Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Czy Zamawiający postąpił właściwie?

Zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku doświadczenia zawodowego zobowiązani byli wykazać sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
  • 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji ściekowej o średnicy minimum DN 0,5 m i długości większej niż 1,0 km, oraz
  • 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków o wydajności q większej lub równej 80,0 l/s.
Na potwierdzenie spełniania wyżej opisanego warunku zamawiający zażądał dokumentu o jakim mowa w treści § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), zwanego dalej „rozporządzeniem” tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca, konsorcjum „X” S.A., „Y” Sp. z o.o. w celu wykazania spełniania wyżej opisanego warunku doświadczenia przedłożył wykaz wykonanych robót wraz z dowodami na potwierdzenie ich należytego wykonania. W pkt 1 wykazu wykonawca przedstawił roboty polegające na wykonaniu kanałów sanitarnych w wykopie otwartym z rur HOBAS o Dn 800 cm i długości 488 mb oraz Dn 500 cm i długości 1089 mb zrealizowanych na rzecz Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia – zadania 2-13”. Na potwierdzenie należytego wykonania powyższych robót wykonawca przedłożył dowody (referencje) wystawione w dniu 12.07.2010 r. przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Z” Sp. z o.o., która była liderem konsorcjum wykonującego przedmiotowe roboty na rzecz zamawiającego, tj. Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., w skład którego wchodził też wykonawca „Y” Sp. z o.o. Zamawiający nie wyjaśnił w toku postępowania, dlaczego wykonawca, konsorcjum „X” S.A., „Y” Sp. z o.o. na potwierdzenie spełniania warunku przedłożył referencje wystawiona przez innego wykonawcę, a nie przez zamawiającego. Czy Zamawiający postąpił właściwie?

.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Jak wynika z treści § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dowodami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
  1. poświadczenia, lub
  2. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zatem jedynie w sytuacji, gdy wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia od odbiorcy zamówienia, które wykazuje w celu potwierdzenia spełnienia warunku, posłużyć sie może innymi dokumentami, z których wynika, iż zamówienie to zostało wykonane z należytą starannością.


Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Powyższy przepis ma charakter obligatoryjny, tzn. w sytuacji, gdy złożone w postępowaniu dokumenty są niejasne, ich wiarygodność może być zakwestionowana etc. zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawcy z żądaniem udzielenia stosownych wyjaśnień co do treści takich dokumentów. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub udzielenia niewystarczających wyjaśnień, zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentu, który nie potwierdza spełnienia opisanego warunku udziału w postępowaniu. W przedmiotowym stanie faktycznym, zamawiający nie wezwał wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, jakie okoliczności spowodowały, iż nie mógł on przedstawić właściwego poświadczenia od odbiorcy robót (np. w formie referencji). Powyższe zaniechanie narusza treść art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Stan prawny na dzień 6.11.2013

[ podyskutuj z nami na forum ]

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie