Wyszukiwarka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
Sygn. akt: KIO 1060/13
WYROK
z dnia 21 maja 2013 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska
Protokolant: Rafał Komoń
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2013 r. przez wykonawcę H.
M S -N prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
S.-N. H.. M Zakład Usługowo-Handlowy “BUD HANEX”
z siedzibą w Kórniku, 62-035 Kórnik, ul. Wojska Polskiego 18 w postępowaniu
prowadzonym przez Gminę Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1,
przy udziale wykonawcy K K. prowadzącego działalność gospodarczą
pod
firmą
Firma
Robót
Drogowych
K..
K..
z
siedzibą
w miejscowości Kijewo 36B, 63-000 Środa Wielkopolska zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1060/13 po stronie
zamawiającego,
orzeka:
1.oddala odwołanie,

2.kosztami postępowania obciąża wykonawcę H M. S -N..
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą S.-N. H. M..
Zakład Usługowo-Handlowy “BUD HANEX” z siedzibą w Kórniku, 62-035 Kórnik,
ul. Wojska Polskiego 18 i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
H. M S..-N prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą S-N.. H. M. Zakład Usługowo-Handlowy
“BUD HANEX” z siedzibą w Kórniku, 62-035 Kórnik, ul. Wojska Polskiego 18
tytułem wpisu od odwołania,
1
2.2. zasądza od wykonawcy H M. S-N prowadzącej
działalność gospodarczą pod firmą S-N.. H M.
Zakład Usługowo-Handlowy “BUD HANEX” z siedzibą w Kórniku, 62-035
Kórnik,
ul. Wojska Polskiego 18 na rzecz Gminy Kórnik – Urząd Miejski w Kórniku,
62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1 kwotę 107 zł 90 gr (słownie: sto siedem
złotych dziewięćdziesiąt groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu kosztów dojazdu pełnomocnika.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący: ......
2

Sygn. akt: KIO 1060/13
U z a s a d n i e n i e
Gmina Kórnik, zwana dalej “zamawiającym”, działając na podstawie przepisów
ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, prowadzi, w trybie przetargu
nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na “Utrzymanie dróg bitumicznych
i poboczy na terenie gminy Kórnik w roku 2013”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 15 lutego 2013 r., poz. 62846.
W dniu 30 kwietnia 2013 r. (pismem z tej samej daty) zamawiający poinformował
wykonawcę H M S..-N prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą S-N.. H. M Zakład Usługowo-Handlowy “BUD HANEX”
z siedzibą w Kórniku, zwaną dalej “odwołującym”, o wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. W dniu 6 maja 2013 r. (pismem z tej samej daty) odwołujący wniósł odwołanie do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (wpływ pisma do zamawiającego w dniu 6 maja 2013
r.), zarzucając zamawiającemu naruszenie:
1. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprzez niezgodne z ustawą wykluczenie
odwołującego,
2. art. 85 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania odwołującego do
przedłużenia terminu związania ofertą,
3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez niezgodne z prawem dokonanie czynności
wykluczenia odwołującego oraz udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu
niezgodnie z przepisami ustawy.
Jednocześnie odwołujący wniósł o:
1. unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego,
2. unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej wskazanej
przez zamawiającego,
3. dokonanie czynności powtórnego badania i oceny ofert,
4. dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący wskazał m.in.:
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp odwołujący podniósł, iż
zamawiający dnia 13 marca 2013 r. dokonał rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania,
jednocześnie odrzucając ofertę odwołującego. Odwołujący skierował sprawę do Krajowej
Izby Odwoławczej, która uwzględniła jego zarzuty wydając wyrok w dniu 2 kwietnia 2013 r.,
3
sygn. akt KIO 614/13 i nakazując zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej, czynność odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego, a następnie
powtórzyć czynność badania i oceny ofert. Po dokonaniu ponownej oceny ofert zamawiający
w dniu 30 kwietnia 2013 r. poinformował odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawę wykluczenia podając
nieprzedłużenie terminu związania ofertą przez odwołującego. Tymczasem zamawiający, w
wyniku wyroku Izby, był zobligowany do dokonania ponownej oceny i badania ofert. Jeśli
upływ terminu związania ofertą nastąpił w toku prowadzonej przez zamawiającego
procedury, a postępowanie nie zostało przez zamawiającego w tym terminie rozstrzygnięte,
zamawiający ma obowiązek w świetle przepisu art. 85 ust 2 ustawy Pzp zwrócić się do
wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. Celem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego jest bowiem wybór najkorzystniejszej oferty. Przyjęcie odmiennej
interpretacji art. 85 ust 2 ustawy Pzp mogłoby prowadzić do sytuacji, w której zamawiający w
sposób nieuprawniony przerzucałby na wykonawców obowiązki związane z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy nie mogą ponosić
negatywnych konsekwencji bezczynności zamawiającego w toku prowadzonej przez niego
procedury. Zamawiający aby wykluczyć wykonawcę (odwołującego) na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 2 ustawy Pzp musi uprzednio wezwać wszystkich wykonawców do złożenia
oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Dopiero gdy wykonawca nie wyrazi
zgody po otrzymaniu wezwania lub nie udzieli żadnej odpowiedzi uznać należy, że jego
oferta może być wykluczona na podstawie tego przepisu. W przedmiotowym postępowaniu
zamawiający nie wezwał odwołującego do złożenia takiego oświadczenia.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 85 ust. 2 ustawy Pzp odwołujący podniósł, iż
zamawiający z mocy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 64/13) miał
obowiązek dokonać ponownej oceny i badania ofert. Wiedząc, że termin związania ofertą
upłynie przed wydaniem decyzji o rozstrzygnięciu winien się zwrócić do wykonawców o
przedłużenie tego terminu, ponieważ to na zamawiającym spoczywa obowiązek
W dniu 6 maja 2013 r. zamawiający wezwał wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, przekazując
jednocześnie kopię odwołania.
W dniu 8 maja 2013 r. (pismem z dnia 7 maja 2013 r.) wykonawca K K..
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Robót Drogowych K.. K.
z siedziba w miejscowości Kijewo przystąpił do postępowania odwoławczego, po stronie
zamawiającego, przekazując kopie przystąpienia odwołującemu i zamawiającemu.
4
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu, treść
SIWZ, złożone oferty, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska Stron
złożone podczas rozprawy, skład orzekający Izby rozpoznał złożone odwołanie, uznając iż
odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na brak interesu we wniesieniu
niniejszego dowołania.
Niewątpliwym jest – jak wynika z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp – iż środki ochrony
prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
przysługują więc tylko takiemu wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu
podmiotowi, “który wykaże interes w uzyskaniu zamówienia, przy czym to odwołujący musi
dowieść, iż posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty możliwości uzyskania
zamówienia, lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę uzyskania określonego
rozstrzygnięcia” (wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt II
Ca 9/11). Odwołujący musi więc wykazać, iż miał lub ma interes w uzyskaniu tego
konkretnego zamówienia, a w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
poniósł lub mógł ponieść szkodę.
W niniejszym stanie faktycznym, co jest oczywistym, odwołujący nie wykazał istnienia
interesu w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia na skutek tego, że nie przedłużył terminu
związania ofertą, gdyż nie wyraził woli dalszego uczestnictwa w tym postępowaniu i w
konsekwencji uzyskania zamówienia. Izba ustaliła bowiem, że termin otwarcia ofert
zamawiający określił na 1 marca 2013 r., natomiast termin związania ofertą – zgodnie z
rozdziałem IX SIWZ (str. 6) wynosił 30 dni i upływał 30 marca 2013. W dniu 18 marca 2013 r.
odwołujący wniósł odwołanie i bieg terminu związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, co miało miejsce w dniu 2 kwietnia 2013 r. Tak więc
termin związania ofertą zaczął ponownie biec od 3 kwietnia 2013 r. i upływał w dniu 14
kwietnia 2013 r. W dniu 27 kwietnia 2013 r. odwołujący złożył oświadczenie o przedłużeniu
terminu związania ofertą o okres kolejnych 45 dni, a więc już po upływie terminu związania
ofertą.
Art. 85 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, iż wykonawca samodzielnie lub na wniosek
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Tym samym to wykonawca
wyrażając zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą bądź samodzielnie przedłużając
niniejszy termin podejmuje decyzję o swoim dalszym udziale w postępowaniu. To bowiem
wykonawca, jako podmiot profesjonalny zobowiązany jest do działania z należytą
starannością poprzez podejmowanie działań zmierzających do utrzymania uczestnictwa w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W niniejszym postępowaniu
5
odwołujący, co prawda skorzystał z możliwości samodzielnego przedłużenia terminu
związania ofertą, niemniej jednak uczynił to już po upływie terminu związania ofertą, tym
samym tracąc możliwość uzyskania przedmiotowego zamówienia. Odwołujący nie legitymuje
się więc interesem w jego uzyskaniu, gdyż nie wykazał istnienia przesłanki poniesienia lub
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy. Odwołujący miał bowiem interes w uzyskaniu tego konkretnego zamówienia, lecz
wobec faktu nieprzedłużenia terminu związania ofertą nie ma możliwości wykazania
przesłanki szkody będącej skutkiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
albowiem ewentualna szkoda, którą mógłby ponieść odwołujący byłaby skutkiem
zaniedbania powstałego wyłącznie po stronie samego odwołującego. Odwołujący, chcąc być
nadal uczestnikiem postępowania, powinien był bowiem przedłużyć termin związania ofertą.
Skoro więc odwołujący oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą złożył dopiero
po upływie terminu związania ofertą, a więc nie będąc już nią związany, to tym samym nie
wyraził - w sposób wymagany przepisami ustawy Pzp - zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą i zamawiający prawidłowo uczynił, wykluczając go z przedmiotowego
postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono, jak w sentencji.
Izba w poczet materiału dowodowego zaliczyła dokumentację przedmiotowego
postępowania oraz dokumenty złożone przez strony na rozprawie, uznając je za stanowisko
je składających.
6
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. stosownie do
wyniku postępowania, uwzględniając koszty poniesione przez pełnomocnika zamawiającego
z dojazdu na posiedzenie Izby na podstawie biletów złożonych do akt sprawy.
Przewodniczący: ......

7
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie