Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Dyscyplina finansów publicznych

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne:

I instancja

postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny, postępowanie przed komisją orzekającą,

II instancja

postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą.

Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne:

I instancja

postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny, postępowanie przed komisją orzekającą,

II instancja

postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą.Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych należy rozumieć jako zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, składa się je niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny.

Zawiadomienie zawiera co najmniej (Art. 94):

a) datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres i podpis zawiadamiającego;
b) określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa;
c) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicznych;
d) przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, do zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań albo zapłata odsetek, kar lub opłat - określenie ich wysokości;
e) informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe;
f) zawiadomienie zawiera również, w miarę możliwości, wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia, a także nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy.

Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym celu rzecznik dyscypliny może wzywać:

a) zawiadamiającego;
b) kierownika jednostki, której zawiadomienie dotyczy;
c) oraz organ sprawujący nad nią nadzór lub dysponenta, który przekazał środki publiczne

do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz do wydania albo okazania dokumentu mającego znaczenie w sprawie.

Rzecznik dyscypliny, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, powinien zakończyć czynności sprawdzające i wydać postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie jego wszczęcia. Rzecznik dyscypliny doręcza postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego osobie, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Osoba ta ma prawo, w terminie określonym przez rzecznika dyscypliny, do złożenia wyjaśnień lub wniosków dowodowych na piśmie lub do protokołu. Niezłożenie wyjaśnień lub wniosków dowodowych w tym terminie uznaje się za odmowę ich złożenia.

Rzecznik dyscypliny, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, występuje z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub jego zawieszeniu.

Postępowanie przed komisją orzekającą.

Komisje orzekające badają swoją właściwość z urzędu. Przewodniczący komisji orzekającej dokonuje wstępnej kontroli wniosku o ukaranie. Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom wymienionym w ustawie przewodniczący komisji orzekającej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania zarządza:

a) doręczenie odpisu wniosku obwinionemu,
b) kieruje wniosek do rozpoznania na posiedzenie albo rozprawę,
c) wyznacza ich terminy oraz skład orzekający.

Posiedzenie.

Jeżeli: nastąpiło przedawnienie karalności; obwiniony zmarł; obwiniony na mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; w sprawie o ten sam czyn, popełniony przez tego samego obwinionego, zostało wydane prawomocne postanowienie lub orzeczenie komisji orzekającej albo w tej samej sprawie przeciwko temu samemu obwinionemu toczy się przed komisją orzekającą wcześniej wszczęte postępowanie; zachodzi okoliczność naruszenia dyscypliny finansów w wyniku ograniczenia skutków zdarzenia losowego lub gdy naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych; zachodzi inna okoliczność wykluczająca z mocy ustawy orzekanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jeśli powyższe okoliczności zostaną ujawnione w toku postępowania poza rozprawą, przewodniczący komisji orzekającej kieruje sprawę do rozpoznania na posiedzeniu.

W wyniku rozpoznania sprawy na posiedzeniu komisja orzekająca wydaje postanowienie:

a) umorzeniu postępowania

albo, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania,

b) przekazuje sprawę do rozpoznania na rozprawie.

Rozprawa.

Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orzekającego należy wydać w terminie 30 dni odpowiednio od dnia wydania zarządzenia o doręczeniu odpisu wniosku o ukaranie albo od dnia wydania postanowienia o skierowaniu sprawy na rozprawę.

Komisja orzekająca wydaje orzeczenie o:

a) odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
b) uniewinnieniu,
c) umorzeniu postępowania.

Zażalenia i odwołania.

Zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi się do Głównego Rzecznika. Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego komisji orzekającej wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Zażalenie na postanowienie Głównego Rzecznika, postanowienie komisji orzekającej oraz odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej.

Zażalenie i odwołanie, przysługują w zakresie określonym w ustawie, wnosi się je na piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą.

Do rozpoznania odwołania Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej wyznacza skład orzekający oraz powierza wskazanemu członkowi tego składu przygotowanie sprawozdania z dotychczasowego przebiegu postępowania, a także omówienie orzeczenia i wniesionego odwołania oraz okoliczności faktycznych sprawy.

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej może skierować odwołanie do rozpoznania na posiedzeniu, jeżeli zachodzi potrzeba wydania postanowienia o umorzeniu postępowania.

Główna Komisja Orzekająca w wyniku rozpoznania odwołania na rozprawie wydaje orzeczenie, w którym:

a) utrzymuje orzeczenie w mocy albo
b) uchyla orzeczenie w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty, albo
c) uchyla orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez komisję orzekającą.

Postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej wraz z uzasadnieniem doręcza się, w terminie 21 dni od dnia ich ogłoszenia, Głównemu Rzecznikowi oraz obwinionemu i jego obrońcy. Postanowienie i orzeczenie niezaskarżone przez strony do sądu administracyjnego doręcza się niezwłocznie również przewodniczącemu komisji orzekającej, w celu wykonania, a za jego pośrednictwem także rzecznikowi dyscypliny.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący komisji orzekającej niezwłocznie przekazuje prawomocne orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

a) obwinionemu;
b) kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest obwiniony;
c) kierownikowi jednostki, w której nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
d) Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej;
e) jeżeli obwiniony jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, orzeczenie przekazuje się także organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką.

Dniem rozpoczęcia wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi jest dzień odwołania ukaranego z funkcji objętej zakazem, a w przypadku gdy obwiniony nie pełni takiej funkcji - dzień, w którym orzeczenie się uprawomocni.

Skarga do sądu administracyjnego.

Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Orzekającej kończące postępowanie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zobacz podstawę prawną


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie