Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne w rok po nowelizacji ustawy PZP – szkolenie systematyzujące wiedzę i przygotowujące do obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych"

Prowadzący: Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia: 2017-10-23
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Krosno, sala konferencyjna Hotelu Nafta, ul. Lwowska 21, godz, 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii BKPS Bochenek, Pałka, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie za-mówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie – definicje, zasady ogólne. Wyłączenia ze stosowania ustawy.
 2. Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone Rozporządzeniem Prezesa Rady Mini-strów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
 3. Elektroniczna platforma zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
 4. Rozwiązania dotyczące zamówień In-house – regulacje w Dyrektywie i ustawie PZP.
 5. Regulacje dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 6. Przygotowanie postępowania: szacowanie i opis przedmiotu zamówienia.
 7. Warunki udziału w postępowaniu:
  • Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne zastosowanie.
  • Zasady doboru warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy.
  • Katalog oświadczeń wymaganych od wykonawców potwierdzających spełnienie warunków w przy-padku zamówień gdzie nie ma zastosowania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
  • Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kry-teria kwalifikacji).
  • Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu: stosowanie warunków niejedno-znacznych i ich interpretacja w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.
  • Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki prawne dla dalszej procedury.
  • Dobór warunków udziału w przypadku konsorcjów – zmiany i ich konsekwencje.
  • Wadium i problemy związane z jego wniesieniem, zwrotem, zatrzymaniem. Wadium wnoszone przez podmiot trzeci.
  • Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu – praktyczne zastosowanie - przykłady. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych.
  • Możliwe nieprawidłowości w definiowaniu warunków postępowania.
 8. Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w praktyce.
 9. Kryteria oceny ofert:
  • Kryteria jakościowe, kosztowe i funkcjonalne.
  • Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny
  • Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
  • Kryteria dyskryminujące – w jaki sposób uniknąć ich stosowania w zamówieniach – przykłady dobrych praktyk w tym zakresie?
 10. Oferta w postępowaniu:
  • Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu – dokumenty podlegające uzupełnieniu.
  • Terminy uzupełniania dokumentów a problematyka ich ważności.
  • Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu bez wezwania.
 11. Procedura podstawowa a procedura odwrócona – jak i kiedy warto zastosować?
 12. Zawarcie i realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  • Dokumentowanie czynności na poszczególnych etapach realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją.
  • Zachowanie tożsamości przedmiotu zamówienia w stosunku do oferty.
  • Zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia z zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
  • Sytuacje sporne na etapie umowy.
  • Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego.
 13. Środki odwoławcze w praktyce: terminy, koszty oraz wnoszenie odwołania dla zamówień poniżej progów unijnych i praktyczne konsekwencje tej zmiany.
 14. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • przedstawicieli wykonawców
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
370,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 370,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 455,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów (w tym UJEDNOLICONY TEKST USTAWY PZP Z ZAZNACZONYMI ZMIANAMI), lunch, serwis kawowy.

Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie