Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 marca 2015 r. o formie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sygn. akt: II Ca 675/14

W wezwaniu do uzupełnienia oferty o dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia formy w jakiej dokumenty te mogą zostać złożone, gdyż forma ta wynika wprost z § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. – orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r.
W zaskarżonym przez Prezesa Urzędu wyroku, Izba oddaliła odwołanie wykonawcy, który w wyniku wezwania do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przesłał zamawiającemu żądane dokumenty w formie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pocztą elektroniczną w wymaganym terminie, uznając, iż składanie dokumentów drogą elektroniczną, wymagające korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, jest możliwe wyłącznie w okolicznościach przewidzianych w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, tj. wtedy gdy zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej. Izba uznała, że skoro w prowadzonym postępowaniu zamawiający nie wyraził zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, a także w wezwaniu do uzupełnienia oferty o stosowne dokumenty zastrzegł, że muszą one zostać złożone w oryginale, dokumenty te winny być złożone w formie pisemnej (oryginału). Tym samym Izba uznała, że wykonawca nie uzupełnił oferty o dokumenty w wymaganym terminie i zaaprobowała wykluczenie przez zamawiającego tego wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

We wniesionej skardze Prezes Urzędu nie zgodził się ze stanowiskiem Izby, iż składanie dokumentów drogą elektroniczną, wymagające korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W ocenie Prezesa Urzędu z żadnego przepisu ustawy Pzp ani rozporządzenia w sprawie dokumentów nie sposób wywieść takiej zależności. Prezes Urzędu nie podzielił również stanowiska Izby, że ograniczenie przez zamawiającego formy wnoszenia dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie do formy pisemnej (w oryginale) wiąże wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i wywołuje skutki prawne, mimo dopuszczenia przez zamawiającego możliwości porozumiewania się w postępowaniu drogą elektroniczną, a także z uwagi na treść § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, dopuszczającego składanie elektronicznych dokumentów opatrzonych przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Prezes Urzędu zakwestionował również uznanie przez Izbę za prawidłową czynność wykluczenia odwołującego z postępowania, w sytuacji gdy odwołujący w wymaganym terminie przekazał zamawiającemu dokumenty elektroniczne w sposób dopuszczony w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, tj. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. akt: II Ca 675/14) uwzględniając skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmienił zaskarżony wyrok Izby poprzez uwzględnienie odwołania i nakazał zamawiającemu dokonanie czynności zgodnie z żądaniem skargi. Sąd za błędne uznał stanowisko Izby wyrażone w zaskarżonym wyroku, iż zarówno oferta jak i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu są tymi samymi dokumentami, dlatego o ich formie w postaci elektronicznej decyduje zgoda zamawiającego, a jej brak determinuje obowiązek składania dokumentów wyłącznie w formie pisemnej. Na gruncie rozpoznawanej sprawy Sad uznał za wadliwe działanie zamawiającego pozbawiające skutków czynności złożenia przez wykonawcę dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, uznając, że ograniczało wykonawcę w wyborze dopuszczalnej formy w jakiej dokumenty mogły zostać złożone, wynikającej z § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

/Zobacz treść wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 marca 2015 r. Sygn. akt: II Ca 675/14 wraz z uzasadnieniem. /


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie