Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne w systemie NATO

Wniosek o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” – firmy występujące samodzielnie

„Deklaracja uprawnienia” jest zawsze związana z konkretnym projektem inwestycyjnym. Po wyborze przez firmę zadania, w którym chciałaby ona uczestniczyć przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie mu „Deklaracji uprawnienia”.

Integralną część wniosku stanowią załączniki obejmujące:

1. Aktualne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01.

2. Rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni rok obrachunkowy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu należy przedstawić załącznik z informacją określająca obroty, zysk, zobowiązania i należności ogółem oraz informację, na jakiej podstawie nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu.

„Deklaracja uprawnienia” jest zawsze związana z konkretnym projektem inwestycyjnym. Po wyborze przez firmę zadania, w którym chciałaby ona uczestniczyć przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie mu „Deklaracji uprawnienia”.

Integralną część wniosku stanowią załączniki obejmujące:

1. Aktualne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01.

2. Rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni rok obrachunkowy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu należy przedstawić załącznik z informacją określająca obroty, zysk, zobowiązania i należności ogółem oraz informację, na jakiej podstawie nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu.3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na: zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 tygodni przed upływem terminu składania wniosków.

4. Zaświadczenie z ZUS o wywiązywaniu się z obowiązku regulowania opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na: zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 tygodni przed upływem terminu składania wniosków.

5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wywiązywaniu się ze zobowiązańc podatkowych, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 tygodni przed upływem terminu składania wniosków.

6. Informację banku, w której potwierdza się (wymagane informacje): wielkość posiadanych środków finansowych (stan konta w postaci liczby cyfr), zdolność kredytową (do jakiej kwoty bank może udzielić kredytu), z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania wniosków.

7. Referencje inwestorów, klientów, NOT oraz instytucji samorządowych (w tym np. izb gospodarczych), potwierdzające doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, a także odpowiednią jakość prowadzonych prac lub świadczonych usług.

8. Certyfikaty jakości (ISO, AQAP), rekomendacje MON.

9. Syntetyczna informacja o firmie i jej działalności gospodarczej (np. w formie prospektów reklamowych).

10. Charakterystyka parku maszynowego (urządzeń, aparatury, oprogramowania, itp.) przewidzianego do wykorzystania w przedmiotowym przedsięwzięciu.

11. Opis stosowanych przez firmę technologii planowanych do zastosowania podczas realizacji projektu.

12. Informacja dotycząca spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. 1999, Nr 11, poz. 95, zawierająca: oświadczenie o spełnianiu ww. wymagań, opis systemu ochrony informacji niejawnych istniejącego w przedsiębiorstwie, wykaz stanowisk, których zajmowanie może się wiązać z dostępem do informacji niejawnych, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – dla projektów o klauzuli „NATO – Poufne” lub wyższej, poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dla pracowników przewidzianych do realizacji projektu o klauzuli „NATO – Zastrzeżone”, zaświadczenie o przeszkoleniu pracowników firmy w zakresie zasad bezpieczeństwa NATO. Załącznik nr 12 dotyczy wyłącznie projektów inwestycyjnych o klauzuli niejawnej.

13. Kopia statutu (umowy) spółki.

14. Aktualny odpis z rejestru handlowego.

15. Oświadczenie o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

16. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych w warunkach przetargu prac lub czynności oraz odpowiednio wykwalifikowanego zespołu pracowników.

17. Oświadczenie, że wobec przedsiębiorcy nie wszczęto postępowania o popełnieniu przestępstw, o których mowa w art 24 ust 1 pkt 4 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

18. Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorca nie został ukarany karą pieniężną, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.

Źródło: www.mgip.gov.pl


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie