1

Temat: PILNE wadium a odwołanie - minął termin związania ofertą

Witam, sprawa pilna może ktoś poratuje. Zamawiający w przetargu krajowym na dostawę wyposażenia gdzie wpłynęły 3 oferty dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucając 2 oferty . Na czynność odrzucenia jeden z Wykonawców złożył odwołanie do KIO. zarzucając Zamawiającemu niezgodne z przepisami odrzucenie jego oferty oraz konieczność odrzucenia oferty wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz wybór jego oferty jako najkorzystniejszej. Obecnie upłynął już termin związania oferta i Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt.1 winien zwrócić wadium wszystkim Wykonawcom gdyż zgodnie z art. 307 ust. 2 nie mamy tu do czynienia z możliwością jednokrotnego wezwania wykonawcy do przedłużenia terminu związania oferta gdyż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą. Czy dobrze rozumuje te zapisy ustawy, że wadium wszystkim zwracam. I co w sytuacji gdy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a KIO nakaże ponowne badanie ofert i odrzucenie wybranego wykonawcy co wtedy robimy przecież kolejna oferta nie jest już związana i zabezpieczona wadium, albo gdy KIO w wyroku nakaże podpisanie umowy z wybranym wykonawcom. Wątpliwości wzięły się czytając artykuł cyt. Macieja Lubiszewskiego  Upływ terminu związania oferta a zwrot wadium w  świetle Pzp gdzie cyt: " W celu zapewnienia skuteczności tego zabezpieczenia (wadium) należy przyjąć, że art. 98 ust. 1 pkt. 1 pzp nakazujący zamawiającemu zwrócić wadium w przypadku upływu terminu związania ofertą , nie ma zastosowania do oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Po wyborze najkorzystniejszej oferty taka sytuacja może wystąpić wyłącznie w stosunku do ofert niewybranych. Pomóżcie bo czas nagli....

2 (edytowany przez memphis 2022-07-01 06:37:30)

Odp: PILNE wadium a odwołanie - minął termin związania ofertą

Nie rozumiem sensu tej tezy i absolutnie się z nią nie zgadzam. Jeśli tzo upłynie, to bez znaczenia będzie wstrzymanie zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza...

"Nawet gdy zamawiający nie zawarł jeszcze umowy, zwraca wadium z urzędu, jeżeli upłynął termin związania ofertą. Wniesienie wadium zabezpiecza ciążący na wykonawcy obowiązek zawarcia umowy, zatem czas jego wniesienia nie może być dłuższy niż okres związania wykonawcy ofertą." - komentarz UZP.

Moim zdaniem, jeśli KIO oddali odwołanie, podpisujesz umowę bez dodatkowych czynności w zakresie związania ofertą. Jeśli KIO nakaże ponowne badanie, przed ponownym wyborem oferty zwracasz się do wykonawcy o wyrażenie zgody na wybór jego oferty po upływie tzo.

3

Odp: PILNE wadium a odwołanie - minął termin związania ofertą

Dziękuję bardzo