1 (edytowany przez jo 2020-05-26 08:41:33)

Temat: kredyt poniżej 30 tys

czy taki zapis projekcie umowy w zapytaniu ofertowym na kredyt jest ok??

W okresie obowiązywania umowy kredytu ACA łączny koszt (odsetki i prowizje) nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 Euro, wg średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku ( Dz.U. z 2019 poz. 1843 ), a wynoszącego: 1 EUR = 4,2693 PLN. W przypadku przekroczenia w okresie obowiązywania umowy kredytu ACA (odsetki i prowizje), umowy z dniem przekroczenia ulegną rozwiązaniu, o czym Bank zawiadomi na piśmie kredytobiorcę, a zobowiązania kredytobiorcy staną się w całości wymagalne.