26

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Faktem jest, że dokumenty powinny co do zasady być uzupełniane zgodnie z formą przewidzianą  w rozporządzeniu o dokumentach. Ale co niektórzy zamawiający w wezwaniach dopuszczają dokumenty w formie elektronicznej lub faksem i co w takiej sytuacji,  muszą takie dokumenty przyjąć i uznać za dostarczone w terminie.

27

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Uzupełnienie jest skuteczne jeżeli zachowana jest forma pisemna, sam wcześniejszy fakt ich przesłania do wiadomości np. faksem nic nam nie daje, ma być forma pisemna i tyle, chyba że są to wyjaśnienia smile

28

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

A jeśli zamawiający dopuścił Marcelku taką formę w wezwaniu, jeśli zrobi inaczej i nie przyjmie a dopuścił  faks, mail (bo tak mu się u widziało)  to musi przyjąć inaczej KIO  i 3600 w plecy o kosztach dojazdu nie wspomnę. Ważne jest jak zostało skonstruowane wezwanie.

29

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Dlatego też w SIWZ pisać że dla dokumentów uzupełnianych w trybie 26.3 zamawiający przewiduje tylko formę pisemną.

30

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Zamawiający wzywając wykonawców do uzupełnienia dokumentów musi brać pod uwagę zapisy rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.). Wynika z niego jasno, że:
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

Dokumenty złożone w innej formie są nieważne.

31 (edytowany przez onyx 2014-08-26 17:50:06)

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Masz całkowitą rację. 


Na przyszłość sugeruję wszystkim więcej rozwagi przy udzielaniu odpowiedzi, bo co miałaby teraz zrobić założycielka  wątku gdyby posłuchała tych (początkowych) rad i wykluczyła wykonawcę? 
Wiele osób początkujących w zamówieniach czyta to forum....

32

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

onyx napisał/a:

Masz całkowitą rację. 


Na przyszłość sugeruję wszystkim więcej rozwagi przy udzielaniu odpowiedzi, bo co miałaby teraz zrobić założycielka  wątku gdyby posłuchała tych (początkowych) rad i wykluczyła wykonawcę? 
Wiele osób początkujących w zamówieniach czyta to forum....

Rozumiem z tego, że nie powinno się wykluczyć wykonawcy jeżeli na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, bądź uzupełnił w niewłaściwej formie?  Bo chyba do mojego postu "pijesz".

33

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

W okolicznościach, o których pisze zalozycielka wątku nie ma podstawy do wykluczenia. 
Formy dokumentów okresla rozporządzenie i w mojej opinii zamawiający nie ma prawa wprowadzać wlasnych regulacji w tym zakresie, tym bardziej ze skutki są istotne dla postępowania.

34

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Oczywiście, że w rozporządzeniu jest mowa o formie i żadne inne ustalenia formy przez zamawiającego nie są zgodne z prawem. Skoro uzupełniono faxem, czy mailem, a uzupełnione powinny być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, to w żadnym razie nie można uznać takiego uzupełnienia za skuteczne.  Uważam, że była podstawa do wykluczenia i byłabym skłonna bronić swojej tezy przez KIO jak lwica. Weźmy pod uwagę, że zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania 11.08 wykluczając wykonawcę o którym mowa. A tu 12.08 wpływa pisemne uzupełnienie dokumentu i co?
Postępowanie ma się toczyć dynamicznie. Skoro wyznaczono termin uzupełnienia na 08.08, to zamawiający nie może w nieskończoność czekać na pisemne uzupełnienie dokumentu, bo zawsze można by powiedzieć - skoro czekałeś 3 dni, to nic nie stało na przeszkodzie, żebyś poczekał 4 ... i dalej, skoro czekałeś 4 dni, to nic nie stało na przeszkodzie, żebyś poczekał 5 i tak w nieskończoność.
Uważam, że po to wyznaczane są terminy, aby się ich trzymać. Jeżeli wykonawcy zależy na pozyskaniu zamówienia, to może zainwestować w list priorytetowy a nawet w kuriera.

35

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Chyba trafiłaś w sedno problemu. 
Zastanów się co zrobilabys w sytuacji gdy Wykonawca przeslal fax a nie przekazal oryginalu? Do kiedy czekamy?  Co oznacza niezwłocznie?  Jaki byl termin na uzupełnienie dokumentów? 
Wykluczamy? Czekamy? 
Pytań rodzi się wiele - czyż nie? ?

36

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Dlatego też w SIWZ zaznaczać należy że uzupełnienie tylko w formie pisemnej.

37

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

onyx napisał/a:

Chyba trafiłaś w sedno problemu. 
Zastanów się co zrobilabys w sytuacji gdy Wykonawca przeslal fax a nie przekazal oryginalu? Do kiedy czekamy?  Co oznacza niezwłocznie?  Jaki byl termin na uzupełnienie dokumentów? 
Wykluczamy? Czekamy? 
Pytań rodzi się wiele - czyż nie? ?

Dla mnie nie rodzi się tu żadne pytanie. Niezwłocznie oznacza bez zbędnej zwłoki. W tym przypadku wykonawca zwlekał. Do wykluczenia i koniec.

38

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

A dla mnie jest coś nie tak - biorąc pod uwagę art. 26.3. Katiqq, czy wg Ciebie "niezwłocznie", to jest "wyznaczony termin"? Które uzupełnienie traktujemy jako złożone/nie złożone w "wyznaczonym terminie" - faksem, mailem? A może w formie zgodnej z rozporządzeniem?

39

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Uzupełnienie tylko i wyłącznie zgodnie z formą określoną w rozporządzeniu jest skuteczne. Nie inne.
Mogłabym pokusić się w tej sytuacji o uznanie uzupełnienia gdyby wpłynęło 11.08. Tak jak pisałam, wykonawca, któremu zależy na uzyskaniu zamówienia powinien zainwestować w niezwłoczne dostarczenie dokumentu. W końcu to jego interes.

40

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Tylko zrozum katiqq ze zamawiający może poruszac się jedynie w zakresie prawem okreslonym i nie moze wywodzic skutków prawnych ze swoich wyimaginowanych procedur, np.  skutkujacych wykluczeniem czy odrzuceniem.

41

Odp: uzupełnienie dokumnetów po terminie wyznaczonym do uzupełnienia

Rozumiem doskonale.