Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne w praktyce – warsztat dla osób przygotowujących postępowanie i członków komisji przetargowych - szkolenie systematyzujące wiedzę i przygotowujące do obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2017-12-07
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Zielona Góra, sala konferencyjna Hotelu Qubus, ul. Ceglana 14A, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Aktualny stan prawny – ustawa pzp i przepisy wykonawcze.
 2. Wartość zamówienia – zasady obliczenia/gotowe rozwiązania. Robota budowlana.
 3. Opis przedmiotu zamówienia – elementy kluczowe
  • Wymagania zakreślone zapisami ustawy pzp i aktów wykonawczych.
  • Uczciwa konkurencja – oferty „równoważne” – normy… - jak sprawdzić i jakie zapisy wprowadzić do siwz?
  • Umowa o pracę – wymagania i obowiązki w trakcie składania oferty, jej badania i realizacji umowy (opinie i tezy wyroków KIO) – przykładowe rozwiązania.
  • Dodatkowe wymagania wynikające z praktycznego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.
 4. Kryteria oceny ofert - cykl życia produktu – 60%.
  • Praktyczne przykłady – zestawienia. Obowiązek uwzględnienia w kryteriach oceny ofert – opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia.
  • Koszt cyklu życia – stosowanie „obowiązującej normy 60%”. Jak zastosować kryterium oceny ofert aby cena przekraczała 60% - przykładowe rozwiązania.
  • Kryteria oceny ofert: poza/cenowe przedmiotowe (jakość, koszt, funkcjonalne, środowiskowe) oraz podmiotowe (kwalifikacje, doświadczenie kadry).
 5. Warunki wykonania zamówienia- projekt wzór umowy.
  • Podstawowe elementy umowy – na co zwrócić uwagę.
  • Opis przedmiotu zamówienia w umowie – zasady sprawdzenia i zmiany.
  • Odstąpienie od umowy – kary umowne.
  • Specyfika robót budowlanych – dodatkowe wymagania i obowiązki.
  • Oferta i zobowiązania tam podjęte w stosunku do siwz / realizacji umowy.
  • Inne elementy projektu /wzoru umowy.
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
  • Jak budować warunki udziału w postępowaniu, gdy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.
  • Jak wprowadzić do procedury elementy wykluczenia wykonawcy z postępowania, te obowiązkowe (art. 24 ust. 1) i te fakultatywne (art. 24 ust. 5).
  • Podwykonawca w procedurze przygotowania siwz – schemat postępowania.
  • Udostępnienie zasobów innego podmiotu.
 7. Pozostałe elementy siwz istotne dla prowadzenia procedury w trybie przetargu nieograniczonego.. Elektroniczna po-stać i forma zamówień publicznych - praktycznie. Gdzie musi zamawiający ją zastosować, a kiedy może. Punkty kry-tyczne.
  • Sposób kontaktu – porozumiewania się z wykonawcą.
  • Wadium – zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
  • Środki ochrony prawnej.
  • Wymagania i obowiązki wykonawcy przed zawarciem umowy.
  • Sposób obliczenia ceny.
 8. Ogłoszenie o zamówieniu – zwiększenie znaczenia tego elementu procedury w trybie przetargu nieograniczonego- warsztaty polegające na analizie przykładowych ogłoszeń z aktualnie prowadzonych postępowań.
  • Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – fragmenty ważne dla postępowania. Umiejscowienie błędów i nieprawidłowości.
 9. Wszczęcie procedury w trybie przetargu nieograniczonego – elementy proceduralne do terminu składania ofert.
 10. Składanie ofert i czynności związane z ich otwarciem i upublicznieniem.
 11. Procedura badania i oceny ofert.
  • Schemat postępowania po złożeniu ofert do czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „odwróconej” (zastosowanie art. 24aa ust 1).
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „klasycznej”.
  • Badanie i oceny ofert w procedurze „mieszanej” (zastosowanie art. 26 ust 2f).
  • Procedura żądania wyjaśnień/poprawa treści oferty (rażąco niska nie tylko cena, błędy w ofertach i omyłki – tezy wyroków KIO).
  • Najczęściej występujące sytuacje i problemy z ich rozwiązaniem (złożenie przez wykonawcę wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu do oferty, obowiązek informowania o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, ….).
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązkowe czynności i procedura.
  • Czynność unieważnienia postępowania – elementy składowe.
 12. Środki ochrony prawnej – odwołanie do KIO.
 13. Zawarcie umowy i jej realizacja.
  • Zawarcie umowy i spełnienie wymagań przez wykonawcę przed jej podpisaniem.
  • Rozpoczęcie realizacji umowy – obowiązek monitorowania sposobu jej realizacji (umowa o pracę, umowy o podwykonawstwo, udostępnienie zasobów, …). Obowiązkowy nadzór w przypadku usług i robót budowlanych.
  • Zmiany do umowy – aneksy. Zasady oceny prawidłowych i nieprawidłowych zmian. Uzasadnienia dokonywanych czynności.
  • Gwarancja i rękojmia – podstawowe wymagania i szczegóły które warto znać i pamiętać.
  od godz. 15:30 do godz. 18:00 - Panel dyskusyjny - do wyczerpania tematu: w pierwszej kolejności pytania i odpowiedzi uczestników z sali, później praca indywidualna z osobą dostarczającą materiał (bez dostępu / uczestnictwa innych osób – uczestników szkolenia). Prowadzący podczas panelu dyskusyjnego może także „sprawdzić czy zweryfikować” dokumentację z postępowania lub przygotowane projekty siwz, załączników do siwz. Możliwe jest także zweryfikowanie czynności już prowadzonego postępowania (przykładowo: badanie i ocena ofert, żądanie wyjaśnień, żądanie uzupełnienia dokumentów czy oświadczeń). Osoby zainteresowane taką możliwością proszone są o przygotowanie materiałów będących podstawą weryfikacji w formie pisemnej (kserokopie). Przy ustaleniu kolejności realizacji tej formy panelu („sprawdzenie czy weryfikacja”) będzie się liczyć kolejność zgłoszenia na niniejsze szkolenie/warsztaty. „Sprawdzenie lub weryfikacja” będzie czynnością realizowaną indywidualnie z daną osobą.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie