1

Temat: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Witam.


Czy u Was kierownika składa Oświadczenie do protokołu jeśli tylko i wyłącznie podpisuje umowę?


pozdrawiam

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Ja bym powiedział, że nie. Bo podpisanie umowy to czynność techniczna, i KZ nie miał wpływu na wybór oferty (zakładając, że zgodnie z wymaganiami przekazał swoje zadania innej osobie). Ale z ciekawości wszedłem na orzecznictwo i pierwsze z brzegu mówi:

Uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
KI-412/189/16
Teza

W kręgu czynności o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, mieści się czynność zawarcia umowy, a co za tym idzie osoba zawierająca umowę w sprawie zamówienia publicznego poddana jest rygorom tego przepisu, także w zakresie złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia przesłanek wyłączających z postępowania osoby wykonujące czynności w tym postępowaniu.

3

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu... . Czy zawarcie (podpisanie) umowy jest taką czynnością?

4

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

http://www.blogprzetargi.pl/kategorie/wylaczenie-z-postepowania/obowiazek-zlozenia-przez-osobe-ktonotra-wylacznie-podpisuje-umowe-w-sprawie-zamowienia-publicznego-pisemnego-oswiadczenia-o-brak/

5

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

O to zawsze istniał spór czy koniec postępowania to wybór oferty czy zawarcie umowy , ja osobiście uznaje brak takiego obowiązku dla podpisujących umowę.

fragment opinii UZP (2013 r.)

W tym miejscu należy wskazać, iż udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą zawarcia umowy cywilnoprawnej, która dochodzi do skutku poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej czynności prawnej, tj. zamawiającego i wykonawcę (arg. z art. 139 ust. 1 ustawy PZP). Powyższe następuje z reguły poprzez złożenie podpisów przez uprawnione osoby pod dokumentem umowy (arg. z art. 139 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 78 § 1 k.c.). Tak więc dla udzielenia zamówienia publicznego (zawarcia umowy) nie jest wystarczające samo dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty (zawiadomienia o wyborze), lecz konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli stron o zawarciu takiej umowy. Przy czym ocena skuteczności tych oświadczeń z punktu ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonywana jest według reguł właściwych dla prawa cywilnego. Ustawa PZP nie rozstrzyga bowiem, poza zastrzeżeniem formy pisemnej dla umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 139 ust. 2 ustawy PZP) oraz określeniem terminu, w którym umowa taka może być zawarta (art. 94 ust. 1 i 2 ustawy PZP), o warunkach zawierania takich umów (składnia oświadczeń woli). Powyższe należy do materii prawa cywilnego (np. ustalenie reprezentacji stron umowy, dopełnienie warunków formy pisemnej umowy, ustalenie istnienia wad oświadczenia woli itd.). Tak więc ocena skuteczności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (skuteczność złożonych oświadczeń woli) pozostaje poza sferą procedur udzielania zamówień publicznych, a w konsekwencji należy uznać, iż nie stanowi ona elementu tej procedury. Powyższe prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi ?czynności w postępowaniu? (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy PZP). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do zaciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy  - w przypadku postępowań prowadzonych trybie zamówienia z wolnej ręki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca powiązał skutek w postaci zakończenia postępowania z chwilą ustalenia warunków przyszłej umowy, a nie z chwilą jej zawarcia (arg. z art. 2 pkt 7a ustawy PZP)

(...)

Odnosząc powyższe ustalenia do omawianego zagadnienia prawnego należy stwierdzić, iż obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, nie dotyczy osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego (tak też: G. Wicik, P. Wiśniewski: op. cit., s. 133). Obowiązek złożenia takiego oświadczenia w świetle wyraźnego brzmienia przepisów art. 17 ust. 1 i 2 ustawy PZP związany jest bowiem jedynie z faktem wykonywania czynności w postępowaniu, a jak wskazano powyżej, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest czynnością w postępowaniu. Tak więc jedynie w sytuacji, gdy osoba, która reprezentowała zamawiającego przy zawarciu umowy (podpisała umowę), dokonywała czynności w postępowaniu, można uznać, iż osoba ta była zobowiązana do złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP. Przy czym obowiązek ten nie jest związany z faktem podpisania umowy, lecz z faktem dokonywania czynności w postępowaniu. Z tych względów należy stwierdzić, iż osoba, która podpisała umowę, a która nie dokonywała żadnych czynności w postępowaniu, nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

6

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Poza tym, co za problem takie oświadczenie wypełnić?, żaden problem.

7

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Marcel napisał/a:

Poza tym, co za problem takie oświadczenie wypełnić?, żaden problem.

Nie twórzcie precedensów z tego są potem tylko problemy. Nie ma obowiązku podpisywać.

8

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

W tym wypadku, jeżeli oświadczenie było by wypełnione nie będzie draki, ale oczywiście jak również pisałem wcześniej, nie trzeba.

9

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

A u mnie mimo wszystko kierownik podpisuje. Nie musi wiem, ale to nic ich nie kosztuje a mam pewność że w przypadku gdyby coś robił w postępowaniu (decyzja o zwiększeniu środków, incydentalne zatwierdzenie działań KP) to oświadczenie jest w papierach.

10

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Mieliśmy już to ustalone że ani podpisanie umowy ani protokołu nie jest czynnością w postępowaniu.

11

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

a jak Głowna księgowa zatwierdziła zwiększenie  przeznaczonych środków do ceny najkorzystniejszej oferty to musi złożyć oświadczenie? Czy to jest czynność w postępowaniu?

12

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Bitter nie idź tą drogą. To, że księgowa lub jakikolwiek pracownik Zamawiacza sobie zatwierdza nie zmienia zasady ustawowej, że KZ podejmuje takie decyzje. Nawet gdyby więc uznać czynność - decyzje o zwiększeniu środków jako czynność w postępowaniu, to nie księgowa ją podejmuje tylko KZ.

13

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Główna księgowa nic nie składa w tym wypadku.

14

Odp: Oświadczenie - kierownik podpisał tylko umowę.

Dzięki.