Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Sektor zdrowia

Redaguje Grzegorz Wojtasz

Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Patrząc na historię udzielania zamówień publicznych przez zakłady opieki zdrowotnej, najczęstszym dylematem było to czy zobowiązane są one do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych precyzyjnie regulują tę kwestię.


Stosowanie Ustawy – Prawo zamówień publicznych – problemy występujące w praktyce

Zakup usług przez Zakłady Opieki Zdrowotnej

Wiele jest usług specyficznych dla ZOZ-u, bez których nie może on funkcjonować. Dlaczego przy zakupie usług sprzątania ważne jest żeby precyzyjnie określić zasady sprzątania oddziałów szpitala. Transport medyczny jest też specyficznym zamówieniem, przy udzielaniu którego należy bardzo uważać, chodzi tu bowiem o ludzkie życie.

Szpital, aby móc dobrze funkcjonować, poza dostawami leków i artykułów medycznych musi kupować również różnego rodzaju usługi. Niektóre z nich nie są usługami stricte medycznymi. Podstawowym problemem każdego szpitala jest utrzymanie czystości na jego terenie i zapewnienie transportu chorych.

Zakup usług przez Zakłady Opieki Zdrowotnej

Wiele jest usług specyficznych dla ZOZ-u, bez których nie może on funkcjonować. Dlaczego przy zakupie usług sprzątania ważne jest żeby precyzyjnie określić zasady sprzątania oddziałów szpitala. Transport medyczny jest też specyficznym zamówieniem, przy udzielaniu którego należy bardzo uważać, chodzi tu bowiem o ludzkie życie.

Szpital, aby móc dobrze funkcjonować, poza dostawami leków i artykułów medycznych musi kupować również różnego rodzaju usługi. Niektóre z nich nie są usługami stricte medycznymi. Podstawowym problemem każdego szpitala jest utrzymanie czystości na jego terenie i zapewnienie transportu chorych.

Do przeszłości należą już czasy, gdy każdy szpital zatrudniał osoby zajmujące się sprzątaniem pomieszczeń szpitala i kierowców. Zgodnie z trendem na rynku, szpitale coraz częściej stosują outsorcing, czyli zakupują usługi od firm działających na zewnątrz. Wynajmują specjalistyczne firmy aby świadczyły usługi. Niestety przy źle sformułowanej umowie, może się okazać, że zamawiający nie kontroluje w pełni tego co robią wynajęte firmy. Dlatego tak ważne jest opisanie przedmiotu zamówienia i warunków świadczenia usługi.

Artykuł 29 ustawy Prawo zamówień publicznych mówi, że:

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy.

Opisu przedmiotu zamówienia należy zatem dokonać za pomocą jednoznacznych określeń oraz w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do tego co właściwie chce zamawiający kupić. Opisując przedmiot zamówienia i warunki realizacji umowy dla usług sprzątania, zamawiający uwzględniać powinien wszystkie elementy, które są dla niego ważne. Dobrze jest gdy zawiera on między innymi takie elementy jak:

Harmonogram sprzątania, czyli ustalone godziny w jakich ma być prowadzone sprzątanie - dla sprawnego działania szpitala powinno się je przeprowadzać w czasie gdy w pomieszczeniach jest najmniejsze obciążenie ruchem, „awaryjne sytuacje”, na przykład pogorszenie się pogody wymaga ciągłego sprzątania głównych ciągów komunikacyjnych aby zachować na nich odpowiedni poziom czystości, zasady BHP sprzątania tak zwanych „brudowników”, czyli pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania brudnej bielizny na oddziałach i innych pomieszczeń skażonych, określenie zasad i terminów dotyczących czyszczenia szyb i okien, uwzględnić należy także okresowe pranie firan, jeśli takie są.

Zamawiający kupując usługę transportu medycznego powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące elementy: czy wykonawca posiada zezwolenie wydane przez Ministra spraw wewnętrznych i administracji na używanie swoich pojazdów jako pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z art. 53 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, jeśli wykonawcą nie jest pogotowie ratunkowe; określenie czy wszystkie pojazdy jakie będą świadczyć usługi u zamawiającemu mają być pojazdami uprzywilejowanymi; w jakich godzinach będzie używał pojazdów – harmonogram; czy samochody w których będą przewożeni pacjenci posiadają urządzenia zwiększające komfort użytkowania, na przykład czy posiadają klimatyzację, a także należy zadać sobie pytanie czy potrzebny zamawiającemu jest pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.

Najczęstszymi problemami pojawiającymi się już na etapie realizacji zamówienia jest chęć zwiększania wynagrodzenia ze strony wykonawców. Specyfika branży powoduje, że ceny za sprzątanie są określane przez nich na bardzo niskim poziomie, mają bowiem niskie koszty zatrudnienia. Po wygraniu przetargu okazuje się jednak, że Wykonawca nie może zapewnić sprawnej realizacji zamówienia, choćby poprzez dużą rotację zatrudnienia. Czasami okazuje się, że szpital wybrał bardzo tanią firmę, ale nie realizuje ona w pełni zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Aby się tego ustrzec należy na etapie konstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia czerpać w pełni z możliwości jakie dają zamawiającemu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. W sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Artykuł 26 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia zamawiającemu weryfikowanie firm z jakimi chce współpracować. Treść tego artykułu mówi, że:

Art. 26. 1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.
2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, mając na względzie, że potwierdzeniem spełniania tych warunków może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz że potwierdzeniem niekaralności wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

W związku z tym zamawiający powinien za każdym razem żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nie zawsze jednak dokumenty powinny być takie same. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, umożliwia żądanie od wykonawcy różnorodnych dokumentów. Skupmy się tu w tej chwili na punkcie 2 cytowanego rozporządzenia. Mówi on o dokumentach jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Punkt 1 rozporządzenia traktować należy jako obligatoryjny w całości, natomiast punkt 3 mówi o rzeczach według mnie nie tak istotnych z punktu widzenia zamawiającego. Dokumenty tam opisane traktują o sile ekonomicznej wykonawcy i o jego zdolności ekonomicznej do realizacji zamówienia, jest to rzecz ważna, ale biorąc pod uwagę zobowiązania jakie wynikają z zawartej umowy i ich okresowy charakter, wykonawca nie musi dysponować ogromną siłą ekonomiczną musi natomiast dysponować odpowiednim sprzętem i dobrze wyszkolonymi pracownikami. Zamawiający i tak zazwyczaj po miesiącu ureguluje swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy. Sprawdzenia sytuacji ekonomicznej wykonawcy można, według mnie oprzeć na polisie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota polisy jakiej zażąda zamawiający powinna być jednak adekwatna do wartości zamówienia. Niezasadnym wydaje się być żądanie, aby kwota ta była równa cenie oferty, ponieważ usługi, o których mowa charakteryzują się cyklicznością, zazwyczaj miesięcznym okresem rozliczenia.

Odrębną kwestią jest fakt, czy wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem i kadrą pracowniczą. Te dwa elementy są najtrudniejsze do pozyskania, dużo kosztują i ich zdobycie zajmuje dużo czasu. W związku z tym, jeśli wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem, realizował już podobne zadania i robił to dobrze, posiada odpowiednio przygotowanych pracowników to stwierdzić można, że daje on gwarancję należytego wykonania zamówienia.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w punkcie 2 mówi, że:

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi;
2) )wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;
3) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
4) wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
5) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie;
6) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
7) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia;
8) wyniku kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także możliwości naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej przez właściwy organ kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu - jeżeli usługi lub produkty będące przedmiotem dostawy są skomplikowane lub służą szczególnemu celowi.

Najczęściej zamawiający żądają informacji zawartych w pierwszych czterech punktach. Otrzymując syntetyczne dane na te tematy zamawiający może szybko zweryfikować, czy wykonawca, który złożył ofertę jest w stanie zrealizować zamówienie w sposób w jaki zamawiający chce aby było ono realizowane. Należy jednak pamiętać, aby przy stosowaniu powyższych przepisów nie naruszyć zasady określonej w art. 22 ust. 2 i art. 25 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stawiane warunki nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, a żądane dokumenty muszą być rzeczywiście niezbędne do przeprowadzenia postępowania i muszą być dokładnie takie jak wymienione w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Inaczej bowiem zamawiający narazić się może na zarzut naruszenia zasady określonej w art. 7 pkt 1, czyli że prowadząc postępowanie nie zadbał o zachowanie uczciwej konkurencji oraz że nierówno traktuje wykonawców.

Pamiętajmy, że:

kupowanie usług związanych z bieżącą obsługą szpitala nie jest prostą sprawą, nie można jednak podchodzić do tego schematycznie, w sposób z góry ustalony. Coś co się sprawdziło w innym szpitalu w naszej jednostce może się okazać nieprzydatne. Trzeba zwracać szczególną uwagę na wiele elementów charakterystycznych dla zamawiającego i uwzględniać je przy przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Dostawy leków do Szpitali

Dostawa leków do szpitala to bardzo specyficzny rodzaj dostaw. Jak wielu jest lekarzy tak wiele sposobów leczenia i pomysłów na stosowanie leków. Szpitale radzą sobie z tym problemem tworząc receptariusze szpitalne, czyli rejestry leków zatwierdzone do stosowania w danej jednostce. Receptariusz posiada wiele zalet, służy do uporządkowania gospodarki lekami w szpitalu. Ma on jednak jedną wadę. Zawiera zamknięty wykaz leków, jakie można stosować. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy.

O ile w receptariuszu znajdują się określenia spełniające wymogi zawarte w art. 29 ust 1, to znaczy na jego podstawie można opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, to nie da się tego zrobić z zachowaniem zasad jakie zakreślone zostały w art. 29 ust 3. Przedmiot zamówienia opisany za pomocą receptariusza zawierał będzie wskazanie nazwy konkretnych leków, które to charakteryzują konkretnego wykonawcę. Nie bez powodu się tak dzieje. Nie zawsze leki, które są pochodną tej samej substancji mają takie same działanie. W przypadku niektórych leków częściej mogą występować niepożądane efekty.

Zamawiający w takim przypadku może uzasadnić opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych nazw leków specyfiką przedmiotu zamówienia. Niemniej jednak w takim przypadku musi on w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawrzeć informację, że dopuszcza do składania ofert równoważnych. Musi również wskazać, co będzie rozumiał jako ofertę równoważną. Jeśli tego nie zrobi może narazić się na zarzut prowadzenia postępowania z naruszeniem art.7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to znaczy że nie zachowuje zasad uczciwej konkurencji oraz nie traktuje równo wykonawców. Tak więc receptariusz szpitalny powinien stanowić punkt wyjścia do opisu przedmiotu zamówienia lecz nie może stanowić blokady przed uznaniem innych leków za równorzędne w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nierzadko jednak zdarza się też, że Zamawiający wiedziony chęcią zakupu leków dokładnie takich jakie zawarte są w receptariuszu, specjalnie konstruuje pakiety zamówień w taki sposób, że wśród leków które posiadają odpowiedniki powszechnie dostępne, znajduje się lek który nie posiada swojego odpowiednika. Takie postępowanie uznać należy jednak za naganne i niezgodne z ideą zamówień publicznych. Powoduje ono nierówne traktowanie wykonawców i ogranicza dostęp do zamówienia.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie