Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Czy Zamawiający mógł unieważnić postępowanie?

Zamawiający wszczął w dniu 9 lutego 2010 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych przez D. Z dokumentacji przedmiotowego postępowania wynika, iż termin związania ofertą został określony przez Zamawiającego na 30 dni i upływał w dniu 24 marca 2010 r. W toku postępowania wykonawcy na wniosek Zamawiającego przedłużyli termin związania ofertą do dnia 23 kwietnia 2010 r., a następnie uległ on zawieszeniu w związku z wniesieniem przez wykonawcę S. w dniu 19 kwietnia 2010 r. odwołania na odrzucenie jego oferty do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie w dniu 14 maja 2010 r. i nakazała Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy S. Termin związania ofertą upłynął w dniu 19 maja 2010 r. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp ustawy, unieważnił przedmiotowe postępowanie w dniu 24 maja 2010 r. nie dokonując ponownego badania i oceny ofert. Jako uzasadnienie dokonanej czynności Zamawiający wskazał, że żaden z wykonawców nie złożył oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Zamawiający stwierdził, iż w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie tego terminu, byłaby ona nieważna na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Czy Zamawiający postąpił właściwie żądając od osób fizycznych Czy Zamawiający mógł unieważnić to postępowanie?

.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
W ocenie Prezesa Urzędu unieważnienie ww. postępowania zostało dokonane w sposób sprzeczny z ustawą Pzp. Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 805/09) celem postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy przez wybór najkorzystniejszej oferty, zatem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to swoiste przyrzeczenie zawarcia umowy, od którego Zamawiający może zostać zwolniony tylko na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.


Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na który powołał się Zamawiający w przedmiotowej sprawie, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadą musi zostać dotknięte samo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jak również musi mieć ona charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek jej wystąpienia podlegała unieważnieniu. Jednocześnie, pomiędzy wadliwością postępowania, a nieważnością umowy musi istnieć ścisły związek przyczynowo-skutkowy.

Z kolei, katalog przesłanek skutkujących możliwością unieważnienia umowy wyszczególniony został w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, umowa podlega unieważnieniu, jeżeli Zamawiający zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy. Istota powyższej przesłanki unieważnienia umowy wiąże się zatem immanentnie z zakazem zawarcia umowy w okresach zawieszenia wskazanych w art. 94 ust. 1 oraz art. 183 ust. 1 ustawy Pzp (standstill), przewidzianych na uruchomienie przez uprawnione podmioty procedur odwoławczych od decyzji zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy wbrew zakazowi wynikającemu z art. 94 ust. 1 i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp uniemożliwia bowiem uwzględnienie odwołania poprzez nakazanie Zamawiającemu wykonania lub powtórzenia czynności w postępowaniu lub nakazanie unieważnienia czynności Zamawiającego dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Jedynie w sytuacji, gdy wraz ze stwierdzeniem naruszenia powyższych przepisów ustawy Pzp zostaną stwierdzone inne naruszenia, które miały wpływ lub mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania, zachodzić będzie podstawa do unieważnienia umowy na zasadzie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu nie wystąpiła przesłanka unieważnienia umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Z dokumentacji postępowania nie wynikało bowiem, by w jego toku doszło do innych naruszeń ustawy mogących mieć wpływ na jego wynik, które w przypadku zawarcia umowy stanowiłyby podstawę do jej unieważnienia w oparciu o ww. przepis. W szczególności, odnosząc się do twierdzenia Zamawiającego, iż upływ terminu związania ofertą uniemożliwiał zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, należy wskazać, iż zawarcie przez Zamawiającego umowy z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą nie stanowiłoby czynności naruszającej przepisy ustawy, która miała lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upływ terminu związania ofertą nie powoduje bowiem utraty przez ofertę waloru stanowczości, polegającego na umożliwieniu Zamawiającemu doprowadzenia do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez samo przyjęcie oferty. Z tego względu, upływ terminu związania ofertą nie decyduje o skuteczności oferty, ale o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku z powyższym, brak jest podstaw do przyjęcia, że oferta, która nie wiąże wykonawcy, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. A zatem, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, jest na gruncie przepisów ustawy Pzp dopuszczalne.

Przyjęcie, że w przypadku upływu terminu związania ofertą Zamawiający nie może już zawrzeć umowy z wykonawcą, który pomimo braku przedłużenia terminu związania ofertą, wyraża chęć podpisania umowy, stałoby w oczywistej sprzeczności do celu, w jakim została do ustawy Pzp wprowadzona regulacja dotyczącą związania ofertą, gdyż zamiast zapewniać zawarcie umowy, w istocie uniemożliwiałaby jej zawarcie.

Jak wskazano wyżej, unieważnienie postępowania może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Analiza przywołanego przepisu nie pozwala na uznanie, iż upływ terminu związania ofertą stanowi okoliczność uzasadniającą unieważnienie postępowania. Brak jest w szczególności podstaw do przyjęcia, że upływ terminu związania ofertą stanowi określoną w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Okoliczność tego rodzaju nie uniemożliwia zawarcia umowy w sytuacji, gdy decyzja w zakresie zawarcia umowy lub powstrzymania się od jej zawarcia zależy od uznania wykonawcy.

Zamawiający powinien zatem w takiej sytuacji dążyć do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pomimo, iż wykonawca, który zaproponował ofertę najkorzystniejszą, nie jest już nią związany.

Z okoliczności przedmiotowego postępowania wynikało, iż istniała po stronie wykonawcy S. wola zawarcia umowy, bowiem w dniu 19 kwietnia 2010 r. ww. wykonawca złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu jego oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę, co wskazuje, że Odwołujący był gotów zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na niezmienionych w ofercie warunkach.

Stwierdzić zatem należy, iż dokonując czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania Zamawiający naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.Stan prawny na dzień 3.12.2013 roku

[ podyskutuj z nami na forum ]

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie