1 (edytowany przez darioberni 2016-12-01 10:38:04)

Temat: odnośnie CEIDG/KRS

1. Zamawiający zapisał w siwz, że wykonawca najlepszy ma złożyć odpis z rejestru.
2. W jakiej dacie wykonawca ma je złożyć na żądanie zamawiającego-czy aktualne na dzień składania oferty, czy aktualne na dzień składania?
3. Czy wobec powszechnego dostępu do tych rejestrów zamawiający może sam je sobie wydrukować i dołączyć do dokumentacji postępowania?

Acha i jeszcze jedno: w poprzednim porządku prawnym zamawiający darował sobie wykaz RB/dostaw/usług + referencje w sytuacji gdy  ,,współpracował'' już kiedyś z wykonawcą. Czy zapis ten wciąż funkcjonuje, jak dotąd nie odnalazłem go w ustawie i rozporzadzeniu.

2

Odp: odnośnie CEIDG/KRS

1. Czy zam. wskazał w SIWZ cel w jakim będzie żądał odpisu z rejestru?
2. aktualne na dzień złożenia, czyli np. wydrukowane 2 miesiące temu, byle aktualne,
3. może,
4. jest cos takiego w art. 26:

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

3

Odp: odnośnie CEIDG/KRS

jeżeli wykonawca nie złoży mi odpisu z ceidg, to mam sam sobie pobrać z bazy?

a jeżeli złoży, to jaki stary może być ten dokument, bo kiedyś było w rozporządzeniu, że nie starszy niż 6 miesięcy, a teraz nie ma tam żadnej daty?

4

Odp: odnośnie CEIDG/KRS

Moim zdaniem, w przypadku, gdy wykonawca nie złoży odpisu z ceigd to zamawiający sam może pobrać go z bazy. A jeżeli zamawiający może go pobrać sam to nie musi wzywać do uzupełnienia i wtedy nie będziemy mieli do czynienia z za starym odpisem z ceidg. Czy dobrze myślę? wink

5 (edytowany przez Marcel 2017-01-27 15:08:01)

Odp: odnośnie CEIDG/KRS

Ze strony UZP:
"Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, zwalnia zatem wykonawcę z obowiązku przedłożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń,  będących w dyspozycji zamawiającego lub takich, które zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Zamawiający zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy Pzp w treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert powinien określić wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Jednocześnie uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp powinien wskazać, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie musi żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać.

Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ? o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych."