Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Bezpieczne zamówienia publiczne 2017 – błędy w procedurze - prawne i finansowe konsekwencje nieprawidłowości oraz odpowiedzialność przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego. Korekty finansowe."

Prowadzący: Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2017-05-29
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Olsztyn, sala konferencyjna Hotelu Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie - podstawy prawne odpowiedzialności w zamówieniach publicznych: Ustawa Prawo zamówień publicznych; Ustawa o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; Ko-deks karny; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wa-runków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo w związanych z udziela-niem zamówień; Ustawa o dostępie do informacji publicznej; Dyrektywa 2014/24/UE.
 2. Newralgiczne elementy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak uniknąć nieprawidłowości i odpowiedzialności (korekty finansowe) z tytułu naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych:
  • Szacowanie wartości zamówienia: dzielenie zamówień i zaniżanie wartości zamówienia – odpowiedzialność z tego tytułu.
  • Opis przedmiotu zamówienia: użycie znaku towarowego, patentu lub wskazanie pochodzenia. Potencjalne bezpośrednie i pośrednie naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
  • Redakcja dokumentu SIWZ lub umowy: naruszenie praw autorskich przez skopiowanie dokumentu lub jego fragmentu, stosowanie klauzul umownych ograniczających konkurencję.
  • Wybór trybu udzielenia zamówienia.
  • Określanie warunków udziału w postępowaniu i dobór kryteriów oceny ofert: naruszenie za-sad uczciwej konkurencji.
  • Korespondencja z wykonawcami w trakcie postępowania oraz na etapie składania ofert: fałszowanie dokumentów, płatna protekcja, poświadczenie nieprawdy w dokumencie, odmowa dostępu do informacji, otwarcie oferty złożonej po terminie.
  • Badanie i ocena ofert: nierówne traktowanie oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji, nieprawidłowe rozstrzygnięcie w zakresie zatrzymania wadium, zaniechanie poprawienia oczywistej omyłki, zaniechanie w zakresie wezwania do uzupełnienia, poświadczenie nieprawdy w dokumencie, ujawnienie tajemnicy handlowej, nierzetelne oświadczenia i referencje.
  • Zawarcie umowy: stosowanie niedozwolonych klauzul i zapisów umownych, działanie na szkodę interesu publicznego, niestosowanie klauzul waloryzacyjnych dla umów wieloletnich, błędy w zakresie formułowania zapisów dotyczących kar umownych, błędy w zakresie niestosowania kar umownych, aneksowanie umów – nieprawidłowości, błędy w zakresie określenia sposobów rozliczeń zawartych w umowie, nieprawidłowości w zakresie procedury odbioru przedmiotu zamówienia – protokoły dostawy i protokoły odbioru, fałszowanie dokumentów.
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania: nieprawidłowości i przestępstwa przeciwko dokumentom.
  • Dokumentowanie prac komisji przetargowej: postdatowanie lub antydatowanie a zarzut fałszerstwa protokołów posiedzeń komisji.
 3. Odpowiedzialność osobowa po stronie Wykonawcy: prezes zarządu, dyrektor, właściciel, osoba na stanowisku kierowniczym, osoba przygotowująca ofertę.
 4. Odpowiedzialność osobowa po stronie Zamawiającego – katalog szczególnie narażonych stanowisk i funkcji ze szczególnym uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 5. Inne naruszenia przepisów i norm: działanie bez upoważnienia, przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.
 6. Składanie fałszywych oświadczeń – strategia postępowania konkurencji w przetargu.
 7. Obowiązki zamawiającego i wykonawcy w przypadku podejrzenia działania niezgodnego z przepisami prawa.
 8. Obowiązki organów kontrolnych i skutki zaniechania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku stwierdzenia naruszeń.
 9. Korekty finansowe w projektach współfinansowanych w perspektywie 2014-2020 – taryfikator, procedura nakładania oraz strategia obrony przed zarzutami.
 10. Art. 304 par. 2 kpk a korekty finansowe z tytułu nieprawidłowości w projektach dofinansowanych ze środków unijnych.
 11. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie niebezpiecznych czynności w procedurze udzielania zamówień publicznych i finansowych konsekwencji nieprawidłowości.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
370,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 370,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 455,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie