1

Temat: oddział zagraniczny

jeżeli wykonawca działa w Polsce na zasadzie oddziału zagranicznego, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wykazuję tego wykonawcę jako zagranicznego? podaję adres tego oddziału w Polsce, czy adres z kraju, z którego wykonawca pochodzi?

2

Odp: oddział zagraniczny

Wszystko zależy od tego, kto składał ofertę. Jeśli Odział, to oddział. Jeśli zagraniczny, z adresem korespondencyjnym w Polsce, to zagraniczny (podając adres zagraniczny, czyli siedzibę)

3

Odp: oddział zagraniczny

w ofercie mam: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ..., wpisaną do rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej, ..., działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,..., wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS,...,

4 (edytowany przez Marcel 2018-03-01 11:47:13)

Odp: oddział zagraniczny

Według mnie oddział w PL sprawdzić jednak trzeba kto składał i podpisywał dokumenty.

5

Odp: oddział zagraniczny

Co do zasady w postępowaniu publicznym bierze udział nie oddział, tylko wykonawca zagraniczny działający za pośrednictwem swojego oddziału. Innymi słowami: oddział bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia działając wyłącznie w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.
Czasami mylnie uważa się, że oddział jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, określoną w art. 2 pkt 11 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Przepis ten jednak odnosi się do jednostek, którym ustawy wyraźnie nadały zdolność prawną, w efekcie czego jednostka taka nabyła przymiot tzw. ułomnej osoby prawnej (a więc np. spółki osobowe : jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo- akcyjna, a także wspólnoty mieszkaniowe).
Oddział nie jest więc samoistnym podmiotem, mimo że jest to struktura wyodrębniona i samodzielna. Jest on częścią działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę, wprawdzie wyodrębnioną organizacyjnie, ale nie podmiotowo. Nie jest zatem innym bytem niż sam przedsiębiorca.
Oznacza to, że każde działanie podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez oddział przedsiębiorcy, należy uznać za czynność bądź oświadczenie samego przedsiębiorcy. (Z zastrzeżeniem oczywiście, że osoba wykonująca daną czynność lub składająca oświadczenie woli/wiedzy została należycie umocowana do reprezentowania danego przedsiębiorcy w oddziale).


Do oferty złożonej przez oddział powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez przedsiębiorcę, w imieniu którego ofertę składa oddział (czyli w tym przypadku przez przedsiębiorcę zagranicznego). Nie jest przy tym konieczne załączanie jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw od przedsiębiorcy dla oddziału do reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu przetargowym.

6

Odp: oddział zagraniczny

dokumenty podpisywał dyrektor departamentu sprzedaży, który miał pełnomocnictwo od Panów z Łotwy.
link do firmy https://www.balcia.pl/
dokumenty na uprawnienia, dostałem po łotewsku, z tłumaczeniem na polski.
chyba jednak powinienem podać dane adresowe w ogłoszeniu łotewskie.

7

Odp: oddział zagraniczny

Tak na to wychodzi.