Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Marek R. Jankowski: Ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych

Ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych nadal nastręczają wielu problemów. Głos w dyskusji zabrała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, ale debatę kończy opinia Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów z dnia 10 grudnia br.

Nie jestem przeciwnikiem ubezpieczeń grupowych na życie, zwłaszcza w jednostkach sfery finansów publicznych, ale jestem zagorzałym orędownikiem przestrzegania obowiązującego prawa. Prawa, które musi być przestrzegane przez wszystkich, a nie „układane” wg. własnych potrzeb. Trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy do zapisów ustawy, ten komu przyjdzie na to ochota lub będzie miał w tym jakiś interes, dopisze słowo, zdanie i zmieni sens, lub uzna, że ustawodawca się pomylił, bo tak mu się wydaje. Od maja 2009 roku rozgorzała ogólnopolska dyskusja wokół opinii UZP w sprawie obowiązku organizowania przetargów na ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych. Chętnych do komentowania tej opinii jest wielu; znawców przedmiotu, teoretyków, praktyków, specjalistów od zamówień publicznych, ubezpieczeń i nie wiadomo kogo jeszcze. Jakoś w gronie szacownych dyskutantów nie znajduję fachowców od Prawa finansów publicznych. A to od tego powinno się zacząć jakiekolwiek dyskusje. Zatem:

Ustawodawca, przewidując komplikacje związane z gospodarowaniem środkami publicznymi uchwalił Ustawę o finansach publicznych i zawarł w niej wszystkie zasady wydatkowania tych środków. Po pierwsze wskazał jakie jednostki tworzą sektor finansów publicznych (por. art. 9 ustawy). Należy zwrócić uwagę, że w art. 9 pkt. 14, po słowach „z wyłączeniem…” określił podmioty które sektora finansów publicznych nie tworzą. Wskazał też, na jakie cele i w oparciu o jakie dokumenty, środki publiczne mogą być wydatkowane (por. art. 44.1 ustawy). Żeby zapobiec wydatkowaniu pieniędzy publicznych na cele inne niż te związane z realizacją zadań jednostek finansów publicznych, ustawodawca w Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wskazał jakie przypadki kwalifikują się do naruszenia owej dyscypliny. Art. 15 tejże ustawy stanowi, cyt.:” Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych.” Należy zauważyć, że upoważnieniem jest zgodnie z art. 44.1 Ustawy o finansach publicznych: ustawa budżetowa, uchwała budżetowa oraz plan finansowy. Co więcej, dla dopełnienia szczelności tego systemu, ustawodawca w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim w art. (odpowiednio) Art. 46, ust. 3, Art. 48, ust. 3 Art. 57, ust. 3 wskazuje, że „Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu … (skarbnika) lub osoby przez niego upoważnionej”. Oznacza to, że jeżeli już jednostka finansów publicznych zdecyduje się na zaciągnięcie zobowiązania w postaci umowy ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, ze wszystkimi jej konsekwencjami, skarbnik (Główny księgowy) musi udzielając kontrasygnaty odnieść się do planu finansowego lub uchwały budżetowej. A co wtedy, kiedy w żadnym z nich takiej pozycji nie ma?

Tak więc, co do zasady nie ma wątpliwości: zaciągnięcie zobowiązania przez jednostkę sektora finansów publicznych musi wynikać z budżetu lub planu finansowego. Dodam: jakiegokolwiek zobowiązania.

Idźmy dalej. Ustawa Prawo zamówień publicznych, określa zasady kiedy i jak należy organizować zamówienie publiczne na usługi. Należy jednak pamiętać, że nie określa komu wolno, a kto ma bezwzględny obowiązek stosowania zapisów ustawy. Tak też zostało to opisane w opinii Uzp z 28 maja 2009 roku. Urząd uznał, że jeżeli umowa ubezpieczenia obarczona jest konsekwencjami roszczenia o zapłatę składki, od dostawcy do odbiorcy, (por. art. 808 § 2 KC), to należy stosować Prawo zamówień publicznych. W tym momencie wszyscy uznali, że umowa ubezpieczenia grupowego na życie musi być poprzedzona postępowaniem przetargowym, zapominając jednocześnie, że ta umowa nie należy do zadań jednostki. Tak więc, jak można organizować przetarg na usługę, której wójt, burmistrz, prezydent, starosta zamówić nie ma prawa? Przypomina mi się idealne porównanie, jakiego dokonał jeden z moich znajomych ratowników wodnych. Powiedział tak: „Cała to dyskusja o zasadności stosowania Pzp na ubezpieczenia grupowe w jednostkach finansów publicznych przypomina mi rozmowę z amatorem kąpieli w miejscu niedozwolonym. Zwróciłem mu uwagę, że w tym miejscu nie wolno pływać, a on na to: A z płetwami można? ”.

Niezmiernie ważnym głosem w dyskusji, jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, określone w piśmie z dnia 16 grudnia 2009 r. Na pytanie, czy jednostki finansowane ze środków publicznych mogą zaciągać zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia grupowego RIO odpowiada tak, cyt.:
”Wydatki publiczne mogą być dokonywane jedynie przez uprawnione do tego podmioty, w oparciu o istniejącą podstawę prawną. W przeciwieństwie do podmiotów prywatnych, którym wolno to, co nie jest przez prawo wyraźnie zabronione, w sektorze finansów publicznych obowiązuje bowiem zasada, iż dozwolone jest tylko to, na co zezwala prawo”.
Dalej czytamy, cyt.: „Z kolei przepisy z zakresu prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych obligują pracodawców do ponoszenia wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jak również innych składek czy opłat o charakterze obligatoryjnym. Brak jest natomiast przepisów, które obligowałyby pracodawcę samorządowego do zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego, a tym samym stanowiłyby podstawę do przyjmowania na siebie skutków finansowych z tytułu niedopełnienia przez siebie obowiązków wynikających z postanowień takiej umowy.
Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Izby, przepisy o zamówieniach publicznych nie znajdują w omawianej sytuacji zastosowania”.
Wniosek jest następujący: RIO nie tylko zwraca uwagę na brak podstaw do stosowania Prawa zamówień publicznych ale wskazuje, że samo zobowiązanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Widać, opinia RIO nie zrobiła na zamawiających większego wrażenia, co można wnioskować po ilości przetargów na usługę ubezpieczenia grupowego, ogłaszanych w ostatnim czasie.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości moich rozmówców i klientów, wystąpiłem do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Departament Reformy Finansów Publicznych 10 grudnia br. udzielił obszernej odpowiedzi. Oto kilka cytatów z tego dokumentu:


cyt.: „Skutki finansowe wynikające z niedotrzymania postanowień umowy grupowego ubezpieczenia na życie nie mieszczą się w kategoriach wydatków i zobowiązań, jakie może ponieść jednostka sektora finansów publicznych.” …

cyt.: „Zaciąganie zobowiązań wynikających z obustronnie zobowiązującej umowy ubezpieczenia grupowego na życie swoich pracowników nie wiąże się z realizacją i finansowaniem takich zadań ze środków publicznych.”…. .

cyt.: „Jednocześnie informuję, że działanie polegające na ubezpieczeniu grupowym nie jest prawnie określonym zadaniem państwa, mającym swe źródło finansowania w dochodach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, bądź przychodach innych jednostek sektora finansów publicznych. Możliwość obciążania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych wydatkami związanymi z tą działalnością powinna być wynikiem realizacji zadania prawnie przypisanego danej jednostce.”…. .

cyt.:„…należy mieć jednak na względzie, wyrażaną także w orzecznictwie sądów administracyjnych związanym z naruszeniami dyscypliny finansów publicznych, zasadę, że w zakresie przepisów o charakterze publiczno - prawnym, w których adresatami norm są np. jednostki sektora finansów publicznych, dozwolone jest tylko to, do czego przepisy te upoważniają.”… .

cyt.: „Dodatkowo, w świetle art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), nie ulega wątpliwości, że zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki wyznacza nie tylko jej plan finansowy, ale zakres i przedmiot działalności, które określają odrębne przepisy prawa.”

Co to oznacza w praktyce? Umowy ubezpieczenia grupowego na życie powinny być organizowane w innej formie, na pewno bez udziału jednostki finansowanej ze środków publicznych.
Wydaje się, że najwłaściwszym będzie zwrócenie uwagi Państwa zleceniodawcom (burmistrzom, wójtom, prezydentom, sekretarzom, skarbnikom, dyrektorom itp.), że przetarg na usługę ubezpieczenia grupowego na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych nie ma prawa bytu, bo umowa zawarta w trybie udzielenia zamówienia narusza postanowienia prawa.

Autor: Marek R. Jankowski - broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach grupowych na życie oraz outsourcingu umów ubezpieczenia. Twórca unikatowych projektów ubezpieczeniowych, prekursor outsourcingu w ubezpieczeniach w Polsce. Autor wielu publikacji o tematyce ubezpieczeniowej.

Pełny tekst opinii Ministerstwa Finansów jest dostępny przez „Formularz zgłoszeniowy” na stronie : www.ubezpieczenia-mrj.pl

Czekamy na opinie czytelników, prosimy nadsyłać je do nas


Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie