Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Praktyka skutecznego pozyskiwania zleceń z sektora publicznego w roku 2018 po zmianach - elektronizacja zamówień publicznych."

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek
Data rozpoczęcia: 2018-01-17
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Rzeszów, sala konferencyjna Hotelu Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii BKPS Bochenek, Pałka, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie za-mówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w znowelizowanym systemie zamówień publicznych – pojęcia ogólne. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania.
 2. Jawność w zamówieniach publicznych po nowelizacji - obowiązki informacyjne zamawiającego w poszczególnych etapach procedury i prawne skutki ich niedopełnienia przez zamawiających.
 3. Zmiany w ustawie istotne dla podmiotu ubiegającego się o zamówienie. JEDZ krok po kroku – zasady wypełniania. Elektronizacja zamówień publicznych i jej konsekwencje dla wykonawcy.
 4. Jak czytać SIWZ po zmianach – strategia działania w przypadku wychwycenia nieprawidłowości w treści SIWZ oraz wymaganiach stawianych wykonawcom. Opis podstawowych zakresów ofertowania.
 5. Wyjaśnienia składane przez zamawiających – jak umiejętnie zadawać pytania, które czynności zamawiającego można zaskarżyć? Omówienia terminów obowiązujących Wykonawcę i Zamawiającego.
 6. Oferty: błędy i uchybienia formalne w ofertach – nowe zasady poprawiania omyłek; oświadczenia i dokumenty, wyjaśnienia składane przez wykonawców w toku postępowania; tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica handlowa - jakie informacje można bezpiecznie zastrzec w ofercie? skutki prawne niezgodnego ze stanem faktycznym zastrzeżenia jawności. Do jakich elementów naszej oferty mają wgląd inni wykonawcy? podwykonawcy – sposób ujawnienia informacji o podwykonawcach, sposoby zabezpieczania interesu podwykonawców przy realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego; uzupełnianie dokumentów po nowelizacji. Utrata wadium jako sankcja nie uzupełnienia dokumentów po wezwaniu.
 7. Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego kluczowych elementów postępowania: Rola "innych" podmiotów w ofercie wykonawcy, podwykonawca w zamówieniach publicznych, konsorcjum w zamówieniach publicznych, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagań i braku podstaw do wykluczenia.
 8. Badanie i ocena ofert oraz weryfikacja wykonawców - granice dowolności zamawiającego w ocenie. Wy-kluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty. Wadium – należyte zabezpieczenie umowy.
 9. Odwołania, skarga do sądu po zmianach legitymacja wykonawcy; środki ochrony prawnej przy za-mówieniach podprogowych – pozaustawowe sposoby obrony naruszonego interesu prawnego.
 10. Przesłanki unieważnienia przetargu.
 11. Umowa o zamówienie publiczne - istotne elementy: kiedy i jak Wykonawca może wpływać na treść umowy? jak rozwiązać umowę o zamówienie publiczne w trakcie jej trwania, czy można zmieniać zapisy umów w trakcie ich realizacji - granice dowolności? Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do wykonawców, którzy zajmują się przygotowaniem ofert, korespondencją z Zamawiającymi, negocjacjami warunków umowy oraz zawarciem i realizacją umowy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
455,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 455,- zł brutto (370 zł netto) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie