Wyszukiwarka orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
Sygn. akt: KIO 1727/12
WYROK
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący – członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman
Protokolant: Agata Dziuban
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2012 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1)
Firmę
Handlowo-Usługową
INSTBUD
S..
B.
Spółka
Jawna
Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (lider konsorcjum),
2)
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych KANBUD s.c. J. W, Z. W. - ul.
9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż,
3)
Hamer B.., G.. Spółka Jawna ul. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków,
4)
Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD S B. Nieznanowice 50,
32-420 Gdów,
adres konsorcjum do korespondencji: Firma handlowo-usługowa INSTBUD S..
B Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz,
przy udziale zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego wykonawcy, konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o. (lider
konsorcjum), Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie, BUSKOPOL S.A. ul. Kilińskiego 41, 28-
100 Busko Zdrój.
orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia:
1) Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD S. B.. Spółka Jawna
Nieznanowice 50, 32-420 Gdów (lider konsorcjum),
2)
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych KANBUD s.c. J. W.., Z.
W.. - ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż,
3)
Hamer B, G Spółka Jawna ul. Daszyńskiego 22, 31-534
Kraków,
4)
Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD S B. Nieznanowice 50,
32-420 Gdów,
2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000,00 zł,
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.
Przewodniczący: ..
2

Sygn. akt: KIO 1727/12

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt W3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie miasta Olkusz dla projektu “Porządkowanie gospodarki ściekowej w
zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I” -
Cześć IV - Zadanie 1-7 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci
wodociągowej na osiedlu Glinianki (Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa. Lipowa,
Topolowa, Kwiatowa, Malinowa, Westerplatte, Storczykowa, Jesionowa, Zielona, Astrów)
ogłoszonym w Dz. Urz. WE 2012/S 40-064448 z 28.02.2012 r., w dniu 13 sierpnia 2012 r.
zostało złożone w formie pisemnej odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
1)
Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD S B. Sp. J. - lider konsorcjum,
2)
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych KANBUD s.c. J. W.., Z. W.,
3)
Hamer B.., G.. Sp. J.,
4)
Firmę Handlowo-Usługową INSTBUD S B..,- w kopii przekazane zamawiającemu w terminie ustawowym.
Wniesienie odwołania nastąpiło wobec czynności zamawiającego: Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu - odrzucenia złożonej oferty konsorcjum oraz
wyboru oferty innego wykonawcy na część IV zamówienia, o których to czynnościach
odwołujący został powiadomiony w dniu 3 sierpnia 2012 r. za pośrednictwem faksu.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.), dalej zwaną
ustawą Pzp, tj.:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez przyjęcie, że treść oferty składającego
odwołanie nie odpowiada treści SIWZ, a w konsekwencji odrzucenie tej oferty,
2) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez nierówne traktowanie wykonawców i wybór
oferty, która nie jest najkorzystniejsza,
3) art. 7 ust 3 ustawy Pzp, przez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu tj. oferty odwołującego.
W powołaniu na legitymację do wnoszenia środków ochrony prawnej, wskazując na
niezgodne z przepisami ustawy czynności zamawiającego - odwołujący wnosił o nakazanie
3

zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności badania i oceny ofert - w tym odrzucenia oferty
odwołującego,
2. przywrócenie oferty odwołującego jako ważnej i zgodnej z treścią SIWZ,
3. powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,
4. dokonania wyboru oferty odwołującego.
W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów i żądań odwołujący wyjaśniał, że zamawiający
poinformował o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą
uznał ofertę wykonawcy - Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji
HYDROMEL Sp. z o. o. z Końskich, który to wybór został dokonany z naruszeniem
przepisów ustawy Pzp. W powyższym piśmie zamawiający przekazał również informację, że
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę odwołującego ponieważ treść
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jako
uzasadnienie zamawiający przywołał postanowienia SIWZ pkt 25.3 IDW (instrukcji dla
wykonawców) oraz pkt 1.8.5 OPZ (opisu przedmiotu zamówienia), że wymagał załączenia do
kosztorysu ofertowego wykazu cen czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy
sprzętu) i narzutów, na podstawie których kalkulowane były ceny jednostkowe. Wykonawca
nie załączył do kosztorysu ofertowego wymaganego wykazu. Wykaz nie podlega
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto braku tego nie można wyeliminować
w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem treść, która miała by zostać objęta wezwaniem do
wyjaśnienia treści nie istniejących - nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.Wyjaśniając powyższe, odwołujący podnosił, że w dokumentacji przetargowej
przekazane zostały wykonawcom przedmiary robót, na podstawie których należało wykonać
kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych pozycji (pkt.
SIWZ 25.2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w wersji uproszczonej z podaniem cen
jednostkowych pozycji). Przedmiary te obejmowały kolumny: lp., Kod poz., Nr specyfikacji,
Nazwę i opis pozycji przedmiaru, ilość, j.m., cena jedn., wartość. Odwołujący wskazywał, że
przedmiary te nie zawierały bardzo ważnego elementu, a mianowicie podstaw wyceny (KNR,
KNNR), na podstawie których można by było przyjąć normy robocizny, materiałów i sprzętu.
Zamawiający przekazując wykonawcom przedmiary w takiej formie, w przekonaniu
odwołującego, bezpodstawnie żąda wykazu cen czynników produkcji (robocizny, materiałów,
pracy sprzętu) i narzutów na podstawie których kalkulowane były ceny jednostkowe (SIWZ
pkt. 25.3). Wykonawcy byli zobowiązani do sporządzenia kosztorysu ofertowego w wersji
uproszczonej z podaniem cen jednostkowych na podstawie przekazanych przedmiarów, a
więc mieli całkowitą dowolność w przygotowaniu kosztorysu. Wykonując kosztorys w
4

ogólnodostępnych programach komputerowych do kosztorysowania (Zuzia, Norma, Rodos),
wykonawcy mają możliwość wstawiania pozycji typowo uproszczonych, które nie zawierają
norm robocizny, materiałów i sprzętu więc nie ma możliwości załączenia zestawienia tych
cen czynników produkcji. Zaletą pozycji uproszczonych jest właśnie możliwość wpisania
jednej ryczałtowej ceny zawierającej pełny koszt danej roboty (pozycji kosztorysowej) bez
szczegółowego rozbicia na robociznę, materiały i sprzęt. Ponadto dane pozycje
przedmiarowe zawierają w sobie kompleksowe roboty. W tym przypadku zestawienie RMS
(robocizny, materiałów i sprzętu) nie miało by sensu ponieważ każdy wykonawca miałby inne
ilości i ceny. Również nie było by możliwości podać cen czynników produkcji przy
przygotowaniu kosztorysu ofertowego - ręcznie wypełniając przedmiar, wpisując ceny
jednostkowe i wyliczając wartość - ponieważ nie byłoby skąd wziąć zestawienia robocizny,
materiałów, sprzętu. W tym przypadku, nawet gdyby wszyscy wykonawcy załączyli
zestawienie cen czynników produkcji - to byłyby one różne od siebie więc nie dało by się
porównać złożonych ofert pod względem treści. Oprócz tego, zestawienie takie w żadnym
stopniu nie miałoby wpływu na kalkulację ceny oferty oraz nie miało by żadnej wartości przy
rozliczaniu kontraktu – jak przekonywał odwołujący. Dnia 28.03.2012 r. zamawiający przekazał wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz
z udzielonymi odpowiedziami. Jedno z pytań dotyczyło właśnie kosztorysu ofertowego.
Pytanie 11 “Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć kosztorysy ofertowe na podstawie
załączonych do SIWZ przedmiarów robót. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego
o udostępnienie przedmiarów z dołączonymi numerami KNR. gdyż dołączone niektóre
przedmiary robót tych numerów nie posiadają.” Odpowiedź: “W obecnym stanie prawnym -
brak jest przepisów dotyczących sporządzania kosztorysów ofertowych przez Wykonawców.
Sposób i podstawa wyceny zależy od Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie kosztorysu
uproszczonego z podaniem cen jednostkowych pozycji.” Powyższa odpowiedź obrazuje
formę kosztorysu. Zamawiający w odpowiedzi wymagał jedynie kosztorysu uproszczonego z
podaniem cen jednostkowych. Zdaniem odwołującego, sam zamawiający tym zapisem
zrezygnował z wymogu załączenia zestawienia cen czynników produkcji (robocizny,
materiałów, sprzętu) dając wykonawcom wolną rękę w przygotowaniu kosztorysu
ofertowego. Najważniejsze w tym przypadku mają być ceny jednostkowe, na podstawie
których zamówienie będzie rozliczane. Jak widać w piśmie powiadamiającym o wyborze
najkorzystniejszej oferty w innych częściach tego zamówienia, np. w Części I, oprócz
odwołującego jeszcze dwie firmy w ten sam sposób zinterpretowały odpowiedź
zamawiającego ponieważ ich oferty również zostały odrzucone z tego powodu.
Sformułowanie “Sposób i podstawa wyceny zależy od Wykonawcy" jasno podkreśla
dowolność w sporządzeniu kosztorysu, a co za tym idzie za możliwość wyliczenia cen
5

jednostkowych pozycji metodą uproszczoną, w której nie ma podziału na robociznę,
materiały i sprzęt.
Na wezwanie zamawiającego z dnia 13 sierpnia 2012 r. zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego w trybie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, pismem z dnia
16.08.2012r., w kopi przekazanym stronom, złożył wykonawca wybrany Przedsiębiorstwo
Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich,
który powoływał się na swój interes w utrzymaniu w mocy czynności zamawiającego wyboru
złożonej oferty na część IV zamówienia.
Zamawiający
nie
uwzględnił
zarzutów
odwołania.
Podtrzymał
stanowisko
przedstawione w powiadomieniu o wynikach przetargu. W odpowiedzi na odwołanie z dnia
22 sierpnia 2012 r. wnosił o odrzucenie odwołania względnie jego oddalenie. W
uzasadnieniu swego stanowiska podał, że osnową sporu jest twierdzenie odwołującego o
braku możliwości stworzenia i przedłożenia wraz z ofertą, żądanego przez zamawiającego
wykazu cen czynników produkcji. Jak twierdzi odwołujący, udostępniony wraz z SIWZ
przedmiar robót, który stanowił podstawę dla sporządzenia kosztorysu ofertowego
wykonawcy, nie zawierał podstaw wyceny tj. norm KNR oraz KNNR, na podstawie których
można było przyjąć normy robocizny, materiałów i sprzętu. Zamawiający nie zgodził się z
twierdzeniami odwołującego, że przekazując wykonawcom tak skonstruowany przedmiar
robót, nie miał prawa żądać wykazu cen czynników produkcji ani narzutów na podstawie,
których kalkulowane były ceny jednostkowe. Zaprzeczył również, iżby w odpowiedzi na
pytanie nr 11 do SIWZ, a dotyczące kosztorysu ofertowego zrezygnował z wymogu
przedstawiania wraz z ofertą wykazu cen czynników produkcji. Zaznaczał, że wyżej opisane
zarzuty odwołujące koncentrują się na zakwestionowaniu możliwości prawidłowego złożenia
oferty w oparciu o materiały przekazane przez zamawiającego, a w szczególności w oparciu
o przedmiar robót, stanowiący nieodzowny element części III SIWZ. Zarzuty odwołującego
wskazują na braki przedmiaru, które w jego opinii nie pozwalają na złożenie oferty zgodnie z
wymaganiami SIWZ, tj. złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego zaopatrzonego w
załącznik pn. wykaz cen czynników produkcji. Tak opisane zarzuty odwołania sprowadzają
się do zakwestionowania zasadności żądania opisanego w pkt 25.3 IDW (część l SIWZ)
wskazującego, iż “Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli do Kosztorysu
Ofertowego wykaz cen czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) i
narzutów, na podstawie których kalkulowane były przez nich ceny jednostkowe.) oraz w pkt
8.5 OPZ (część III SIWZ), wskazującego, że: “Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy
załączyli do Kosztorysu Ofertowego wykaz cen czynników produkcji (robocizny, materiałów,
pracy sprzętu) i narzutów, na podstawie których kalkulowane były przez nich ceny
6

jednostkowe."
Po dokonaniu analizy treści odwołania, zamawiający ocenił, iż zarzuty sprowadzają
się do wskazania sprzeczności pomiędzy żądaniami opisanymi postanowieniami pkt 15.3 lit
n) IDW (część l SIWZ) a pkt 25.3 IDW (część l SIWZ) oraz pomiędzy zapisami pkt 8.4 OPZ
(część III SIWZ), a pkt 8.5 OPZ (część III SIWZ), gdzie zamawiający żąda przedłożenia wraz
z ofertą kosztorysu ofertowego, który należy sporządzić w wersji uproszczonej z podaniem
cen jednostkowych pozycji oraz zamawiający wymagał, aby wykonawcy załączyli do
kosztorysu ofertowego wykaz cen czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy
sprzętu) i narzutów, na podstawie których kalkulowane były przez nich ceny jednostkowe.
Zamawiający podnosił, że w treści odwołania nie wskazano podstaw do zakwestionowania
wyboru oferty najkorzystniejszej, bowiem cały wywód dotyczy sposobu sformułowania
wymagań SIWZ, które zdaniem odwołującego uniemożliwiały zażądanie złożenia wraz z
ofertą wykazu czynników cen produkcji, który zgodnie z postanowieniami SIWZ stanowił
załącznik do kosztorysu ofertowego. Zdaniem odwołującego, udzielając w dniu 28.03.2012
roku odpowiedzi na pytania do SIWZ, w tym odpowiedzi na pytanie nr 11, zamawiający
zrezygnował z wymogu przedkładania wraz z kosztorysem ofertowym wykazu cen czynników
produkcji. Zamawiający stwierdził, że w żadnej mierze nie zrezygnował z tego wymogu,
bowiem ani treść pytania ani treść udzielonej odpowiedzi faktycznie nie dotykały kwestii
wykazu cen czynników produkcji, natomiast odwołujący błędnie zinterpretował treść
udzielonej odpowiedzi do SIWZ. Powoływane we treści odwołania pytanie nr 11 do SIWZ
brzmiało “Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć kosztorysy ofertowe na podstawie
załączonych do SIWZ przedmiarów robót. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego
o udostępnienie przedmiarów z dołączonymi numerami KNR, gdyż dołączone niektóre
przedmiary robót tych numerów nie posiadają". W odpowiedzi na takie pytanie zamawiający
wskazał, iż: “W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów dotyczących sporządzania
kosztorysów ofertowych przez Wykonawców. Sposób i podstawy wyceny zależą od
Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie kosztorysu ofertowego uproszczonego." Z
powyższego wynika - zarówno z treści pytania jak i brzmienia odpowiedzi na ww. pytanie, że
zamawiający, wbrew twierdzeniu odwołującego, nie zrezygnował z konieczności
przedkładania wraz z ofertą wykazu cen czynników produkcji, bowiem; ani pytanie nr 11 do
SIWZ ani udzielona do niego odpowiedź nie dotyczyły kwestii przedkładania wraz z ofertą, a
ściśle wraz z kosztorysem ofertowym, wykazu cen czynników produkcji. W wyniku udzielonej
odpowiedzi zamawiający jedynie potwierdził wymaganie opisane w pkt 15.3 lit n) 1DW (część
l SIWZ); wymagania pkt 25.3 IDW (część l SIWZ) lub pkt 8.5 OPZ (część III SIWZ). W wyniku
udzielonej odpowiedzi nie doszło do modyfikacji wymagań SIWZ, a w szczególności nie
doszło do wykreślenia wymagania przedłożenia wraz z kosztorysem ofertowym wykazu cen
7

czynników produkcji, bowiem pkt 25.3 IDW (część l SIWZ) oraz pkt 8.5 OPZ (część III OPZ)
nie zostały zmodyfikowane, a tym bardziej nie zostały wykreślone z treści SIWZ. Twierdzenie
jakoby zrezygnował z konieczności przedkładania wraz z ofertą wykazu cen czynników
produkcji, uznał zamawiający za z gruntu bezzasadne. Mając na uwadze powyższe,
podtrzymał, iż kwestionowanie wymagań SIWZ co do treści i formy kosztorysów jakie winni
wraz z ofertą złożyć wykonawcy dopiero na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej, jest
działaniem nieuprawnionym i dokonywanym z przekroczeniem terminu przewidzianego
ustawą dla tego rodzaju czynności. Zgodnie z normą art. 182 ust 2 pkt 1) ustawy Pzp;
“Odwołanie wobec (...) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp." Ponadto zauważył, iż w przypadku gdy odwołujący nie był
pewien czy udzielona odpowiedź anuluje nakaz załączania do kosztorysu ofertowego
wykazu cen czynników produkcji, winien zwrócić się do zamawiającego o dokładne
wyjaśnienie tej kwestii względnie skorzystać ze środków ochrony prawnej w sposób i w
terminie przewidzianym ustawą, a w szczególności regulacją art. 182 ust 3 pkt 1) ustawy
Pzp.
W związku z powyższym wnosił o uznanie, iż wniesione odwołanie sprowadza się do
zakwestionowania zapisów SIWZ względnie czynności wyjaśniania SIWZ podjętej przez
zamawiającego, a jako takie podlega odrzuceniu z uwagi na normę art. 189 ust 2 pkt 3
ustawy Pzp, tj. z uwagi na wniesienie odwołania po upływie terminu określonego w ustawie.
W odniesieniu do sformułowanego w odwołaniu zarzutu naruszenia przez art. 7 ust 1
ustawy Pzp, wobec braku skonkretyzowania zarzutu a w szczególności wskazania czynności
naruszającej normę art. 7 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający z uwagi na ogólnikowość
powyższego zarzutu nie był w stanie prawidłowo ustosunkować się do niego, w związku z
czym wnosił o jego oddalenie jako zarzutu niejasnego i nie spełniającego wymogów
dotyczących treści odwołania zawartych w art. 180 ust 3 ustawy Pzp. Wyłącznie na
marginesie, zamawiający zaznaczał, iż prowadząc niniejsze postępowanie dążył do
zapewnienia maksymalnego poszanowania naczelnych reguł udzielania zamówień
publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania
wykonawców. Podkreślił, iż sformułowane wymogi dotyczące treści oferty a także kryteria
oceny ofert były jasne i czytelne. Niezgodnością z treścią SIWZ przejawiającą się brakiem
dokumentu - wykazu cen czynników produkcji, dotkniętych było również kilka innych ofert
złożonych w postępowaniu, a oferty te podobnie jak oferta odwołującego zostały odrzucone.
W związku z czym nie można mówić, iż doszło do rzekomego i zarzucanego zamawiającemu
8

faworyzowania jednych wykonawców czy też szczególnie restrykcyjnego traktowania innych
wykonawców biorących udział w postępowaniu, bowiem jednakowe błędy w ofertach zostały
w sposób jednakowy potraktowane. Przed dokonaniem czynności odrzucenia oferty, jak
przekonywał zamawiający - gruntownie rozważył wszystkie okoliczności sprawy, tak aby nie
doszło do nieuprawnionego i sprzecznego z regulacją ustawy Pzp odrzucenia jakiejkolwiek
oferty, czy też odrzucenia oferty z uwagi na brak, który w trybie przewidzianym ustawą
mógłby podlegać konwalidacji. W szczególności zamawiający rozważył czy istnieje sposób
na wyeliminowanie braku wykazów cen czynników produkcji w złożonych ofertach przy
zastosowaniu regulacji art. 26 ust 3 ustawy Pzp lub regulacji art. 87 ust 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy Pzp: “zamawiający wzywa wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
art. 25 ust. 1 [dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
spełnienie przez oferowane roboty wymagań określonych przez zamawiającego] zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. (...)". Zamawiający argumentował, że redakcja art. 26 ust 3
ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje, iż uzupełnienie dokumentów może dotyczyć wyłącznie
dokumentów składanych przez wykonawców w celu potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu. Za taki dokument nie może być uznany omawiany wykaz czynników cen
produkcji, bowiem stanowił on załącznik do kosztorysu ofertowego, który jest dokumentem
przedstawiającym kalkulację ceny ofertowej i nie może być zaliczany do grupy dokumentów,
o której mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp oraz w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. Niedopuszczalną
zdaniem zamawiającego, byłaby możliwość wnioskowania o wskazanie wskaźników
czynników cen produkcji w trybie wyjaśniania treści oferty na zasadzie art. 87 ust 1 ustawy
Pzp, który dopuszcza możliwość żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, jednocześnie zastrzegając, iż niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
ust. 1a i 2 tegoż artykułu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zasadniczo na
przeszkodzie zastosowaniu regulacji art. 87 ust 1 ustawy Pzp, stał fakt, iż treść która miała
by ewentualnie zostać objęta wezwaniem do wyjaśnienia, tj. kwestia wykazu cen czynników
produkcji, w ogóle w ofercie nie istniała - brak bowiem było rzeczonego wykazu. Tak więc
wezwanie do wyjaśnienia treści nie istniejących nie znajdowało i nadal nie znajduje żadnego
racjonalnego uzasadnienia. Nadto podejmując ważką decyzję o odrzuceniu ofert, które
żądanego wykazu cen czynników produkcji nie zawierały, zamawiający kierował się
stanowiskiem prezentowanym przez doktrynę prawa zamówień publicznych w tym dorobek
9

orzeczniczy Krajowej Izby Odwoławczej, pośród których wskazał:
1) Wyrok KIO z dnia z dnia 01.12.2011 r. sygn. akt KIO 2507/11, w sprawie, w której
przyczyną odrzucenia oferty stał się brak załączenia do kosztorysu ofertowego wykazu
czynników cen produkcji, Izba w uzasadnieniu wyroku wyraziła następujący pogląd; “(...) W
niniejszej sprawie na mocy przywołanych powyżej postanowień s.i.w.z. Zamawiający
podniósł podanie cen jednostkowych czynników produkcji do rangi istotnych dla niego,
obligatoryjnych elementów treści oferty. Wobec tego brak podania ich w złożonej ofercie
oznacza brak sprecyzowania przez Odwołującego jej treści w stopniu wymaganym w s.i.w.z.
Z odwołania wynika, iż zdaje się to dostrzegać również Odwołujący, wskazując na możliwość
skorzystania przez Zamawiającego z przepisu art. 87 ust. 1 pzp, który dotyczy jednak
wyjaśniania treści oferty, a nie doprecyzowaniu jej w zakresie informacji, których oferta nie
zawiera w ogóle. Odwołujący wskazał na rozprawie, iż do niepodania cen jednostkowych
czynników produkcji doszło w wyniku jego omyłki, co czyni koniecznym rozważenie
możliwości jej poprawienia na mocy przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, do którego wprost
odsyła przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. W ocenie składu orzekającego Izby w niniejszej
sprawie tryb ten nie znajdzie zastosowania, gdyż uzupełnienie braków oferty oznaczałoby de
facto niedopuszczalne sporządzenie przez Odwołującego po terminie składania ofert
załączników do kosztorysów ofertowych, które obejmują kilkadziesiąt pozycji materiałów,
sprzętu oraz wskazanie stawki robocizny, wysokości kosztów pośrednich i zysku,
bezpośrednio niewynikających z poszczególnych pozycji przedmiarów, gdyż są ukryte w
ramach wyliczonych na ich podstawie cen jednostkowych poszczególnych pozycji robót
przewidzianych do wykonania. Zamawiający musiałby dokonać poprawienia oferty wyłącznie
na podstawie informacji udzielonych odrębnie i po raz pierwszy przez Odwołującego, bez
możliwości zweryfikowania, czy odpowiadają one cenom jednostkowym czynników produkcji,
które rzeczywiście były przez niego przyjęte w chwili sporządzania kosztorysów ofertowych.
Stanowiłoby to niedopuszczalne z mocy przepisu art. 87 ust. 1 pzp prowadzenie negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz zmianę jej treści po terminie składania ofert.(....)" ,
2) Wyrok dnia 25.01.2011 roku sygn. akt KIO 103/11, gdzie wskazano “Zarzut [naruszenia
art. 89 ust 1 pkt 2) z uwagi na odrzucenie oferty nie zawierającej wykazu cen] nie zasługuje
na uwzględnienie. Wbrew twierdzeniom odwołującego zamawiający nie przewidział
kosztorysu ryczałtowego, ale zgodnie z pkt 10.1 siwz określił wynagrodzenie jako
wynagrodzenie kosztorysowe i wskazał, że rozliczenie w ramach wykonania umowy nastąpi
na podstawie cen i stawek jednostkowych określonych kosztorysem. Jako element
kosztorysu wskazano wykaz cen: materiałów robocizny i sprzętu. Wykaz ten był zatem
częścią kosztorysu zdefiniowanego przez zamawiającego. W ramach pozycji przedmiaru
kalkulacje sporządzono metodą uproszczoną agregując pozycje, zatem z poszczególnych
pozycji samego przedmiaru wypełnionych przez wykonawcę, zamawiający nie byłoby w
10

stanie rozliczyć zamówienia, w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a
dokonanym w wyniku wykonania robót obmiarem. Dla rozliczenia zamówienia
zamawiającemu był zatem niezbędny wymagany wykaz cen (...). Przy takich dyspozycjach
zamawiającego, jak wynikające z pkt 10 siwz, konieczne było uzyskanie przez
zamawiającego wiedzy o cenach jednostkowych materiałów, robocizny i sprzętu, skoro na
ich podstawie miało następować rozliczenie. Zamawiający w sposób jasny i konkretny zawarł
wymóg załączenia do oferty jako części składowej kosztorysu wykazu cen. Fakt, iż w
poprzednich postępowaniach, w których odwołujący brał udział wynagrodzenie miało inny
charakter, lub zamawiający postawił inne wymagania nie stanowi okoliczności sanującej dla
braków oferty odwołującego. Uchybienie zatem przez odwołującego i nie złożenie takiego
dokumentu nie może być traktowane jako omyłka formalna, lub brak dokumentu, który
podlega uzupełnieniu w rozumieniu art. 26 ust 3 ustawy jako dokumentu w rozumieniu art. 25
ust. 1 pkt 2 ustawy, ale wyłącznie jako treść oferty nieodpowiadająca treści siwz. Wykaz cen
nie może służyć potwierdzeniu wymagań określonych dla robót budowlanych przez
zamawiającego, a może służyć wyłącznie informacji o zaoferowanych cenach. Słowo
“powinien", w ocenie Izby oznacza obowiązek, a nie uprawnienie.(...)".
Zamawiający zaznaczał, że przywołane orzeczenia pozostają aktualne w
rozpatrywanym stanie sprawy a nadto jednoznacznie wskazują, iż brak elementu kosztorysu
ofertowego, bowiem tak należy traktować żądany przez zamawiającego wykaz cen
czynników produkcji, który nawet w treści SIWZ określany jest jako załącznik do kosztorysu
ofertowego - należy traktować jako niezgodność treści oferty z SIWZ.
Zamawiający mając na względzie przedmiot zamówienia, a w szczególność jego
rozbudowany i skomplikowany technicznie zakres robót oraz ustalony postanowieniami
SIWZ sposób rozliczenia robót wymagał przedstawienia maksymalnej ilości danych, w tym
cen czynników produkcji, które miały wpływ na kalkulację ceny ofertowej a ponadto w toku
rozliczania robót ewentualnie mogły by znaleźć zastosowanie. Zamawiający w celu
zagwarantowania sobie złożenia ofert przez wykonawców dających rękojmię prawidłowej
realizacji zamówienia wymagał aby wykonawcy dołożyli maksymalnej staranności kalkulując
koszty realizacji zadania oraz sporządzili dokumenty uwiarygadniające te koszty.
Zamawiający stwierdził, iż w takim stanie rzeczy nie mógł uznać za zgodnej z wymogami
SIWZ oferty odwołującego, oraz innych ofert złożonych w tym postępowaniu, a dotkniętych
podobnym brakiem - jako ofert prawidłowych tj. odpowiadających treści SIWZ. Wskazywał,
że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o naruszeniu normy art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wobec czego również i ten zarzut odwołania uznał za chybiony i nie podlegający
uwzględnieniu.
Izba postanowiła dopuścić zgłaszającego przystąpienie wykonawcę Przedsiębiorstwo
11

Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o. do udziału w sprawie.
Izba nie stwierdziła podstaw skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art.
189 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody: z ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia z wyjaśnieniami, protokołu postępowania z załącznikami,
oferty odwołującego, oferty wykonawcy HYDROMEL Sp. z o.o., pisma z dnia 3 sierpnia
2012r. informującego o wyniku przetargu i odrzuceniu oferty odwołującego, wezwania do
odwołującego w sprawie omyłek w kosztorysie ofertowym i udzielonej odpowiedzi.
Ponadto, Izba rozważyła stanowiska stron i przystępującego - przedstawione w
złożonych pismach oraz do protokołu rozprawy.
Rozpatrując sprawę w granicach zarzutów odwołania, jak stanowi art. 192 ust. 7
ustawy Pzp, Izba ustaliła następujący stan faktyczny.
Część I. SIWZ (IDW).
“Przedmiot zamówienia. Kontrakt W3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie miasta Olkusz dla projektu “Porządkowanie gospodarki ściekowej w
zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I” -
Cześć IV - Zadanie 1-7 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci
wodociągowej na osiedlu Glinianki (Niepodległości, Ogrodowa. Jaśminowa, Lipowa,
Topolowa, Kwiatowa, Malinowa, Westerplatte, Storczykowa, Jesionowa, Zielona, Astrów).”
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót obejmujących budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym oraz przebudowę sieci
wodociągowej na terenie miasta Olkusz w oparciu o Warunki kontraktowe dla Budowy dla
robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – tłumaczenie 1.
wydania 1999 oraz 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tzw. “czerwony”
FIDIC), nazywane dalej FIDIC oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).”
“Pkt 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji
projektowej: projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty organizacji ruchu,
przedmiary robót.”
Pkt 3. Zawartość oferty.
12

1)
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej IDW;
b) Załącznik do Formularza Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1A
c) Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW;
d) Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót, będących
załącznikami do niniejszej IDW. Kosztorys należy sporządzić w wersji
uproszczonej z podaniem cen jednostkowych pozycji;
Pkt 25. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Ceną Oferty jest: cena brutto podana w Załączniku nr 1 - Formularzu Ofertowym, obliczona
na podstawie Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie dokumentacji
projektowej: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
przedmiotu zamówienia określonego w Cz. III SIWZ OPZ.
2. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić w wersji uproszczonej z podaniem cen
jednostkowych pozycji;
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli do Kosztorysu Ofertowego wykaz cen
czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) i narzutów, na podstawie których
kalkulowane były przez nich ceny jednostkowe.
4. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w Przedmiarze
robót wg następujących zasad:
a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową z narzutami;
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej powinna obejmować koszty bezpośrednie
robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty
pośrednie i zysk;
c) Kosztorys Ofertowy powinien zawierać: stronę tytułową z podaniem ceny netto, brutto,
stawki robocizny, narzuty;
5. Jeżeli Wykonawca w Kosztorysie Ofertowym nie wyceni pozycji, wpisze dla danej pozycji
wartość 0 zł, opuści pozycję lub scali pozycje – Zamawiający uzna, że pozycje te zostały
wycenione w innych pozycjach kosztorysowych i będą musiały być wykonane na etapie
realizacji robót.
8. W cenach elementów rozliczeniowych muszą zostać uwzględnione koszty robót
podstawowych, pomocniczych i towarzyszących.
Pkt 26 Opis kryteriów
Cena – 90%,
13

Okres rękojmi – 10%.
Pkt 33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie
niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
Formularz oferty.
Kontrakt W3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta
Olkusz dla projektu “Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na
terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: (...),
4. akceptuję warunki płatności (sposób i termin) określone w SIWZ,
5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz
zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW.
Akt Umowy część 2. Warunki szczegółowe kontraktu (definicje).
1.1.6.14 ”Książka Obmiarówoznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie
Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót.
1.1.6.15 “Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
Rozdział 12 Obmiary i wycena.
12.1
Obowiązkowe obmiary Robót.
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: Wykonawca,
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę
Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie
14

codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem
zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz
wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich
dokonaniu.
Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana
przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
12.2. Metody obmiaru.
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:
(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar Robót.
12.3. Wycena.
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3:
Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są
stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.
Rozdział 13. Zmiany i korekty.
13.3.
Procedura wprowadzania Zmian.
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:
Każda Zmiana mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie musi być dokonana
poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.
Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:
W przypadku, gdy dla robót objętych Zmianą, w Przedmiarze Robót nie podano ceny
jednostkowej, po zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5
[Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu płatności
na mocy klauzuli 14.4 [Plan płatności]. Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o zasady
określone w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych
przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów
Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa
Sekocenbud (za kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności:
- stawka r-g jako średnia dla regionu małopolskiego,
- narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M
ogółem) – wg notowań średnich krajowych,
- ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu,
- ceny materiałów jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziałem,
między wykonawcę i zamawiającego, różnicy ceny przed i po rabacie.
Rozliczenie nastąpi kalkulacją szczegółową w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych w
15

następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe
wymienione w “Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych."
13.8. Korekty uwzględniające zmiany Kosztu.
Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą
zastosowania w niniejszych Warunkach.
Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata.
Pkt 8. OPZ. Założenia wyjściowe do kosztorysu ofertowego.
8.1. Kwotę ofertową należy skalkulować w oparciu o przekazany Przedmiar Robót,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentację Projektową, zapisy nin.
SIWZ.
8.2. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą być jedyną
podstawą do sporządzenia wyceny ofertowej. Poszczególne pozycje Przedmiaru robót
odpowiadają robotom podstawowym i elementom rozliczeniowym.
8.3. Wykonawca obliczając kwotę ofertową musi uwzględnić w wycenionym Przedmiarze
robót wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać
zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach
Technicznych oraz w Przedmiarze robót, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w
okresie przewidzianym na składanie zapytań.
8.4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w wersji uproszczonej z podaniem cen
jednostkowych pozycji.
8.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli do Kosztorysu Ofertowego wykaz cen
czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) i narzutów, na podstawie których
kalkulowane były przez nich ceny jednostkowe.
8.6. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w Przedmiarze
robót wg następujących zasad:
a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową z narzutami;
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej powinna obejmować koszty bezpośrednie
robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty
pośrednie i zysk;
c) kosztorys ofertowy powinien zawierać: stronę tytułową z podaniem ceny netto, brutto,
stawki robocizny, narzuty;
8.8. W cenach elementów rozliczeniowych muszą zostać uwzględnione koszty robót
podstawowych, pomocniczych i towarzyszących (....).

16

Na pytania do SIWZ z dnia 28.03.2012 r. pytanie 11 “Zamawiający wymaga aby do oferty
dołączyć kosztorysy ofertowe na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót. W
związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów z dołączonymi
numerami KNR, gdyż dołączone niektóre przedmiary robót tych numerów nie posiadają.”
Udzielona Odpowiedź: “W obecnym stanie prawnym - brak jest przepisów dotyczących
sporządzania kosztorysów ofertowych przez Wykonawców. Sposób i podstawa wyceny
zależy od Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie kosztorysu uproszczonego z podaniem
cen jednostkowych pozycji.”
Pytanie 33. “Klauzula 12.1 Kontraktu-niniejsza klauzula wprowadza nieco niezrozumiałe
zapisy dotyczące Księgi Obmiarów. Zgodnie z nimi, “Książka Obmiarów winna być prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez
Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed
zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia
ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki
Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu." Następnie wprowadzono zapis, zgodnie z którym
“Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez
Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania." Zapis ten jest niezrozumiały, bowiem z treści
postanowień wcześniejszych wynika, że księga ma być prowadzona na bieżąco, codziennie,
wraz z Inżynierem. Nie ma mowy o przekazywaniu Inżynierowi księgi; nie jest również
zrozumiałe, o jakie “otrzymanie" chodzi. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w powyższym zakresie i
ewentualną jego zmianę.”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w klauzuli 12.1 w następujący sposób: Ostatnie
zdanie w zapisie dodanym po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1 o treści: “Książka
Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez
Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania" zastępuje się zdaniem: “Wpisy w Książce
Obmiarów winny być sprawdzone i podpisane przez Inżyniera każdorazowo po ich
dokonaniu".

Pytanie 55. “W przedmiarach dla zadań 1-4 i 1-5 brakuje tabeli z kosztami ogólnymi, w których
pozycjach należy przewidzieć te koszty.”
Odpowiedź: “Wycena ma obejmować wszystkie koszty - Wykonawca sam decyduje, w jaki
sposób uwzględni koszty ogólne. Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z
Założeniami wyjściowymi do kosztorysu ofertowego - SIWZ pkt 8 OPZ.”
Pytanie 56. “W kosztorysach dla zadania 1-3 i 1-7 tabela z kosztami ogólnymi występuje we
17

wszystkich kosztorysach, tzn. w kosztorysach dot. robót: drogowych, wodociągowych i
sanitarnych. Prosimy o wyjaśnienie, jak należy podzielić koszty ogólne dla poszczególnych
robót.
Odpowiedź: “Wykonawca sam decyduje, w jaki sposób uwzględni koszty ogólne. Kosztorys
ofertowy należy opracować zgodnie z Założeniami wyjściowymi do kosztorysu
ofertowego SIWZ pkt 8 OPZ.”
Termin składania ofert upłynął 18.04.2012 r.
Oferty na część IV złożyli:
1) konsorcjum ELTAR Sp. z o.o. (lider) cena - 5 742 688,24 zł, po poprawieniu omyłek
cena brutto oferty 5 733 393,01 zł,
2) konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. (lider) cena –
7 754 584,21 zł,
3) konsorcjum HYDROMEL Sp. z o.o. (lider) cena – 5 792 627,17 zł, po poprawieniu
omyłek cena brutto oferty 5 395 325,74 zł,
4) Energopol S.A. cena 6 745 765,53 zł,
5) Budimex S.A. cena 6 072 430,07 zł, po poprawieniu omyłek cena brutto oferty
5 428 217,29 zł,
6) konsorcjum Firma Handlowo Usługowa INSTBUD S.. B... Sp. j. (lider)
cena – 5 662 522,39 zł.
Wszyscy wykonawcy zaoferowali okres rękojmi 60 miesięcy.
Zamawiający w zakresie części IV odrzucił oferty wykonawców:
1) konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. (lider) cena –
7 754 584,21 zł,
2) Energopol S.A. cena 6 745 765,53 zł,
3) konsorcjum Firma Handlowo Usługowa INSTBUD S. B Sp. j. (lider)
cena – 5 662 522,39 zł.
Zamawiający ujawnił w kosztorysie ofertowym odwołującego omyłki i pismem z dnia 24 lipca
2012 r. wezwał wykonawcę do wyjaśnień. W odpowiedzi z dnia 24 lipca 2012 r. odwołujący
konsorcjum INSTBUD potwierdził fakt wystąpienia wykrytych przez zamawiającego omyłek,
podnosząc jednocześnie, że ich sprostowanie nie spowoduje istotnych zmian oferty.
Z załącznika nr 5 do protokołu komisji przetargowej z dnia 26 lipca 2012 r. wynika, że w
ofercie odwołującego, komisja nie dokonała poprawy omyłek w kosztorysie “ z uwagi na brak
18

w złożonej ofercie na część (...) IV w kosztorysach ofertowych – wykazu cen czynników
produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) i narzutów, na podstawie których
kalkulowane były ceny jednostkowe - oferta polega odrzuceniu (...) na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.”
Okolicznością bezsporną pozostawało, że odwołujący do swojego kosztorysu ofertowego
dołączył kartę, na której podał:
- stawkę roboczogodziny – 10,00 zł
- narzuty: koszty pośrednie 60,00% R + 60,00% S,zysk 10,00% (R+Kp(R)+10,00% S+kp(S)VAT 23%
W ofercie odwołującego zabrakło wykazu materiałów z cenami oraz wykazu sprzętu z
podaniem stawek motogodziny z uwzględnieniem rodzaju jednostek sprzętowych, co
stanowiło okoliczność bezsporną.
Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego, w piśmie datowanym 2.08.2012 r. podał
następujące uzasadnienie tej czynności:
Zamawiający w SIWZ pkt 25.3 IDW (instrukcji dla wykonawców) oraz w pkt 1.8.5 OPZ
(opisu przedmiotu zamówienia) wymagał załączenia do kosztorysu ofertowego Wykazu cen
czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) i narzutów, na podstawie których
kalkulowane były ceny jednostkowe. Wykonawca nie załączył do kosztorysu ofertowego
wymaganego wykazu. Wykaz nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Ponadto, braku tego nie można wyeliminować w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem
treść, która miałaby zostać objęta wezwaniem do wyjaśnienia treści nieistniejących nie
znajduje racjonalnego uzasadnienia. Uzasadnienie prawne. Odrzucenie oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.”
Izba zważyła, co następuje.Odwołujący posiadał interes we wniesieniu odwołania, albowiem jego oferta w
przypadku, gdyby nie została odrzucona (uwzględniając korektę omyłek) mogłaby zostać
sklasyfikowana na pozycji pierwszej według ustalonych kryteriów. Skoro odwołujący
dowodził, że czynność zamawiającego odrzucenia złożonej oferty w zakresie IV części
zamówienia została powzięta z naruszeniem prawa, przez co stracił możliwość uzyskania
19

korzyści finansowych z faktu realizacji zadania, wykazał tym samym legitymację do
korzystania ze środków ochrony prawnej w oparciu o art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Przechodząc do rozpatrzenia zarzutów odwołania, Izba w pierwszej kolejności
stwierdziła, że wynagrodzenie w postępowaniu zostało określone jako kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 K.c. który to przepis znajduje zastosowanie w związku z art. 14 i art.
139 ust. 1 ustawy i Pzp. Strony przewidziały rozliczenia w oparciu o obmiar powykonawczy
robót z natury na podstawie potwierdzonych przez zamawiającego wyników obmiarów w
książce obmiarów prowadzonej przez wykonawcę.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), jeżeli zamówienie na roboty budowlane (...)
jest udzielane w trybie z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę
wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru
robót. Z kolei rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia podstaw i metod sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (...) (Dz. U. Nr 42, poz.
217) w § 2 stanowi, że kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej
polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych. Tak
samo, zamawiający nie wymagał aby kosztorys ofertowy był sporządzony metodą kalkulacji
szczegółowej w oparciu o wskazane katalogi nakładów rzeczowych, z odrębnym wyliczeniem
w każdej pozycji kosztu materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz zysku w oparciu o
wskazane podstawy wyceny tych czynników produkcji. Wymagał natomiast - aby kosztorys
ofertowy takie dane dotyczące: stawki roboczogodziny, pracy sprzętu, narzuty (zysku,
kosztów pośrednich) wraz z wykazem cen materiałów oraz pracy sprzętu, na podstawie
których kalkulowane były przez wykonawców ceny jednostkowe – zawierał. Na etapie oceny
ofert powyższe wymagania nie mogły być kwestionowane, albowiem wykonawca - skoro
podważał zasadność tego rodzaju warunków - mógł wnieść w stosownym terminie odwołanie
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Izba nie uwzględniła stanowiska odwołującego, że wyjaśnieniami nr 11 do SIWZ,
zamawiający odstąpił od wymagań podania cen czynników produkcji, gdyż odpowiedź
zamawiającego z dnia 28 marca 2012 r. nie daje podstaw do takich twierdzeń. Izba również
nie zgodziła się z odwołującym, że w przypadku sporządzenia kosztorysu metodą kalkulacji
uproszczonej nie jest możliwe sporządzenie wykazu materiałów i sprzętu z podaniem cen
jednostkowych materiałów i stawek pracy sprzętu. Część wykonawców, żądanie takie
20

spełniła i dołączyła do kosztorysów ofertowych wykazy materiałów i sprzętu. Zarzuty w tym
zakresie, jak trafnie zaznaczał zamawiający, odnosiły się do SIWZ i na etapie oceny ofert nie
mogły być skutecznie podnoszone.
Do oferty odwołującego została dołączona karta z podaniem stawki roboczogodziny,
narzutów: kosztów pośrednich i zysku. Nie został dołączony wykaz materiałów i sprzętu wraz
z ich cenami jednostkowymi, cenami pracy sprzętu. Zamawiający odrzucił ofertę
odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, stwierdzając, iż jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ujawnione braki w ofercie
mają charakter nienaprawialny.
Domeną zamawiającego, a zarazem jego obowiązkiem jest w oparciu o art. 36 ust. 1
pkt 16 ustawy Pzp podanie istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy,
albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, uwzględniając postanowienia art. 140
ust. 1 ustawy Pzp, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W pierwszym rzędzie należało więc ustalić, czy wymogi podania czynników
cenotwórczych miały charakter istotnych postanowień SIWZ, których niespełnienie
obligowało zamawiającego do odrzucenia oferty, czy też były to wyłącznie wymogi o
charakterze informacyjnym lub formalnym, których niespełnienie, po pierwsze nadawało się
do uzupełnienia, a po drugie nie mogło spowodować odrzucenia oferty.
Warunki ustanowione w SIWZ mogą bowiem mieć charakter formalny, dotyczący
sposobu sporządzenia oferty, mogą także dotyczyć wymogów o charakterze czysto
informacyjnym, tj. podania danych, których znajomością zamawiający jest zainteresowany,
lecz nie rzutujących na treść oferty. Wymogi o charakterze istotnym służą natomiast temu,
aby zamawiający mógł osiągnąć zamierzone cele - zakładane w dokumentacji postępowania
przetargowego - odpowiadające istotnym postanowieniom (essentialia negotii) umowy o
zamówienie w rozumieniu art. 66 § 1 K.c.
Przytoczony wyżej materiał dowodowy sprawy świadczy, że wymogi podania
czynników cenotwórczych: stawki roboczogodziny, narzutu zysku i kosztów pośrednich oraz
złożenie wykazu materiałów wraz z ich cenami, jak również cen pracy sprzętu odnosiły się
do istotnych składników czynności prawnej. Wynika to bowiem z charakteru kosztorysowego
wynagrodzenia, przy którym, mimo że wykonawca zobowiązuje się do oddania
21

przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem, to jednocześnie
następuje to w ramach wynagrodzenia objętego kosztorysem ofertowym. Niepełne
wykonanie prac lub zwiększenie rozmiaru prac, wykonanie robót nieprzewidzianych - niesie
za sobą zmianę zakładanego rozliczenia, w oparciu o rzeczywiście wykonany zakres robót,
potwierdzony w księdze obmiarów.
Należało zatem stwierdzić, że zamawiający nadał rangę przedmiotowo istotnych
wymaganiom aby wykonawca podał w ofercie ceny czynników produkcji, gdyż zaspakajało to
istotną potrzebę wyceny robót (gdyby takie się pojawiły), które nie zostały wprost objęte
cenami jednostkowymi podanymi w kosztorysie wykonawcy. Prowadzenie robót
budowlanych, często niesie za sobą nieprzewidziane w dokumentacji projektowej prace,
które strony obowiązane są finalnie rozliczyć. Wskazanie zatem podstaw do ustalenia
wynagrodzenia kosztorysowego dla takich przypadków, wpisuje się w treść postanowień
SIWZ. Wprawdzie roboty dodatkowe i uzupełniające wykonywane są na podstawie
odrębnego zamówienia udzielanego z wolnej ręki, ale zamawiający może wymagać
przedstawienia cen czynników produkcji w celu stworzenia podstaw do wyceny tego rodzaju
robót, przy ustalanych warunkach zamówienia podstawowego.
Wyłącznie roboty zamienne miały zostać wycenione w oparciu o składniki cenowe
ustalane odrębnie w odniesieniu do cen funkcjonujących na lokalnym rynku, podanych w
wymienionych w SIWZ publikatorach, w tym w oparciu o zasady określone w
“środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych.”Podanie cen czynników produkcji, co szczególnie podkreślał przystępujący, może
mieć praktyczne zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu w toku rozliczania robót, np.
niepełnego wykonania, przerwania robót, odstąpienia od umowy, gdzie ceny jednostkowe,
nie dawałyby pełnej podstawy do rozliczeń, natomiast ewentualnie mogły by znaleźć
zastosowanie podstawy wyceny - stawki, jakich wymagał zamawiający. Poszczególne
pozycje przedmiaru zawierają bowiem w sobie kompleksowe roboty, zatem w przypadku
częściowego wykonania robót zagregowanych w danej pozycji przedmiaru – ich rozliczenie
według stawek jednostkowych dla danej pozycji, byłoby nieodpowiednie. Podane stawki i
ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, zgodnie z warunkami SIWZ mają być
stałe na okres wykonywania kontraktu.
Odwołujący był zobowiązany do jednoznacznego podania w ofercie stawki robocizny,
stawki pracy sprzętu, narzutów, kosztów materiałów, co wynikało z wyraźnych wymagań
zamawiającego odnośnie sposobu sporządzenia kosztorysu ofertowego. Postanowienia
SIWZ były obowiązujące dla wykonawców, jak i zamawiającego, który nie może od nich
22

odstępować w trakcie oceny ofert. Izba natomiast weryfikuje czynności zamawiającego w
oparciu o warunki ustalone w przetargu i specyfikację udostępnioną wykonawcom, której
postanowienia są wiążące. Tym samym, w ocenie Izby, okoliczności takie jak wyżej opisane, dyskwalifikują ofertę
odwołującego bez możliwości jej konwalidacji, albowiem przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp nie
dozwala na zmianę treści oferty po upływie wyznaczonego terminu jej złożenia, czy też
uzupełniania o treści, których pierwotnie oferta nie zawierała. Do zmiany treści oferty, czy
też dookreślania oferowanego świadczenia, nie mogą prowadzić dokumenty uzupełniane na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – gdyż procedura ta, jak wynika z art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp - ma wyłącznie na celu potwierdzenia przez wykonawcę dokumentami, że
oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
W innym przypadku, wykonawca, znając złożone oferty i ich ceny, mógłby dowolnie
kształtować przedmiotową treść własnej oferty, po upływie wyznaczonego terminu jej
złożenia. Oceny zgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ nie dokonuje się tylko na
podstawie zaoferowanego świadczenia, którego zakres dla porównywalności ofert
sprowadzony jest do określonych w kosztorysie ofertowym robót, wyznaczanych
przedmiarem, ale znaczenie mają również ceny jednostkowe i podane stawki – służące
rozliczeniom faktycznym, opartym na obmiarze.
W ocenie Izby, wykonawca winien podać skonkretyzowane wielkości wskazanych
czynników kosztowych. Warunek merytoryczny dla wszystkich wykonawców był ten sam i
polegał na obowiązku podania oznaczonych czynników cenotwórczych. Według Izby, treść
oferty musi być jednoznaczna w celu możliwości poddania jej weryfikacji pod względem jej
zgodności z treścią SIWZ. Nie podlegającą uzupełnieniom treść oferty stanowiły: formularz
ofertowy, kosztorys ofertowy wraz z podaniem czynników cenotwórczych. Przy
wynagrodzeniu kosztorysowym ustalonym w przedmiotowym przetargu zamawiający chciał
bowiem znać – jakie podstawy cenowe strony będą stosowały np. w sytuacji wystąpienia
robót, nawet objętych dokumentacją projektową, a pominiętą w przedmiarze, koniecznych do
prawidłowego wykonania robót, czy w przypadku niewykonania określonych prac. Z
przytoczonych wyżej postanowień SIWZ, wynika, że wykonawca nie był uprawniony do
wprowadzania samodzielnych zmian do przedmiaru robót. Czynniki cenotwórcze powinny
więc zostać sprecyzowane w postaci wymienionych stawek - w sposób jednoznaczny w
treści oferty.
W myśl art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji jest
zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów
23

można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści
od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy wskazuje, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej
ustawy. Sformułowanie przepisu sprawia, że w sytuacji wystąpienia tejże przesłanki
zamawiający ma obowiązek, a nie uprawnienie do odrzucenia oferty. Norma art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp odnosi się zaś do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę
świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu,
ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.
Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w
pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z
wymogami zamawiającego (wyrok KIO z dnia 24 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP
1093/08). W orzecznictwie Izby podkreśla się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ
powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 K.c., tj.
niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi
się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności
zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający
oczekuje, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Postanowienia SIWZ zostały ostatecznie
ukształtowane, a na obecnym etapie brak było podstaw do rewidowania ich treści, zatem
wszyscy uczestnicy przetargu byli związani opisem przedmiotu zamówienia i sposobu
spełnienia wymagań, zamieszczonym w SIWZ.
Nakaz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ma charakter obligatoryjny, co oznacza iż
zaistnienie przesłanki w nim wymienionej - musi skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.
Stwierdzona niezgodność była na tyle oczywista, że nie wymagała stosowania
fakultatywnego wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 1
ustawy Pzp – które mogłoby jedynie prowadzić do niedozwolonego dookreślania treści
oferty, a więc jej zmiany po upływie wyznaczonego terminu złożenia, czego wymieniony
przepis nie dozwala. Ponadto, wyjaśnianiu czy sprostowaniu w trybie art. 87 ust. 1 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, może podlegać treść oferty, która została w jakiś sposób wyartykułowana. W
tym zaś przypadku – niezgodność polegała na braku podania wielkości wskazanych przez
zamawiającego czynników cenotwórczych. W żaden zatem sposób wymieniony brak nie
mógłby być konwalidowany – jako sprostowanie omyłki niepowodującej zmian w treści
oferty, czy też w drodze wyjaśnień. Wprawdzie oferty podlegały ocenie w ustalonym
kryterium ceny w oparciu o ceny ofertowe, wynikające z podsumowania wartości
kosztorysowych, ale nie wyłącza to możliwości odrzucenia oferty, jeżeli brakami dotknięte są
podane w ofercie jednostkowe podstawy wyceny, służące do faktycznych rozliczeń stron w
24

trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
Dowody przeprowadzone w niniejszej sprawie nie wykazały zasadności czynionych
zarzutów naruszenia przez zamawiającego wskazanych przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, które miało istotny wpływ na wynik postępowania, tj: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp poprzez przyjęcie, że treść oferty wykonawcy składającego odwołanie nie odpowiada
treści SIWZ, a w konsekwencji odrzucenie złożonej oferty. W następstwie nie znalazły również potwierdzenia zarzuty naruszenia zasad art. 7
ust. 1 i 3 ustawy Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
oraz wyboru oferty, zgodnie z przepisami tej ustawy.
W tym stanie rzeczy Izba oddaliła odwołanie o czym orzekła na podstawie art. 192
ust. 1 ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego
wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Przewodniczący:
........ 25

tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie