Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Renata Niemczyk: Naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych w obszarze budownictwa


Celem systemu zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie środków publicznych przy realizacji założonych zadań i zapewnienie ich maksymalnej ochrony. Istotnym elementem tego systemu są przepisy, gwarantujące zamawiającym dokonywanie wyboru ofert na podstawie kryteriów merytorycznych i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców bezwzględnie wymagane przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( przywołane w art. 7, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wyrazem takiego stanowiska jest przyjęcie w ustawie Prawo zamówień publicznych, zapisów dotyczących m.in.:

  • trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego jako trybów podstawowych i w pełni konkurencyjnych (pozostałe tryby mogą być zastosowane przy wystąpieniu określonych przesłanek), które pozwalają na zainteresowanie przetargiem jak największej grupy wykonawców,
  • wytycznych, odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia wg. których zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty (art.29, ust.1 Pzp). Dodatkowo przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (np. nazw producentów), chyba, ze jest to uzasadnione jego specyfiką i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29, ust.3 Pzp).
W praktyce jednak, postanowienia te nie są w pełni respektowane przez zamawiających, co jaskrawo uwidacznia się w obszarze budownictwa. Tutaj realizacja przedsięwzięć przebiega najczęściej dwuetapowo:
  • pierwszy etap, to postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  • drugi etap, to postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
W drugim etapie przedmiot zamówienia w postaci robót budowlanych opisany jest przez wykonane wcześniej składniki dokumentacji projektowej, a więc: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, natomiast podstawą określenia wartości zamówienia staje się, również sporządzony na pierwszym etapie, kosztorys inwestorski.

Zarówno kosztorys inwestorski, jak i przedmiary robót przekazywane wykonawcy jako podstawa do sporządzenia oferty, opracowywane są powszechnie za pomocą informatycznych systemów kosztorysowania. Systemów takich spotyka się obecnie na rynku sporo, a wśród nich wyróżnić można kilka częściej stosowanych. Te ostatnie funkcjonujące od lat, sprawdzone zostały pod względem merytorycznym przez licznych użytkowników. Każdy z tych systemów pozwala przeprowadzić poprawną kalkulację kosztorysową w obranym stopniu szczegółowości i przedstawić wyniki kalkulacji w pożądanej formie prezentacji.

Zaznaczyć tu należy, że dzięki dostępnym programom wymiany danych kosztorysowych – jak np. FWD, ATH - możliwe jest przekazywanie niezbędnych informacji pomiędzy poszczególnymi systemami. Oczywiście systemy te, jak każde oprzyrządowanie, mają swoich zwolenników bądź oponentów, co wynika z indywidualnych upodobań użytkownika – np. co do sposobu obsługi programu bądź wizualizacji procedur, nie znajduje jednakże uzasadnienia od strony merytorycznej przy korzystaniu z określonego systemu. Dlatego też nieuzasadnionym i niezrozumiałym jest formułowanie przez zamawiających w SIWZ, zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie postępowania, wymagań co do stosowania przez wykonawców konkretnego, wymienionego z nazwy systemu kosztorysowego. To samo dotyczy narzucania przez zamawiających warunku stosowania podstaw cenowych do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, z publikacji wskazanego przez siebie ośrodka badań rynku budowlanego. Wydaje się to co najmniej dziwne wobec istnienia kilku takich ośrodków, w tym również działających od ponad 20 lat !

Jest rzeczą jasną, że przy dostępności na rynku wielu równoważnych informatorów cenowych, jak też systemów kosztorysowania, stawianie w SIWZ żądań zamawiającego co do korzystania z konkretnych podstaw i systemów dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, czy też wymaganie od wykonawcy złożenia swojej oferty kalkulacyjnej w systemie X, stanowi naruszenie przepisów ustawy mówiącej o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Wskazywanie bowiem konkretnych podstaw i systemu kalkulacji dyskryminuje i w konsekwencji eliminuje z rynku inne jednostki zajmujące się tworzeniem podstaw i instrumentów kosztorysowania, prowadząc do ustanowienia monopolisty w tym zakresie. Postępowanie takie zmusza też jednostki projektowe i wykonawców budowlanych do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zakupu wymaganego w SIWZ, licencjonowanego oprzyrządowania oraz podstaw cenowych, jeżeli na co dzień posługują się innymi.

Poniżej zamieszczam opinię Urzędu Zamówień Publicznych, odnoszącą się do poruszonej kwestii.

Zobacz opinię


Renata Niemczyk - długoletni członek zarządu firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., Wiceprezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, członek Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Czekamy na opinie czytelników, prosimy nadsyłać je do nas


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie