Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT w przypadku odpłatnego udostępniania informacji publicznych

Sygnatura USI/443-149/04

Data 2004.10.28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004 r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 19.10.2004r.) w sprawie:

Sygnatura USI/443-149/04

Data 2004.10.28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004 r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 19.10.2004r.) w sprawie:1. ……….

2. odpowiedzi na pytanie prawne, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia co następuje:

W piśmie z dnia 18.10.2003r. przedstawili Państwo następujący stan faktyczny i w powyższych sprawach zawarli następujące oceny prawne swojego stanowiska: ……………

Ad. 2). Miasto i Gmina ... wykonując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? prawo zamówień publicznych, m.in. świadczy usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdaniem Miasta i Gminy ..., zarówno do świadczenia usług w pkt. 1, jak i w pkt 2 nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż czynności te nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu zważył jak następuje:

…………………..

Ad. 2).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej.

W myśl art. 7 ust. 2 cyt. powyżej ustawy dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 według którego jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 , poz. 177 ze zm.) ustawę niniejszą stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez: jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), zgodnie z art. 5, tj. m. in. organów władzy publicznej, organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz związków, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 , poz. 177 ze zm.) specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, zgodnie z którym cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004r. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Przez organy władzy publicznej należy rozumieć organy państwowe, jak i organy samorządu terytorialnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że przedmiotowe usługi mieszczą się w Państwa podstawowej działalności, tj. czynności urzędowej, w związku z tym nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując Miasto i Gmina w ... realizując zadania w oparciu o reżim publicznoprawny nałożone odrębnymi przepisami prawa nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z czym nie ewidencjonuje dla potrzeb podatku VAT czynności w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie