Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zatrzymania wadium mimo uzupełnienia dokumentów

Sygnaturą akt III CZP 27/17

„Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.” – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Sygnaturą akt III CZP 111/15

„Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”. – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r.

Wyrok Sądu Najwyższego potwierdzający dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych przez zamawiających i podmioty nie posiadające statusu zamawiających

Sygn. akt I CSK 207/14

Z przepisów ustawy Pzp nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie. – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2015 r. sygn. akt V Ca 4080/14 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 listopada 2014 r. sygn. akt KIO 2339/14

Sygn. akt V Ca 4080/14

W ramach badania warunków formalnych odwołania należy zbadać, czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana do dokonania tej czynności. Brak pełnomocnictwa, czy też poprzez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy też poprzez nie złożenie takiego dokumentu jest tożsame w skutkach i wskazuje na brak posiadania stosownego umocowania. Dlatego też w obu przypadkach powinien mieć zastosowanie ten sam tryb postępowania w zakresie usuwania braków formalnych odwołania. W obu przypadkach Prezes KIO powinien wezwać do złożenia pełnomocnictwa z którego wynikać będzie umocowanie do dokonania czynności wniesienia odwołania. – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2015 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 marca 2015 r. o formie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sygn. akt: II Ca 675/14

W wezwaniu do uzupełnienia oferty o dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia formy w jakiej dokumenty te mogą zostać złożone, gdyż forma ta wynika wprost z § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. – orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wykluczania wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium

Sygn. akt II GSK 1606/13

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2014 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący wpływu zawarcia bądź nie umowy na rozstzrygnięcie KIO

Sygn. akt: VII Ga 150/14

W świetle art. 192 ust. 3 ustawy Pzp, fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia Izby w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 3 października 2014 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Sygn. akt: VII Ga 179/14

Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14).

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący zwrotu wadium

Sygn. akt: II Ca 796/14

Zamawiający zobligowany jest do niezwłocznego zwrotu wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, niezależnie od formy w jakiej wadium zostało wniesione – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 8 października 2014 r.

Uzupełniania braków formalnych odwołania

Sygn. akt: XIX Ga 385/14

Niezłożenie pełnomocnictwa”, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy Pzp winno być rozumiane jako wszelkiego rodzaju wadliwości uniemożliwiające nadanie biegu odwołaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie