Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm. – dalej jako „pzp”) nałożyła na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wykładnia językowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku, że warunkiem zatrzymania przez zamawiającego wadium na jego podstawie, jest łączne istnienie następujących przesłanek:

    1. wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 pzp,
    2. niezłożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,
    3. winy po stronie wykonawcy.
Właściwe sformułowanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jest podstawową przesłanką warunkującą zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp. Zamawiający formułując wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 pzp powinien w sposób nie budzący wątpliwości wskazać dokumenty, których uzupełnienie jest niezbędne. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września 2012 r. (KIO 1790/12, LexPolonica 3977531; www.uzp.gov.pl): „Lakoniczne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (Zamawiający w wezwaniu powtórzył fragment opisu sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez jakiegokolwiek sprecyzowania rzeczywistych braków, które dostrzegł w dokumentach załączonych do oferty Odwołującego) nie może rodzić żadnych skutków prawnych, w tym zatrzymania wadium”. Nieprawidłowe lub niejasne wezwanie będzie zatem stanowić przesłankę uniemożliwiającą zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp. Przesłanka niezłożenia w odpowiedzi na wezwanie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw była na przestrzeni lat była przedmiotem rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa. Zwolennicy wykładni językowej omawianego przepisu wskazują, iż mówi on jedynie o sytuacji niezłożenia dokumentu, a więc o sytuacji, w której wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie składa dokumentów w ogóle (por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. II CSK 675/2010, LexPolonica nr 3876658; Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego 2012/2; Wyrok KIO z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. KIO 1894/13, LexPolonica nr 8122668; Wyrok KIO z dnia 22 marca 2011 r., sygn. KIO 465/11, LexPolonica nr 2513908, www.uzp.gov.pl, Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie Zeszyt nr 9 poz. 79 i 84; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2013 r., sygn. V ACa 664/2012, LexPolonica nr 5173564, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2013/1 poz. 3 str. 25; www.orzeczenia.ms.gov.pl). Z drugiej strony istnieje również pogląd, zgodnie z którym warunek zatrzymania wadium będzie również spełniony w sytuacji, w której wykonawca przedłoży dokumenty nie spełniające wymagań („[…] w wyniku wezwania do uzupełnienia dokumentów wykonawca nie przedstawi żądanych oświadczeń i dokumentów lub też przedłoży takie dokumenty i oświadczenia, które nie spełniają wszystkich im postawionych wymagań to zachodzi pierwszy warunek zatrzymania wadium” - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2012, sygn. I ACa 684/2012, LexPolonica nr 5178614, www.orzeczenia.ms.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe rozbieżności należy w pełni zgodzić się z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. P.47/2011 (LexPolonica nr 3915703; OTK ZU 2012/5A poz. 57), w którym TK wskazał, iż ograniczenie stosowania przepisu art. 46 ust. 4a pzp jedynie do sytuacji fizycznego braku dokumentów jest sprzeczne z wykładnią celowościową omawianego przepisu i nie uniemożliwia tzw. zmowy przetargowej. Jednocześnie Trybunał wskazał na konieczność każdorazowego badania „przyczyn, jakie legły u podstaw nieuzupełnienia wymaganych dokumentów, wpływu braku uzupełnienia dokumentów na postępowanie o udzielenie zamówienia, w tym również możliwość istnienia zmowy przetargowej”.

Zamawiający, badając wystąpienie przesłanki zatrzymania wadium, w postaci nieuzupełnienia dokumentów, nie może ograniczyć jego stosowania jedynie do sytuacji, w której nie złożono żadnych dokumentów. Nie może również działać pochopnie zatrzymując wadium w każdej sytuacji, w której treść złożonych dokumentów nie odpowiada żądaniom zamawiającego. Gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złoży dokumenty, które nie odpowiadają treści wezwania, zamawiający powinien rozważyć, czy nie występują okoliczności powodujące wyłączenie jego winy, np. nieprecyzyjne wezwanie, brak zrozumienia warunku udziału w postępowaniu, niemożność pozyskania właściwego dokumentu (por. J.E. Nowicki w: A. Bazan, J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydanie I, LEX 201, SIP LEX; Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 maja 2013 r., I CSK 422/2012, LexPolonica nr 5803064, www.sn.pl). Złożoność sytuacji i konieczność kompleksowego analizowania każdej sprawy podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r. (sygn. VI ACa 1053/2012) zgodnie z którym „Należy w szczególności unikać popadania w obustronne skrajności przekreślające sens i cel przepisu - np. z jednej strony przyjmowanie, iż formalnie przeprowadzone, uzupełnienie jakichkolwiek dokumentów przesądza o niemożliwości zatrzymania wadium na podstawie ww. przepisu (a contrario: tylko „fizyczny” brak uzupełnienia uprawnia do zatrzymania wadium), a z drugiej strony przyjęcie stanowiska, że tylko w pełni odpowiadające, w tym również materialnym, wymaganiom zamawiającego w przedmiocie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, uzupełnienie dokumentów zapobiega zatrzymaniu wadium”. Warunkiem koniecznym staje się zatem ustalenie powodów niewywiązania się wykonawcy z wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca może ponosić odpowiedzialność w postaci zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp tylko w sytuacji, gdy nie udowodni, że nieuzupełnienie dokumentów, nie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie. Obowiązek zatrzymania wadium wystąpi tylko w przypadku, gdy wykonawca ze swej winy nie uzupełnił dokumentów, co w konsekwencji prowadzi do obejścia przepisów prawa i udzielenia zamówienia wykonawcy oferującemu wyższą cenę (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2013 r., sygn. VI ACa 991/2013, LexPolonica nr 8055145, www.orzeczenia.ms.gov.pl). Zamawiający, aby móc przyjąć winę wykonawcy powinien stwierdzić, że wykonawca celowo i świadomie nie uzupełnia dokumentów. Istnienie po stronie wykonawcy przekonania, iż złożył właściwe dokumenty, powoduje w tej sytuacji niemożność zatrzymania wadium (por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 marca 2013 r., sygn. I CSK 444/2012, LexPolonica nr 6713880, OSNC 2014/A poz. 8, www.sn.pl; Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2013 r., sygn. I CSK 422/2012, LexPolonica nr 5803064, www.sn.pl; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2013 r. V ACa 261/2013, LexPolonica nr 7470091, www.orzeczenia.ms.gov.pl).

Reasumując należy wskazać, iż zamawiający winien każdorazowo dokonać kompleksowej oceny sytuacji, w której wykonawca nie uzupełnia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Prawidłowe zastosowanie sankcji w postaci zatrzymania wadium wymaga stwierdzenia jednoczesnego występowania wszystkich wskazanych w tym przepisie przesłanek, ze szczególnym uwzględnieniem winy zamawiającego, przyczyn oraz wpływu nieuzupełnienia dokumentów na postępowanie.

Autor: Łukasz Mackiewicz - radca prawny, szef działu zamówień publicznych jednej z olsztyńskich kancelarii. Zajmuje się obsługą zarówno zamawiających (głównie jednostek samorządu terytorialnego) jak i wykonawców. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik miesięcznika Wspólnota i trener w Ogólnopolskim programie szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. Zamówieniami zajmuje się od 2007 r., początkowo jako osoba odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji, następnie jako kontroler udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia..
Czekamy na opinie czytelników, prosimy nadsyłać je do nas


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie