Wyszukiwarka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

Sygn. akt: KIO 1526/13
WYROK
z dnia 5 lipca 2013 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący:
Agata Mikołajczyk
Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2013r. przez Odwołującego -
P.P.H.U. Lekaro J Z, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka, w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-901
Ząbki,
przy udziale Wykonawcy - Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul.
Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego.
orzeka:
1. oddala odwołanie;
2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - P.P.H.U. Lekaro J. Z., Wola
Ducka 70A, 05-408 Glinianka i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego - P.P.H.U. Lekaro J.. Z.., Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka,
tytułem wpisu od odwołania.
1
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Przewodniczący: .

2
Sygn. akt: KIO 1526/13
Uzasadnienie
Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) [ dalej ustawa Pzp] w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest “Odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu Miasta Ząbki, zadanie nr 1". Zdaniem Odwołującego - P.P.H.U.
LEKARO J. Z. Wola Ducka 70A w tym postępowaniu Zamawiający -
Miasto Ząbki bezpodstawnie zaniechał odrzucenia oferty wykonawcy - Miejski Zakład
Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (dalej: “MZO Wołomin”), którego oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oraz której złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty MZO
Wołomin. Dalej wykonawca podał, że wskutek wskazanych wyżej czynności w tym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia
następujących przepisów:
1. art. 89 ust 1 pkt 3 ze względu na nieodrzucenie oferty MZO Wołomin, mimo iż złożenie
oferty przez ten podmiot stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2. art. 87 ust. 1 ze względu na wezwania MZO Wołomin do złożenia wyjaśnień w zakresie
wyjaśnienia treści oferty, mimo iż w istocie wezwanie dotyczyło ustalenia czy oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3. art. 89 ust. 1 pkt 4 ze względu na nieodrzucenie oferty MZO Wołomin, mimo iż ta zawiera
cenę rażąco niską oraz
4. art. 92 ust. 1 ze względu na wybór oferty MZO Wołomin, mimo iż ta winna podlegać
odrzuceniu
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności unieważnienia
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazanie powtórzenia czynności badania i
oceny ofert, odrzucenia oferty MZO Wołomin oraz wybór oferty Odwołującego, jako
najkorzystniejszej. Wykonawca wskazał również, że posiada interes w złożeniu
niniejszego odwołania, bowiem w świetle przyjętych kryteriów oceny oferty jego
oferta znajduje się na drugim miejscu, stąd niezgodne z ustawą Pzp zaniechanie
odrzucenia oferty wybranego podmiotu wprost powoduje pozbawienie Odwołującego
możliwości uzyskania zamówienia, rodząc szkodę po jego stronie. W uzasadnieniu
3
odwołania podał, że () Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 153, poz.
1503): “Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub
klienta.” Jednym z przejawów takiego działania jest m.in. utrudnianie dostępu do
rynku (art. 3 ust. 2 tej ustawy). Przedmiotowa ustawa, jako przykład takiego działania
wskazuje na “sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub
świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych
przedsiębiorców” [art. 15 ust. 1 pkt 1 tej ustawy]. Analiza oferty oraz wyjaśnień
złożonych przez MZO Wołomin wskazuje – jego zdaniem - jednoznacznie, że mamy
do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ww. ustawy. Po
pierwsze, podana w ofercie stawka za 1 Mg odbioru i zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych objętych zadaniem Nr 1 w wysokości 328,56 zł
jest zdecydowanie niższa od kwoty 390 zł, odpowiadającej kosztowi przyjęcia
odpadów do regionalnej instalacji. Wykonawca podkreślił, że ta ostatnia ma charakter
stały, niezmienny i wynika z umowy podpisanej przez oferenta będącego
jednocześnie Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych rozpisanym przez Zamawiającego”. Dalej wykonawca podał,
że () Z powyższego wynika również, że podana w treści oferty MZO Wołomin cena,
oprócz tego, że nie pokrywa kosztów samego składowania odpadów, to nie zawiera
także przewidzianych treścią SIWZ kosztów odbioru i transportu odpadów
komunalnych, bowiem Wykonawca zapłaci firmie Byś będącej właścicielem
regionalnej instalacji kwotę wyższą niż podana w ofercie już za samo składowanie
odpadów. Podkreślenia wymaga fakt, iż koszty odbioru i transportu odpadów
komunalnych przetargach obejmujących podobny zakres wynoszą nawet 30%
całości kosztów. Słusznie, choć tylko w części, problem ten zauważył sam
Zamawiający wzywając MZO Wołomin pismo do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej
kwestii. Należy nadmienić, iż wezwanie to, choć formalnie wystosowane w trybie art.
87 ust. 1 ustawy Pzp, w istocie było wezwaniem Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w zakresie podania rażąco niskiej ceny, bowiem dotyczyło ono złożenia wyjaśnień
wyłącznie w zakresie podanej przez Wykonawcę ceny a z treści tego pisma
jednoznacznie można było wyczytać chęć poznania przez Zamawiającego podania
sposobu jej kalkulacji. Złożone, w odpowiedzi, przez MZO Wołomin wyjaśnienia
należy uznać za lakoniczne i ogólne. Podmiot ten wskazuje bowiem jedynie, iż:
4
“współpracuje z instalacją przetwarzania odpadów na podstawie odrębnej umowy na
świadczenie usług zagospodarowania (w tym przetwarzania) odpadów komunalnych,
których podstawą jest przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01 w
zamian za przekazanie do składowania odpadów o kodzie 19 12 12 w stosunku 1:1.
Odpłatność za wymianę reguluje oferta przyjmującego odpady.” Wyjaśnienia te nie
wskazują, zatem jakie korzyści Spółka czerpie z przyjmowania odpadów na
składowisko i w jaki sposób równoważy znaczącą różnicę w kosztach przyjmowania i
odbierania odpadów. O ile Wykonawca ten wskazuje na pewien mechanizm to nie
pokazuje przy tym żadnych dowodów i wyliczeń, co przekreśla szansę na uznanie
tych wyjaśnień, jako potwierdzających, iż podana cena nie jest rażąco niska”.
Jednocześnie wykonawca zauważył, że działanie MZO Wołomin, polegające na
złożeniu oferty, zawierającej cenę poniżej kosztów świadczenia usługi wypełnia
przesłankę rażąco niskiej ceny. W tej kwestii wypada przytoczył wyrok Sądu
Okręgowego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn. akt XIX Ga 3/07, który
stwierdził, że “O cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że
przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla
niego nieopłacalne. (...) Przykładem może być oferowanie towarów poniżej kosztów
zakupu lub wytworzenia albo oferowanie usług za symboliczną kwotę". Powołał się
również na opinię Prezesa UZP zgodnie, z którą “Za ofertę z rażąco niską ceną
można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen
rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen
przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia
usługi”. W konkluzji stwierdził, że () Powyższe wskazuje na konieczność
odrzucenia oferty MZO Wołomin z powodu podania w swojej ofercie ceny rażąco
niskiej. Podał również, że () tak skalkulowana cena ofertowa grozi
niebezpieczeństwem niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, a w
szczególności jego realizacja może stanowić zagrożenie, że odpady będą
zagospodarowywane we własnym zakresie, niezgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami i hierarchią postępowania z odpadami, co wypaczałoby
całkowicie
intencje
wprowadzenia
zmian
ustawowych
dotyczących
zagospodarowania odpadami.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił
wykonawca MZO Wołomin, wnosząc o oddalenie odwołania. W szczególności
5
wykonawca podniósł, że () Odwołanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo -
Usługowego LEKARO J.. Z. nie znajduje uzasadnionych podstaw, a
podniesione w nim zarzuty są całkowicie chybione i niezasadne. Jego zdaniem jego
oferta i Odwołującego mają zbliżone ceny. Zwrócił uwagę, że Odwołujący zarzut
rażąco niskiej ceny oparł na błędnym przekonaniu, że () MZO Wołomin związało
się z regionalną instalacją przetwarzania odpadów “Byś" stosunkiem obligacyjnym o
treści wskazanej przez Odwołującego. Tymczasem warunki umowy łączącej MZO w
Wołominie z regionalną instalacją przetwarzania odpadów są odmienne, w
szczególności w zakresie uzgodnionej między stronami stawki za 1 mg odbioru i
zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych”. Podkreślił również, że ()
zarzuty Odwołującego w zasadzie skierowane zostały wyłącznie przeciwko jednemu
z elementów składających się na cenę, jakim jest koszt przyjęcia odpadów do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, podczas gdy pojęcie rażąco niskiej
ceny należy odnosić w każdym przypadku do ceny ostatecznie zaoferowanej, nie zaś
do jej elementów składowych”. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt.
3 ustawy Pzp, MZO Wołomin stwierdził, że () Odwołujący nie wykazał podstaw dla
możliwości postawienia zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji.” Podkreślił, że nawet
w przypadku hipotetycznej sprzedaży usług poniżej kosztów własnych, nie można
mówić, że jest () czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli odbywa się w celu innym niż
wyeliminowanie konkurentów, np., związanym z trudnościami gospodarczymi
podmiotu składającego ofertę”. Co do zarzutu naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,
ze względu na wezwanie MZO Wołomin do złożenia wyjaśnień w zakresie treści
oferty, wykonawca stwierdził, że () w okresie od daty otwarcia ofert do faktycznego
wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ma prawo żądać od uczestników
postępowania wyjaśnień dotyczących treści oferty. Możliwość, o której mowa w
przywołanej regulacji, przeradza się w obowiązek, gdy oferta zawiera postanowienia
niejasne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału
wykonawcy”.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie również wniósł o jego oddalenie,
stwierdzając przede wszystkim, że wszystkie zarzuty są chybione. W zakresie
zarzutu naruszenia art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 87 ust.1 ustawy, Pzp
stwierdził w szczególności, że () Porównanie ceny ofertowej MZO Wołomin do
6
szacunkowej wartości zamówienia oraz cen innych ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu nie rodzi żadnych podejrzeń, że cena ta może być rażąco niska w
stosunku do przedmiotu zamówienia”. Dalej wskazał, że () Ceny zaoferowane
przez Wykonawców są do siebie bardzo zbliżone.” Stwierdził również, że ()
Odwołujący nie wykazał żadnych argumentów i dowodów mówiących o tym, że oferta
MZO Wołomin z zaoferowaną ceną jest: “niewiarygodna, nierealistyczna w
porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień (...)", a zgodnie z regułą
wynikającą z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Zdaniem Zamawiającego
niezasadny jest również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. W tym
przypadku przede wszystkim stwierdził, że () Obowiązkiem Odwołującego jest
wykazanie, że działanie Przystępującego utrudnia dostęp do rynku innym
przedsiębiorcom lub powoduje ich eliminację, co w tym przypadku nie ma miejsca.
Odwołujący nie wykazał żadnych okoliczności faktycznych, które miałyby świadczyć
o wystąpieniu przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji”.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie oraz
oświadczeń i stanowisk przedstawionych w toku rozprawy Izba ustaliła i
zważyła, co następuje:
Odwołanie podlega oddaleniu.
Tak jak stwierdzila Izba odwołanie zostało wniesione wobec czynności
zaniechania odrzucenia oferty MZO Wołomin [wykonawcy Przystępującego] na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 i pkt 3 ustawy Pzp oraz bezpodstawnego zastosowania
art. 87 ust.1 ustawy Pzp w związku z wezwaniem Przystępującego w piśmie z dnia 4
czerwca 2013 r. do złożenia wyjaśnień. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 87 ust.1
ustawy Pzp, Izba stwierdza przede wszystkim, że ten zarzut nie podlega
rozpoznaniu, albowiem został wniesiony z naruszeniem terminu określonego art. 182
ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem - w przeciwieństwie do dyspozycji
art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - termin na wniesienie odwołania [w tym przypadku
odpowiednio zarzutu] - liczy się od daty, od której - przy zachowaniu należytej
staranności – istniała możliwość powzięcia informacji o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, a nie tylko jej podjęcia przez wykonawcę w
7
wyniku powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w piśmie z dnia 12
czerwca 2013 r. Tak jak wskazano wezwanie zostało skierowane do wykonawcy w
dniu 4 czerwca 2013 r., a wyjaśnienia wykonawca przekazał w piśmie z dnia 5
czerwca 2013 r., Zatem już począwszy od tych dat każdy z wykonawców miał
potencjalną możliwość powziąć informację o podejmowanych czynnościach przez
Zamawiającego w tym postępowaniu o zamówienie publiczne. Dodatkowo Izba
stwierdza, że ustawa Pzp nie pozwala przywrócić terminu do wniesienia odwołania
[w tym przypadku zarzutu] w związku z brakiem działania [wniesienia odwołania]
przez wykonawcę w terminie ściśle określonym ustawą Pzp. Termin do wniesienia
odwołania, – co wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie i w ustawie Pzp jest
terminem zawitym, a tym samym nie podlega przywróceniu z żadnego powodu.
Jednocześnie Izba zauważa, że Zamawiający – jak słusznie podniósł Przystępujący
wykonawca - w okresie od daty otwarcia ofert do wyboru najkorzystniejszej oferty,
ma prawo żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści ich ofert i w zasadzie, to
zamawiający rozstrzyga w zapytaniu, które postanowienie w ofercie jest niejasne lub
niejednoznacznie i, że takich wątpliwości nie można rozstrzygnąć bez udziału
danego wykonawcy. Oczywiście ta procedura, z wyjątkami przewidzianymi ust.1a i 2
art. 87 ustawy Pzp, nie pozwala na zmianę treści oferty.
Rozpoznając odwołanie w pozostałym zakresie, Izba miała na uwadze
dyrektywę zawartą w art. 190 ust.1 ustawy Pzp, w myśl, której strony i uczestnicy
postępowania są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których
wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu ma związek z zasadą kontradyktoryjności,
która obowiązuje w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i
zgodnie z tą zasadą strony toczące spór mają obowiązek przedstawiać przed KIO
dowody na prawdziwość swoich twierdzeń, a skład orzekający dokonuje ich oceny,
zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, oczywiście na podstawie
wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, co wynika z art. 190 ust.7 ustawy
Pzp, przestrzegając jednocześnie zasad logicznego i uzasadnionego rozumowania.
Pierwszy z zarzutów dotyczący naruszenia art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp nie
zasługuje na uwzględnienie. Zarzut ten, wnoszący odwołanie wykonawca oparł na
twierdzeniu, że stawka za 1 Mg za realizację w zakresie zadania nr 1 - w kwocie
328,56 zł jest nierealna z uwagi na podaną również w ofercie [str 2 lit.a)] stawkę
8
jednostkową brutto w kwocie 390, 00 zł za 1Mg odpadów ustaloną przez instalację
przetwarzania odpadów zmieszanych. W odniesieniu do tych danych [również, co do
lit b)] Zamawiający zaznaczył, że () Powyższe dane niezbędne są do weryfikacji
warunków realizacji umowy, nie są podstawą do ustalenia ceny oferty”. Jako
dodatkową, istotną okoliczność, Odwołujący podniósł, że kwestionowana stawka nie
zawiera również przewidzianych treścią SIWZ kosztów odbioru i transportu odpadów
komunalnych, które () Wykonawca zapłaci firmie Byś będącej właścicielem
regionalnej instalacji. W tym przypadku, Izba przede wszystkim stwierdza, że
Przystępujący wykonawca nie wymienił w swojej ofercie wskazywanej w odwołaniu
firmy Byś. Ponadto, Izba uznała, że wyjaśnienia Zamawiającego odnośnie
porównywalności cen w ofertach zasługują na uwzględnienie. W niniejszej sprawie
porównanie ceny ofertowej MZO Wołomin do szacunkowej wartości zamówienia
niewątpliwie potwierdza, że cena tej oferty w kwocie 3 847.437,60 zł brutto jest
wyższa w stosunku do kwoty 3 460 000,00 zł brutto, stanowiącej szacunkową
wartość przedmiotu zamówienia powiększoną o stawkę podatku VAT. Tym samym
zdaniem Izby, Odwołujący nie wykazał, że kwestionowana cena jest “rażąco niska",
albowiem nie wykazał, aby ta cena w zasadniczy sposób odbiegała od cen ofert
innych wykonawców. Ceny te są zbliżone, chociażby cena z oferty Odwołującego, w
kwocie 4 088 070,00 zł brutto, czy cena z oferty innego wykonawcy – w kwocie 4 100
166,00 zł brutto. Izba stwierdza również, że Odwołujący nie powołał dowodów na
potwierdzenie, że oferta MZO Wołomin z zaoferowaną ceną jest niewiarygodna,
nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, podczas gdy
zgodnie z regułą wynikającą z ustawy Pzp, jak również z art. 6 Kodeksu cywilnego –
co zauważył Zamawiający - ciężar udowodnienia spoczywa na osobie, która z
danego faktu wywodzi skutki prawne. Ponadto, Odwołujący zarzucając zaniechanie
odrzucenia oferty MZO Wołomin na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, to
twierdzenie oparł tylko na jednym z elementów wchodzących w skład ceny całkowitej
za realizację przedmiotu zamówienia, tj. stawki jednostkowej brutto za 1 Mg
odpadów, ustaloną przez instalację przetwarzania odpadów - która, zgodnie z
zapisem w Formularzu oferty nie stanowi podstawy do ustalenia ceny oferty, a
podana cena – jak wskazano w uwadze - ma służyć wyłącznie do weryfikacji
warunków
realizacji
umowy.
Dalsze
twierdzenia,
co
do
hipotetycznych
niebezpieczeństw niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i
zagrożeń, że odpady będą zagospodarowywane we własnym zakresie, niezgodnie z
9
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i hierarchią postępowania z odpadami,
nie zostały także w żaden sposób poparte jakimikolwiek dowodami. W konkluzji Izba
uznała, że powyższe ustalenia, a w szczególności brak dowodów wymaganych art.
190 ust.1 ustawy Pzp, nie pozwalają na uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 89
ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Konsekwencją takiego ustalenia jest również brak podstaw
do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. W tym
przypadku, Izba ponownie podkreśla, że obowiązkiem Odwołującego w świetle
ustawy Pzp oraz powołanego art. 6 kc było wykazanie, że działanie Przystępującego
wykonawcy utrudnia dostęp do rynku innym przedsiębiorcom lub powoduje ich
eliminację, o którym to czynie stanowi art. 15 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, czy też, że złożenie tej oferty [z takimi warunkami] jest działaniem
sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, albowiem zagraża lub narusza
interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Izba przede wszystkim zwraca uwagę na
brak wykazania przez Odwołującego, że Przystępujący wykonawca - firma MZO
Wołomin - w okolicznościach niniejszej sprawy - oferuje sprzedaż usług poniżej
kosztów ich wytworzenia. Nie wykazano również, że zaoferowanie kwestionowanej
ceny zmierzało do utrudnienia innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, czy też do
ich eliminacji z tego rynku.
W tym stanie rzeczy, Izba orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, uwzględniając także § 3 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. nr 41, poz.238), zgodnie, z którym Izba orzeka w przedmiocie kosztów
strony tylko na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy.
10
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie