Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Jak udzielić zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp?

W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: „Pzp”), zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz załączniku XVII do dyrektywy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, w myśl art. 138g ustawy Pzp, udzielane są zgodnie z procedurami określonymi w Rozdziale 6 ustawy Pzp. Powyższa regulacja stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji art. 74-76 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 91-93 dyrektywy 2014/25/UE. Stosownie do treści ww. przepisów zamówienia na usługi społeczne, o wartości co najmniej równej kwocie 750 000 euro dla zamawiających klasycznych oraz kwocie 1 000 000 euro dla zamawiających sektorowych, powinny być udzielane zgodnie z procedurą wskazaną odpowiednio w art. 75 oraz 92 dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Natomiast zamówienia obejmujące nabycie usług społecznych o wartości mniejszej niż ww. progi kwotowe realizowane winny być w oparciu o krajowe procedury udzielania zamówień na usługi społeczne, których obowiązek opracowania nałożył na państwa członkowskie ustawodawca unijny.


W odniesieniu do usług społecznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty wskazane w art. 138 g ustawy Pzp ustawa, stosownie do dyspozycji art. 138o wymaga, aby zamówienie udzielone zostało w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, z zastosowaniem przepisów ust. 3-4 tego przepisu. W konsekwencji, jeżeli wartość zamówienia obejmującego ww. usługi jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp, a przekracza równowartość 30 000 euro, zamawiający może udzielić takiego zamówienie w oparciu o własną, wewnętrzną procedurę, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania w postępowaniu zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, a także publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub na innej stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu zawierającego informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do ich przygotowania i złożenia, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny ofert. Zamawiający, określając procedurę udzielania zamówienia publicznego, o której mowa w art. 138o ustawy Pzp, może odwołać się do trybu przetargu nieograniczonego i włączyć do niej niektóre lub wszystkie przepisy regulujące proces udzielania zamówienia w tym trybie, z zastrzeżeniem obowiązku zastosowania obligatoryjnych elementów postępowania, wskazanych dyspozycją art. 138o ustawy Pzp. Niemniej jednak, rozszerzenie procedury udzielenia zamówienia, o której mowa w art. 138o ustawy Pzp, o te elementy nie oznacza, iż zamówienie to udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z dyspozycją art. 39 ustawy Pzp. W dalszym ciągu jest to wewnętrzna procedura udzielania zamówień, opracowana przez zamawiającego na potrzeby postępowania na usługi społeczne z wszelkimi tego konsekwencjami.

Źródło: www.uzp.gov.pl

[ podyskutuj z nami na forum ]
Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie