Temat: DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przez Wykonawcę

Wykonawca w złożonej ofercie zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Załączył uzasadnienie i wykaz, ale ani uzasadnienie ani wykaz nie zostały w żaden sposób podpisane. Oferta pisemna. Na ww. dokumentach brak podpisów, pieczątek. Czy ze względu na powyższe badać w ogóle zasadność utajnienia dokumentu? Co z tym zrobić?