Wyszukiwarka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

Sygn. akt: KIO/UZP 1856/09

WYROK z dnia 5 lutego 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

Członkowie: Izabela Niedziałek Bujak

Andrzej Niwicki

Protokolant: Renata Łuba

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j., 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 (pełnomocnik), Adam Półtorak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak oraz Piotr Czyszczoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KANWOD Piotr Czyszczoń, od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gminę Wiślica, 28-16 Wiślica, ul. Okopowa 8 protestu z dnia 3 grudnia 2009 r.

orzeka:

 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania
  i oceny ofert.

 2. Kosztami postępowania obciąża Gmina Wiślica, 28-16 Wiślica, ul. Okopowa 8

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 444 zł

00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez wykonawców wspólnie ubiegających się

0 udzielenie zamówienia: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j., 28-
136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 (pełnomocnik), Adam Półtorak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa

1 Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak oraz Piotr Czyszczoń
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KANWOD Piotr
Czyszczoń,

 1. dokonać wpłaty kwoty 8 044 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy czterdzieści
  cztery złote) przez Gminę Wislica, 28-16 Wislica, ul. Okopowa 8 na rzecz
  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j., 28-136 Nowy Korczyn,
  ul. Farna 6 (pełnomocnik), Adam Półtorak prowadzący działalność
  gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa i Transportu
  AGROBUDOWA Adam Półtorak oraz Piotr Czyszczoń prowadzący
  działalność gospodarczą pod nazwą KANWOD Piotr Czyszczoń,
  stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od
  odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.

 2. dokonać zwrotu kwoty 5 556 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy pięćset
  pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
  Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie
  ubiegających się o udzielenie zamówienia: EKOKANWOD Czyszczoń
  i Półtorak Sp. j., 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 (pełnomocnik), Adam
  Półtorak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład
  Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak oraz Piotr
  Czyszczoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KANWOD
  Piotr Czyszczoń.

U z a s a d n i e n i e

I. Gmina Wiślica (zwana dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane przewidziane do wykonania w projekcie Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice - Etap II". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 31.08.2009 r. i Zamawiający zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na

 

swojej stronie internetowej. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.; dalej: Prawo zamówień publicznych).

W dniu 26.11.2009 r. Zamawiający zawiadomił uczestników postępowania o wyniku postępowania, tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej i wykluczeniu z postępowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j, (pełnomocnik), Adam Półtorak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Budownictwa i Transportu AGROBUDOWA Adam Półtorak, Piotr Czyszczoń prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą KANWOD (dalej: Odwołujący, Konsorcjum).

W dniu 3.12.2009 r. Odwołujący złożył protest, który Zamawiający rozstrzygnął w dniu 8.12.2009 r. poprzez jego oddalenie. Odwołujący w dniu 11.12.2009 r. (data nadania odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego) wniósł do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od rozstrzygnięcia protestu.

W proteście Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów (co następnie podtrzymał w odwołaniu): art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Odwołujący kwestionował zasadność wykluczenia go z postępowania - został wezwany do uzupełnienia dokumentów dotyczącej wysokości obrotów, i dokumenty wymagane przez Zamawiającego uzupełnił w terminie, natomiast mimo tego Zamawiający wykluczył go z postępowania, ponieważ uznał, że Konsorcjum nie wykazało, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący obrotów na poziomie minimum 7 000 000 zł. Zarówno w proteście, jak i w odwołaniu, wnoszono o wezwanie Odwołującego do uzupełnienia dokumentu i powtórną ocenę ofert.

II. Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 187 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.

Odwołujący ma interes prawny we wnoszeniu środków ochrony prawnej, ponieważ w konsekwencji uwzględnienia odwołania, i powtórnej oceny ofert, jego oferta miałaby szansę zostać uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie podnoszonego zarzutu Izba ustaliła, co następuje:

1. W celu potwierdzenia postawionego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należało złożyć:

 

sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego złożą informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem na Załączniku nr 10 do SIWZ - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe tj. 2008, 2007, 2006, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Należało wykazać obrót w wysokości co najmniej 7 000 000 zł w każdym roku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców

0 udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna

1 finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku (SIWZ str. 6 i n.)

 1. Odwołujący załączył do oferty dokumenty dotyczące trzech podmiotów: Spółki cywilnej
  (następnie przekształconej w jawną) EKOKANWOD - str. 101 i nn oferty, Piotra Czyszczonia
  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KANWOD - str. 112 oferty, i dokument
  dotyczący podmiotu, którego nie oznaczono - str. 113 oferty.

 2. Zamawiający pismem z dnia 05.11.2009 r. wezwał Odwołującego do uzupełnienia
  dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, między innymi
  dokumentów, mających potwierdzić, że Konsorcjum osiągnęło obrót w każdym z ostatnich
  3 latach obrotowych w wysokości co najmniej 7 000 000 zł., w latach 2006, 2007, 2008,
  a w szczególności:

 

 1. KANWOD S.C. miało przedstawić sprawozdanie finansowe za rok 2006 zgodnie
  z ustawą o rachunkowości tj. ( sprawozdanie finansowe zawierające: bilans, rachunek zysków i strat,
  informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
  informacje i objaśnienia)

 2. EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j - stwierdzono brak informacji dodatkowej
  obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
  za rok 2007 i 2008 oraz rachunku zysku i strat za rok 2008.

 3. KANWOD Piotr Czyszczoń - stwierdzono brak sprawozdania finansowego za rok
  2008 zgodnie z ustawą o rachunkowości tj. ( sprawozdanie finansowe zawierające: bilans, rachunek
  zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Odwołujący w terminie uzupełnił wyżej
  wymienione braki.

Jak ustalono na rozprawie, opierając się na oświadczeniu Zamawiającego, Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia dokumentów dotyczących trzeciego uczestnika Konsorcjum - Adama Półtoraka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGROBUDOWA, ponieważ uznał, że uczestnicy Konsorcjum mogą w sposób dowolny

 

wykazać obroty w żądanej wysokości - a więc, skoro do oferty nie załączono dokumentów

0 obrotach AGROBUDOWY, Konsorcjum chciało się wykazać obrotami wyłącznie
pozostałych Konsorcjatów. Wątpliwości Zamawiającego nie budziła możliwość sumowania
obrotów uczestników Konsorcjum w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału
w postępowaniu.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zadane na rozprawie, czy w związku z brakiem wynikania z treści dokumentu na stronie 113, jakiego podmiotu on dotyczy, prowadził jakieś badania, stwierdził, że Wykonawcy mogą składać w ofercie różne dokumenty, często składają je dodatkowo, a ponieważ z treści dokumentu nie wynika, czy dotyczy on któregokolwiek Konsorcjanta, Zamawiający zajął stanowisko, iż nie mógł uznać, że dotyczy on akurat AGROBUDOWY. Ponadto stwierdził, że jeżeli miałby dotyczyć któregoś z Konsorcjantów, to raczej EKOKANWOD Sp. Jawna, ponieważ pieczątka tej spółki znajduje się na dokumencie.

Skład orzekający przeanalizował wyżej wymienione dokumenty i stanowiska Stron,

1 uznał, że rzeczywiście dokument złożony na stronie 113 oferty Konsorcjum mógł budzić
wątpliwości Zamawiającego. Jednak przypuszczenie Zamawiającego, że jest to dokument
dotyczący EKOKANWOD Spółka jawna jest nieuprawnione - EKOKNAWOD sp. jawna,
zgodnie z pełnomocnictwem załączonym na stronie 142 oferty jest pełnomocnikiem
Konsorcjum, i pieczątka tej spółki z podpisem właściciela jest umieszczona w miejscu
przewidzianym na umieszczenie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawców, stąd można było wnosić, że jest to pieczęć i podpis pełnomocnika
Konsorcjum.

Izba stwierdziła, że do oferty Odwołującego dołączono 3 rodzaje dokumentów - jeden dotyczący spółki cywilnej (w którym Zamawiający dostrzegł braki i wezwał do uzupełnienia), drugi dotyczący Piotra Czyszczonia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KANWOD (w którym Zamawiający dostrzegł braki i wezwał do uzupełnienia) i trzeci - bez oznaczenia podmiotu (Zamawiający nie wezwał do jego uzupełnienia). Skoro Konsorcjantów było trzech i złożono 3 dokumenty, łatwo było wywieść, że trzeci z tychże dokumentów dotyczy trzeciego z Konsorcjantów (Adama Półtoraka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGROBUDOWA). Na powyższą okoliczność wskazywał również fakt, że dwaj z Konsorcjantów (EKOKANWOD Sp. j. i Piotr Czyszczoń) mają siedzibę/miejsce zamieszkania w Nowym Korczynie - a ostatni z Konsorcjantów - Adam Półtorak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGROBUDOWA - mieszka w Krakowie, i takie miejsce wystawienia widnieje na dokumencie ze str. 113 oferty. Ponadto dokument ze strony 113 został sporządzony na wzorze - załączniku nr 10 do SIWZ, przewidzianym przez Zamawiającego dla podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - w sposób analogiczny, jak dokument ze strony 112 oferty

 

(dotyczący Piotra Czyszczonia), dlatego można było przypuszczać, że dotyczy on osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, co również wskazywało na trzeciego z Konsorcjantów. Zatem zostało uprawdopodobnione, że informacja dotycząca obrotów zawarta tamże obejmuje obroty AGROBUDOWY.

W ocenie składu orzekającego Zamawiający powinien tą okoliczność wyjaśnić w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 lub 4 Prawa zamówień publicznych, jednak na tym etapie nie jest to konieczne, ponieważ w związku z wnoszeniem środków ochrony prawnej Odwołujący złożył wystarczające wyjaśnienia w tym zakresie. Obecnie nie ulega wątpliwości, że dokument ze str. 113 oferty Odwołującego dotyczył obrotów AGROBUDOWY, zatem Zamawiający powinien wziąć go pod uwagę, badając spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Konsorcjum.

Zgodnie z art. 191 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Izba rozstrzyga sprawę wyłącznie w granicach nakreślonych protestem, dlatego Izba nie oceniała, czy Konsorcjum spełnia warunek udziału w postępowaniu, tylko czy Zamawiający powinien był wezwać Konsorcjum do uzupełnienia względnie wyjaśnienia dokumentu. Jak wskazano powyżej, Izba dopatrzyła się wskazywanych przez Odwołującego naruszeń przepisów art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, dlatego orzeczono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku postępowania odwoławczego na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

Uwzględniono koszty zastępstwa Odwołującego do wysokości 3 600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007r., Nr 128, poz. 886 z późn. zm.).

 

 

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszy wyrok/postanowienie* -w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przewodniczący:

Członkowie:

tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie