1

Temat: odrzucenie oferty??

Przetarg nieograniczony - 24aa
Wezwałem wykonawcę sklasyfikowanego najwyżej do złożenie z art. 26 ust 2 dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Dokumenty te nie potwierdzają tego co jest zawarte w formularzu ofertowym co wykonawca zaoferował.
a) Czy ofertę od razu odrzucić jako niezgodną z siwz?
b) wezwać następnego z 26 ust, 2?
c) wezwać następnego z 26 ust 2 a o odrzuceniu napisać już razem przy wyniku postępowania?

2

Odp: odrzucenie oferty??

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W konsekwencji brak takiego potwierdzenia również jest podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp).

Jeżeli wykonawca na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp złoży żądane (wymagane) oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jednak w dokumentach tych przedstawi informacje, z których będzie wynikać, że np. oferuje urządzenie o parametrach gorszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia - oferta takiego wykonawcy musi być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i w takim przypadku nie znajduje zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp.

Zobacz także:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/dokumenty-potwierdzajace-spelnianie-przez-oferowane-dostawy-uslugi-lub-roboty-budowlane-wymagan-okreslonych-przez-zamawiajacego

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/oswiadczenia-i-dokumenty-o-ktorych-mowa-w-art-25-ust-1-pkt-2-pzp-nalezy-rozpatrywac-jako-kwalifikowana-forme-potwierdzenia-zgodn


Oczywiście postępowanie toczy się dalej, chyba że wystąpi przesłanka unieważnienia postępowania.

Jeżeli chodzi o zawiadomienie o odrzuceniu oferty to polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wybor-oferty/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-odrzuceniu-oferty-wykluczeniu-z-postepowania-uniewaznieniu-postepowania

Pozdrawiam. wadialny

3

Odp: odrzucenie oferty??

Chwila, jaka była konstrukcja SIWZ tzn. jaki miały mieć charakter złożone błędne dokumenty gdyż mamy jeszcze art. 26.3.

4

Odp: odrzucenie oferty??

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp tylko w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub dokonania oceny ofert, dokumenty te nie odnoszą się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W przypadku gdy zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone przez zamawiającego, a wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, nie złożył takiego oświadczenia lub dokumentów, zamawiający jest obowiązany wezwać tego wykonawcę do ich złożenia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Dopiero gdy wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzuca ofertę tego wykonawcy. Dlaczego. Ponieważ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, odnoszą się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy - przedmiotu zamówienia i są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Jeżeli zamawiający w ramach opisu sposobu oceny ofert postanowi, że ocena będzie oparta o wartość określonego parametru technicznego zawartego w specyfikacji technicznej urządzenia, taką specyfikację wszyscy wykonawcy składają wraz z ofertą. W takim przypadku, jeżeli wykonawca nie złoży np. specyfikacji technicznej urządzenia, nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 Pzp i oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, składane w celu dokonania oceny ofert, np. gdy kryterium oceny ofert jest parametr techniczny, a wartość takiego parametru będzie w specyfikacji technicznej urządzenia, stanowią treść oferty i np. podlegają wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, a nie art. 26 ust. 4 Pzp.

5

Odp: odrzucenie oferty??

Otóż to, tę opinię miałem na myśli wink