Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Ustalenie prawidłowego sposobu obliczenia ceny ofertowej – właściwa stawka VAT w zamówieniach publicznych w świetle ostatniej zmiany Ordynacji podatkowej (Dz.U.2015 poz. 1649)


Na mocy przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 2164 – dalej jako pzp) cena w zamówieniach publicznych to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc cena brutto. W wyniku pojawiających się kontrowersji co do obowiązku badania stawki podatku od towarów i usług przez zamawiających i skutków stwierdzenia zastosowania niezgodnej z przepisami stawki podatku VAT, Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2011 r. wydał dwie uchwały (III CZP 52/11 i III CZP 53/11). Zgodnie z przyjętym stanowiskiem określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, o ile nie zachodzą przesłanki do poprawienia błędnie wskazanej stawki podatku jako oczywistej omyłki.
W konsekwencji prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT przez zamawiającego na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nabiera szczególnego znaczenia. Od 1 stycznia 2016 r. zamawiający uzyskali dodatkowe uprawnienie dotyczące związane z kwestiami podatkowymi w postępowaniu. Na podstawie art. 14 s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm. – dalej jako „ordynacja”) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Zamawiający mogą zatem występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pod warunkiem, że wydanie interpretacji może mieć wpływ na sposób obliczenia ceny. Mając na uwadze skuteczne korzystanie z przyznanego uprawnienia, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów:
  • interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (art. 14d § 1 ordynacji) – mając na uwadze możliwy maksymalny termin na wydanie interpretacji, skorzystanie z przyznanego uprawnienia na etapie oceny ofert może okazać się nieefektywne, ze względu na termin związania ofertą i konieczność rozstrzygnięcia postępowania;
  • wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji składa się na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. 2016, poz. 14);
  • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w kwocie 40 zł. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
  • wniosek należy złożyć do właściwego organu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 643) w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego organami upoważnionymi są Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Właściwość miejscową określa się w przypadku zamawiających na podstawie adresu siedziby.
Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od towarów i usług jest właściwy:

1) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim;

2) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim;

3) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim lub świętokrzyskim;

4) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, opolskim lub wielkopolskim;

5) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Skorzystanie z uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może okazać się pomocne na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów na etapie oceny ofert poprzez jednoznaczne sformułowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Autor: Łukasz Mackiewicz - radca prawny, zajmuje się obsługą zarówno zamawiających (głównie jednostek samorządu terytorialnego) jak i wykonawców. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik miesięcznika „Wspólnota” i trener w ogólnopolskim programie szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. Zamówieniami zajmuje się od 2007 r., początkowo jako osoba odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji, następnie jako kontroler udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Rocznie w jego szkoleniach uczestniczą setki osób.


Czekamy na opinie czytelników, prosimy nadsyłać je do nas


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie