Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne po nowelizacji w świetle najnowszego orzecznictwa oraz pierwszych raportów pokontrolnych."

Prowadzący: Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2017-06-21
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Łódź, sala konferencyjna Hotelu Tobaco, ul. Kopernika 64, godz. 9.30-15.30
Informacje o prowadzącym:
Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Newralgiczne elementy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak uniknąć nieprawi-dłowości i odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych:
  • Opis przedmiotu zamówienia: użycie znaku towarowego, patentu lub wskazanie pochodze-nia - praktyczne konsekwencje możliwości zaskarżania opisu przedmiotu zamówienia do KIO.
  • Szacowanie wartości zamówienia: dzielenie zamówień i zaniżanie wartości zamówienia, niedozwolone łączenie zamówień i utrudnianie dostępu do zamówienia.
  • Wybór trybu udzielenia zamówienia – niewłaściwe stosowanie tryby ZAMÓWIENIA Z WOL-NEJ RĘKI oraz konsekwencje w tym obszarze.
  • Redakcja dokumentu SIWZ oraz projektu umowy: naruszenie praw autorskich przez skopio-wanie dokumentu lub jego fragmentu, stosowanie klauzul umownych ograniczających konkurencję, błędy w zakresie stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, niestosowanie klauzul waloryza-cyjnych dla umów wieloletnich, błędy w zakresie formułowania zapisów dotyczących kar umownych.
  • Określanie warunków udziału w postępowaniu i dobór kryteriów oceny ofert: fakultatywne warunki udziału w postępowaniu / wymogi stawiane wykonawcom – metody sku-tecznego doboru dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji), kryteria pozacenowe przedmio-towe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe – sztuka prostego doboru kryteriów oceny ofert.
  • Wadium: nieprawidłowe rozstrzygnięcie w zakresie zatrzymania wadium.
  • Korespondencja z wykonawcami w trakcie postępowania oraz na etapie składania ofert: poświadczenie nieprawdy w dokumencie, próba wpływania na decyzję zamawiającego przez wyko-nawców, odmowa dostępu do informacji, otwarcie oferty złożonej po terminie – orzecznictwo Krajo-wej Izby Odwoławczej.
  • Badanie i ocena ofert: badanie rażąco niskiej ceny – rażąco niska cena jako konsekwencja niewłaściwe stosowanie procedury odwróconej – błędy po stronie zamawiającego, zaniechanie po-prawienia oczywistej omyłki, zaniechanie w zakresie wezwania do uzupełnienia dokumentu, błędy zamawiającego i wykonawcy w zakresie oceny poprawności dokumentu lub momentu na jaki powi-nien zostać wystawiony, korzystanie z zasobów innych podmiotów – interpretacja dokumentów przez zamawiającego, poświadczenie nieprawdy w dokumencie, ujawnienie tajemnicy handlowej.
  • Zawarcie umowy: aneksowanie umów – nieprawidłowości, błędy w zakresie określenia sposobów rozliczeń zawartych w umowie, nieprawidłowości w zakresie procedury odbioru przedmiotu zamówienia – protokoły dostawy i protokoły odbioru.
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania: nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji z postępowania w tym dokumentowanie prac komisji przetargowej - postdatowanie lub antedatowanie a zarzut fałszerstwa protokołów posiedzeń komisji.
 2. Najciekawsze rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Dlaczego warto czytać postanowienia dotyczące odrzucenia odwo-łania?
 3. Kontrole postępowań prowadzonych według znowelizowanych przepisów ustawy PZP – pierwsze wnio-ski organów kontroli.
 4. Korekty finansowe w projektach współfinansowanych w perspektywie 2014-2020 – taryfikator, procedu-ra nakładania oraz strategia obrony przed zarzutami.
 5. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie niebezpiecznych czynności w procedurze udzielania zamówień publicznych i finansowych konsekwencji nieprawidłowości.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
370,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 370,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 455,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie