1

Temat: Badania psychotechniczne kierowców - prawidłowy Vat?

Wydatkowanie środków do 30 000 euro - Medycyna pracy

Czy ktoś orientuje się jaki jest prawidłowy Vat na Badania psychotechniczne kierowców?

Wpłynęły 3 oferty, w dwóch Badania zwolnione z Vat, a jedna oferta ze stawką 23 %.

2

Odp: Badania psychotechniczne kierowców - prawidłowy Vat?

Chyba sezon urlopowy ....

nikt nic w tej materii, żadnych doświadczeń z badaniami psychotechnicznymi kierowców?

3

Odp: Badania psychotechniczne kierowców - prawidłowy Vat?

Badania psychologiczne kierowców wykonywane są w celu uzyskania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy. Powstaje jednak wątpliwość jaką stawką podatku VAT je opodatkować. Czy podstawową - 23 procent, czy też może badania te stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, co w konsekwencji pozwala na skorzystanie ze zwolnienia od podatku.

W celu udzielenia odpowiedzi na tak zadaną wątpliwość, w pierwszej kolejności warto zauważyć, że zwolnienie z podatku VAT dotyczy:

    usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) oraz
    usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych w ramach wykonywania zawodów: a) lekarza i lekarza dentysty, b) pielęgniarki i położnej, c) medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, d) psychologa (art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).

Zatem, zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Dla jego zastosowania istotny jest nie tylko przedmiot transakcji, ale również status podmiotu świadczącego daną usługę. I tak, z ww. zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez podmioty lecznicze oraz w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa, bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych.

Stwierdzić zatem można, że analizowane zwolnienie z podatku VAT ma zastosowanie jedynie w ściśle określonych przypadkach: obejmuje ono świadczenia wykonywane wyłącznie we wskazanym w ustawie celu i przez wyliczone podmioty. W rezultacie, w sytuacji gdy usługa polega na przykład na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (tak uznał: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19.04.2012 r., sygn. IPTPP2/443-62/12-5/JS).

Klasyfikacja badań psychologicznych

Rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia z podatku VAT usług polegających na wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że świadczenia te wypełniają przesłankę o charakterze podmiotowym, są bowiem realizowane przez psychologa. Niemniej, w opinii Autora nie sposób uznać, że przedmiotowe badania służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Istotą analizowanego świadczenia jest bowiem stwierdzenie nieistnienia przeciwwskazań do wykonywania określonego rodzaju czynności (a tym samym - dostarczenie osobie trzeciej ekspertyzy koniecznej dla podjęcia decyzji, która z kolei pociąga za sobą prawne konsekwencje dla podmiotu zainteresowanego ? kierowcy). Mimo iż ww. badania mogą pośrednio przyczynić się do wykrycia ewentualnych problemów ze zdrowiem osoby badanej, to podstawowym ich celem pozostaje wypełnienie prawnego, bądź ustawowego obowiązku (tak uznał również m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP2/443-228/11-2/AW).

W konsekwencji uznać należy, że świadczonych przez psychologa usługi polegające na przeprowadzaniu badań psychologicznych kierowców nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, z uwagi na niespełnienie przesłanki przedmiotowej z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m.in. w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn.IPTPP4/443-155/11-6/ALN, w którym czytamy, iż usługi te nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Tym samym ww. czynność winna zostać opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23 procent.

4

Odp: Badania psychotechniczne kierowców - prawidłowy Vat?

Dziękuję,
jeszcze radca mój ma się wypowiedzieć szczególnie przez pryzmat :

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 1350/12

Uchwała Sądu Najwyższego z 20 października 2011 (III CZP 52/11, III CZP 53/11)