Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT, według której powinna być opodatkowana czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (I)

Sygnatura IS.II/2-443/189/04

Data 2005.02.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dn. 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 5.07.2004 r. (znak: I US-II/443/26/2004):

Sygnatura IS.II/2-443/189/04

Data 2005.02.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dn. 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 5.07.2004 r. (znak: I US-II/443/26/2004):Pismem z dnia 4.05.2004 r. (znak: GDDKiA.O.Rz/4g.0301/42/04), uzupełnionym pismem z dnia 25.05.2004 r. (znak: GDDKiA.O.Rz/4g.0301/42a/04) podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania, w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535), czynności polegającej na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednostka wskazała, iż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych i zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie z dołączonej do pisma opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi ? Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 6.04.2004 r. (znak: OK-5672/KU-118/12-1843/04) wynika, iż czynności wykonywane przez podatnika zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, polegające między innymi na sprzedaży materiałów przetargowych, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysów, projektów umów itp. zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 75.11.11-00.10 - usługi ustawodawcze i wykonawcze naczelnych i centralnych organów administracji publicznej.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 przez ?świadczenie usług? rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle wskazanych unormowań organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych. Kryterium rozdziału stanowi zatem charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym (załatwianie tzw. spraw urzędowych) wyłączają te podmioty z kategorii podatników, a czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują, że podmioty te są podatnikami podatku od towarów i usług, a realizowane przez nich odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są podatnikami w sferze ich aktywności cywilnoprawnej.

Odnosząc omówione regulacje na grunt analizowanej sprawy wskazać należy, iż odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje w oparciu o regulacje zawarte w art. 42 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 ze zm.), a cena, jakiej wolno żądać za te czynności pokrywa koszty jej druku i przesłania. Zatem zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia za opłatą następuje w ramach działań cywilnoprawnych. Jednostka wykonuje tę usługę odpłatnie, zatem w realizacji tej czynności jest podatnikiem. Jak wynika z przedstawionej przez Jednostkę opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 6.04.2004 r. (znak: OK-5672/KU-118/12-1843/04), czynności wykonywane przez podatnika zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 75.11.11-00.10. Jednak klasyfikacja ta nie przesądza o zwolnieniu tych czynności od podatku, bowiem na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (załącznik nr 4 do ustawy, poz. 6) zwolnione są usługi objęte symbolem PKWiU ex 75, tj. ?usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ? wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?. W ocenie tut. organu usługi zwolnione, wymienione w cyt. załączniku do ustawy dotyczą wyłącznie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Podsumowując, zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest świadczeniem usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez strony mają charakter cywilnoprawny, a zatem odpłatne świadczenie ww. usługi podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22 % - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Informacji udzielono według stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia informacji przez organ I instancji.

Zobacz poradę z tego zakresu


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie