Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne rok po nowelizacji – praktycznie i z przykładami. Nowe rozporządzenie dotyczące środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2017-10-16
Czas trwania: 4 dni
Miejsce: Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15, Hotel "Dwa Księżyce" ***
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
Dzień I – poniedziałek, 16 października:

od godz. 15.00 do godz. 20.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia, 20.00 – uroczysta kolacja powitalna

Dzień II – wtorek, 17 października:

do godz. 10 śniadanie, 10.00 – 16.00 – zajęcia, 13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa, 16.00 – 17.00 – konsultacje z prowadzącym lub czas wolny, 20.00 – kolacja
 1. Aktualny stan prawny – ustawa pzp i przepisy wykonawcze.
 2. Wartość zamówienia – zasady obliczenia/gotowe rozwiązania: dostawa i usługa, robota budowlana, wpływ ustalonej wartości zamówienia na dalsze elementy proceduralne (przykładowo: rażąco niska cena – art. 90 ustawy pzp, unieważnienie postępowania).
 3. Opis przedmiotu zamówienia – elementy kluczowe:
  • Wymagania zakreślone zapisami ustawy pzp i aktów wykonawczych
  • Uczciwa konkurencja – oferty „równoważne” - jak sprawdzić i jakie zapisy wprowadzić do siwz?
  • Umowa o pracę – wymagania i obowiązki w trakcie składania oferty, jej badania i realizacji umowy (opinie i tezy wyroków KIO) – przykładowe rozwiązania.
  • Badanie ofert pod kątem oferowanego przedmiotu zamówienia – kiedy poprawić omyłkę (art. 87 ust 2 pkt 3), a kiedy odrzucić ofertę (art. 89 ust 1 pkt 2)?
  • Opinie, interpretacje i tezy wyroków KIO?
  • Dodatkowe wymagania wynikające z praktycznego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.
 4. Kryteria oceny ofert - cykl życia produktu – 60%:
  • Praktyczne przykłady – zestawienia. Obowiązek uwzględnienia w kryteriach oceny ofert – opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia.
  • Koszt cyklu życia – stosowanie „obowiązującej normy 60%”. Jak zastosować kryterium oceny ofert aby cena przekraczała 60% - przykładowe rozwiązania.
  • Kryteria oceny ofert: poza/cenowe przedmiotowe (jakość, koszt, funkcjonalne, środowiskowe) oraz podmiotowe (kwalifikacje, doświadczenie kadry).
  • Jakie przykładowe kryteria oceny ofert wprowadzić, gdy przedmiotem zamówienia jest: dostawa, usługa czy robota budowlana (3 przykładowe rozwiązania dla każdego przedmiotu) – gotowe do wprowadzenia do siwz w trybie przetargu nieograniczonego.
 5. Warunki wykonania zamówienia- projekt wzór umowy:
  • Podstawowe elementy umowy – na co zwrócić uwagę.
  • Opis przedmiotu zamówienia w umowie – zasady sprawdzenia i zmiany.
  • Termin wykonania – odbiór / faktura / protokoły i nieprawidłowości.
  • Odstąpienie od umowy – kary umowne
  • Specyfika robót budowlanych – dodatkowe wymagania i obowiązki.
  • Oferta i zobowiązania tam podjęte w stosunku do siwz / realizacji umowy.
  • Inne elementy projektu /wzoru umowy.
 6. Warunki udziału w postępowaniu – wykluczenia na przykładach rozwiązania zawartego w siwz - oddziel-nie procedura o wartości do i pow. kwot unijnych – art. 11 ust 8 - ćwiczenia warsztatowe:
  • Jak budować warunki udziału w postępowaniu, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa, a jak gdy usługa lub robota budowlana.
  • Jak wprowadzić do procedury elementy wykluczenia wykonawcy z postępowania, te obowiązkowe (art. 24 ust. 1) i te fakultatywne (art. 24 ust. 5).
  • Podwykonawca w procedurze przygotowania siwz – schemat postępowania.
  • Udostępnienie zasobów innego podmiotu – ćwiczenia warsztatowe. Jakie dokumenty w postępowaniu o różnych wartościach zamówienia (kwoty progowe unijne)?
  • JEDZ – dokument wymagany w procedurze zamówień publicznych i problemy z jego wypełnieniem przez wykonawców i późniejszą jego oceną przez zamawiających – ćwiczenia.

  Dzień III – środa, 18 października:

  do godz. 10 śniadanie, 10.00 – 16.00 – zajęcia, 13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa, 16.00 – 17.00 – konsultacje z prowadzącym lub czas wolny, 20.00 – kolacja:

 7. Pozostałe elementy siwz istotne dla prowadzenia procedury w trybie przetargu nieograniczonego: sposób kontaktu – porozumiewania się z wykonawcą, wadium – zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, środki ochrony prawnej, wymagania i obowiązki wykonawcy przed zawarciem umowy, sposób obliczenia ceny.
 8. Ogłoszenie o zamówieniu – zwiększenie znaczenia tego elementu procedury w trybie przetargu nieograniczonego- warsztaty polegające na analizie przykładowych ogłoszeń z aktualnie prowadzonych postępowań.
 9. Wszczęcie procedury w trybie przetargu nieograniczonego – elementy proceduralne do terminu składania ofert:
  • Jak prawidłowo ogłosić procedurę – czy wcześniej upublicznić ogłoszenie w siedzibie czy w …?
  • Pytania i odpowiedzi, żądanie wyjaśnień – zmiany w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. Kiedy jest to obowiązek, a kiedy możliwość?
  • Czy wizja lokalna lub zebranie wykonawców jest możliwa w obecnym stanie prawnym i jak ją wprowadzić do procedury?
 10. Składanie ofert i czynności związane z ich otwarciem i upublicznieniem:
  • Dokumentowanie złożenia oferty w terminie i po terminie składania ofert – wadium.
  • Odczytanie „zamiarów” – art. 86 ust 3 i czynności związane z otwarciem ofert.
  • Upublicznienie informacji z otwarcia ofert.
  • Elementy jawności ofert, składanych oświadczeń i dokumentów.
 11. Procedura badania i oceny ofert – ćwiczenia warsztatowe:
  • Schemat postępowania po złożeniu ofert do czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „odwróconej” (zastosowanie art. 24aa ust 1).
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „klasycznej”.
  • Badanie i oceny ofert w procedurze „mieszanej” (zastosowanie art. 26 ust 2f).
  • Procedura żądania wyjaśnień/poprawa treści oferty (rażąco niska nie tylko cena, błędy w ofertach i omyłki – tezy wyroków KIO).
  • Najczęściej występujące sytuacje i problemy z ich rozwiązaniem (złożenie przez wykonawcę wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu do oferty, obowiązek informowania o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy przed wyborem oferty najkorzystniejszej).
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązkowe czynności i procedura.
  • Czynność unieważnienia postępowania – elementy składowe.
 12. Środki ochrony prawnej – odwołanie do KIO:
  • Czynności od złożenia odwołania do rozstrzygnięcia w KIO - zamawiający.
  • Jakie czynności powinien wypełnić wykonawca składając odwołanie – schemat postępowania.
  • Technika praktycznego podejścia do procedury odwoławczej – możliwość wycofania się z podjętych wcześniej decyzji, przygotowanie argumentów i materiałów dowodowych.
  • Przykładowe tezy wyroków KIO – sprzeczności w wyrokach na które trzeba zwrócić uwagę.
 13. Zawarcie umowy i jej realizacja – ćwiczenia warsztatowe:
  • Zawarcie umowy i spełnienie wymagań przez wykonawcę przed jej podpisaniem.
  • Rozpoczęcie realizacji umowy – obowiązek monitorowania sposobu jej realizacji (umowa o pracę, umowy o podwykonawstwo, udostępnienie zasobów). Obowiązkowy nadzór w przypadku usług i robót budowlanych.
  • Zmiany do umowy – aneksy. Zasady oceny prawidłowych i nieprawidłowych zmian. Uzasadnienia dokonywanych czynności.
  • Zakończenie realizacji umowy – odbiory/płatności a podwykonawstwo (szczególnie w przypadku umów o roboty budowlane).
  • Gwarancja i rękojmia – podstawowe wymagania i szczegóły które warto znać i pamiętać.


  Dzień IV – czwartek, 19 października:

  do godz. 10 śniadanie, do godz. 11.00 – wykwaterowanie uczestników.


Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Od 1 czerwca 2017 roku zostały zmienione między innymi regulacje k.c. i zapisy ustawy pzp (Dz.U.2017.933 z dnia 2017.05.12). Wcześniejsze zmiany w przepisach ustawy pzp i aktów wykonawczych mocno zmieniły zasady i sposób przygotowania i prowadzenia postępowania. Zamawiający przygotowując się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w obecnym stanie prawnym ma narzucone nowe obowiązki, wymagania, które są szczególnie ważne w przypadku robót budowlanych.

Ponadto już od 12 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które jest sygnałem, że wprowadzane do siwz możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej wymagają podstawowej analizy tej regulacji.

Motto szkolenia: „Przyjdź na to szkolenie, gdy chcesz usystematyzować swoją wiedzę oraz dowiedzieć się, jakie popełniasz błędy lub gdzie popełniają je inni”.

Uczestnicy:
Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby poznać ogólne i szczegółowo składniki przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają:
 • praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowania oparta na praktyce,
 • usystematyzowany zbiór informacji/materiałów pozwalający przygotowywać i prowadzić postępowanie,
 • możliwość poznania i rozwiązania dyskusyjnych kwestii dotyczących procedur zamówień publicznych.

Metodologia:
Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych z prezentacją licznych przykładów. Dodatkowo zajęcia wspomagane będą prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (17) 85 33 777, (22) 22 52 842 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
1.980,-zł

Cena zawiera:
Cena obejmuje koszt materiałów, certyfikaty ukończenia kursu, opiekę koordynatora szkolenia, pełne wyżywienie, hotelowy parking dla klientów przyjeżdżających samochodami, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Opcje:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 1.980,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 2.435,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1-osobowego: 500,- zł (odpowiednio z VAT 590,00). OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 780,- zł (oraz odpowiednio 960,- zł w tym VAT 23%) - cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. RABATY: Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie. Dodatkowe informacje – tel. 22/225 28 42, 17/ 85 33 777 oraz 801 889 888. Uwaga: Istnieje możliwość WSTĘPNEJ REZERWACJI miejsc na szkoleniu – drogą telefoniczną lub ze strony internetowej www.noweprzetargi.pl.


Hotel "Dwa Księżyce"*** -uroczy hotel, utrzymany w stylu śródziemnomorskiej willi. Zlokalizowany w odległości 250 m od zabytkowego kazimierskie-go rynku. Przy hotelu znajduje się parking dla gości hotelowych oraz gustownie urządzony ogród. Z okien pokoi hotelowych dostrzec można panoramę Wisły, okolice Janowca, kazimierską Farę, zamek oraz basztę. Doskonała kuchnia, profesjonalna obsługa hotelowa oraz jedyna w swoim rodzaju atmosfera sprawiają, ze każdy pobyt w tym miejscu staje się niezapomniany. . Dodatkowe informacje o hotelu znajdą Państwo na stronie internetowej www.dwaksiezyce.com.pl

DOJAZD SAMOCHODEM: : Kazimierz Dolny znajduje się w odległości około 30 km od Lublina. Dojazd od strony Łodzi – drogą nr 12 do Puław, dalej drogą 824 do Kazimierza Dolnego (około 12 km). Od strony Warszawy – drogą nr 17 w kierunku Lublina. Następnie 15 kilometrów drogą nr 12 do Puław, dalej drogą 824. Od strony Krakowa – drogą nr 79 do Zwolenia, stamtąd drogą nr 12 do Puław, dalej drogą nr 824.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ: : bardzo dogodne połączenia busami (co około 30 min.) z dworca głównego PKS w Lublinie oraz z dworca w Puławach. UWAGA: bezpośrednie połączenia busami na trasie Warszawa-Kazimierz Dolny..

Z Warszawy kursują busy bezpośrednio do Kazimierza.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie