Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Konsekwencje ustalenia pozacenowych kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych


Jedną ze zmian dokonanych na mocy ostatniej nowelizacji ustawy pzp jest obowiązek stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert we wszystkich postępowaniach, za wyjątkiem sytuacji, w której przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone standardy jakościowe. Dodatkowo, zamawiający należący do sektora finansów publicznych, są zobligowani do wykazania w załączniku do protokołu postępowania, sposobu w jaki zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Nowelizacja wymusza na zamawiających zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Pomijając argumenty podnoszone za i przeciw wprowadzonym regulacjom, zwrócić należy szczególną uwagę na konsekwencje niezastosowania bądź niewłaściwego zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 168- dalej jako uodfp) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie kryteriów oceny ofert może wystąpić, gdy zamawiający m.in.:
  • zastosuje cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, w sytuacji w której przedmiot zamówienia nie należy do powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych,
  • zastosuje cenę jako jedyne kryterium oceny ofert i nie wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia,
  • zastosuje pozacenowe kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawców, podczas gdy przedmiot zamówienia nie należy do usług niepriorytetowych,
  • wskaże pozacenowe kryteria oceny ofert, ale nie dokona ich opisu, wagi i sposobu oceny ofert.
Oprócz wymienionych konsekwencji z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, należy również liczyć się z możliwością naliczenia tzw. „korekty finansowej” w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Tabela stanowiąca załącznik do dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, wskazuje na następujące naruszenia związane z kryteriami oceny ofert, które mogą skutkować naliczeniem „korekty finansowej”:
  • naruszenie art. 91 ust. 1 pzp poprzez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ – 25% (z możliwością obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości),
  • naruszenie art. 91 ust. 3 pzp poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej - 25% (z możliwością obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości),
  • naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 2 pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców - 25% (z możliwością obniżenia do 10% lub 5% w zależności od wagi nieprawidłowości).
Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, iż prawidłowe stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, nabiera szczególnego znaczenia z punktu widzenia wystąpienia możliwych negatywnych konsekwencji dla zamawiającego. W chwili obecnej stosowanie pozacenowych kryteriów jest co do zasady obowiązkiem w większości prowadzonych postępowań. Zamawiający powinni zatem zwrócić szczególną uwagę nie tylko na dobór kryteriów, ale również na ich opis (także opis podkryteriów w kryteriach nieliczbowych) oraz opis sposobu oceny oferty.

Autor: Łukasz Mackiewicz - radca prawny, szef działu zamówień publicznych jednej z olsztyńskich kancelarii. Zajmuje się obsługą zarówno zamawiających (głównie jednostek samorządu terytorialnego) jak i wykonawców. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik miesięcznika Wspólnota i trener w Ogólnopolskim programie szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. Zamówieniami zajmuje się od 2007 r., początkowo jako osoba odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji, następnie jako kontroler udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia..


Czekamy na opinie czytelników, prosimy nadsyłać je do nas


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie