Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne od A do Z oraz nieprawidłowości w procedurze – intensywny warsztat. Wybór dostawcy systemu elektronicznych zamówień publicznych w praktyce."

Prowadzący: Jacek Jerka
Data rozpoczęcia: 2018-01-24
Czas trwania: 3 dni
Miejsce: Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15, Hotel "Dwa Księżyce" ***
Informacje o prowadzącym:
Jacek Jerka - prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
Dzień I – środa, 24 stycznia:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa 13.00-14.00):

BLOK I – Problemy praktyczne na poszczególnych etapach postępowania z perspektywy roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP:
 1. Wprowadzenie.
 2. Łączne lub rozdzielne udzielanie zamówień.
 3. Opis przedmiotu zamówienia: dopuszczalność stosowania znaków towarowych, patentów, oraz pochodzenia; certyfikaty i oznakowanie jako elementy opisu przedmiotu zamówienia; zatrudnianie osób w oparciu o umowę o pracę przy zamówieniach na usługi lub roboty budowlane; podwykonawstwo w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Ustalenie wartości zamówienia: zamówienia udzielane w częściach a zamówienia udzielane w jednym postępo-waniu; obowiązek sumowania zamówień a „nakaz” dzielenia zamówienia; dostawy inwestorskie, usługi udostępnione wykonawcy a wartość zamówienia na roboty budowlane; wartość zamówienia w ramach opcji.
 5. Dokument SIWZ - redakcja poszczególnych zapisów: warunki udziału w postępowaniu; podstawy wykluczenia z postępowania (obligatoryjne i fakultatywne); wadium; sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami; kryteria oceny ofert; wykaz oświadczeń i dokumentów w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
 6. Dokument SIWZ i ogłoszenie - problemy praktyczne z zamieszczaniem prawidłowych ogłoszeń w Dzienniku Urzę-dowym UE.
 7. Przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem następujących trybów: Przetarg Nieograniczonych, Przetarg Ograniczony, Dialog Konkurencyjny, Negocjacje bez Ogłoszenia, Zapytanie o Cenę, Zamówienie z wolnej ręki.
 8. Badanie i ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, odrzucanie ofert, badanie rażąco niskiej ceny, ocena złożonych ofert w ramach poszczególnych kryteriów.
 9. Wybór oferty najkorzystniejszej.
BLOK II - Specyficzne uwarunkowania udzielania zamówień sektorowych – przykłady odmiennych reguł w stosunku do zamówień klasycznych.

OD GODZ. 17.00 – część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

OD GODZ. 20.30 – kolacja integracyjna.

Dzień II – czwartek, 25 stycznia:

8.00 - 10.30 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

BLOK III - Usługi społeczne - przebieg postępowania na usługę społeczną - przykłady praktyczne z uwzględnieniem wskazów umożliwiających uniknięcie błędów i nieprawidłowości.

BLOK IV - Umowy w zamówieniach publicznych.
 1. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Postanowienia umów w zakresie podwykonawstwa i zmian podwykonawcy.
 3. Klauzule waloryzacyjne.
 4. Zaliczki.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
BLOK V - Środki ochrony prawnej po nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku.

BLOK VI - Uwarunkowania prawne i faktyczne elektronizacji ZP w kontekście:
 • charakterystyki zamówień udzielanych przez poszczególnych zamawiających; wspólnych platform przewidzianych przez UZP lub organy do tego uprawnione; dostępnych rozwiązań umożliwiających elektroniczne udzielanie zamówień publicznych.
BLOK VII - Praktyczne wskazówki i doświadczenia związane z wyborem platformy i wdrażaniem elektronicznych zamówień w jednostce:
 • tryb udzielenia zamówienia; kluczowe elementy opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków i wymagań stawianych wykonawcom; optymalne brzmienie niektórych zapisów umowy z uwzględnieniem czasowego charakteru jej trwania; możliwe nieprawidłowości w procedurze na wybór platformy elektronicznych zamówień publicznych.
OD GODZ. 17.00 – część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

OD GODZ. 20.30 – kolacja integracyjna.

Dzień III – piątek, 26 stycznia:


8.00 - 9.00 – śniadanie, 9.00-11.30 – zajęcia, 11.30 – II śniadanie i zakończenie szkolenia.

BLOK VIII - Aktualne orzecznictwo KIO oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie przepisów PZP – praktyczne konsekwencje:
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 2. Podwykonawstwo.
 3. Składanie oświadczeń i dokumentów – forma, tryb i aktualność.
 4. Termin związania ofertą. ….. I Inne istotne elementy dla prowadzonego postępowania.
BLOK IX - Praktyka nakładania korekt finansowych w postępowaniach udzielanych po wejściu w życie nowych dyrektyw i zmienionego Prawa zamówień publicznych – perspektywa finansowa 2014-2020.

BLOK X - Przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych po zmianach z 2016 r. – praktyczne uwarunkowania.

BLOK XI - PODSUMOWANIE SZKOLENIA. DYSKUSJA.

Zobacz więcej o szkoleniu


Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby poznać ogólne i szczegółowo składniki przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają:
 • praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowania oparta na praktyce,
 • usystematyzowany zbiór informacji/materiałów pozwalający przygotowywać i prowadzić postępowanie,
 • możliwość poznania i rozwiązania dyskusyjnych kwestii dotyczących procedur zamówień publicznych.

Metodologia:
Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych z prezentacją licznych przykładów. Dodatkowo zajęcia wspomagane będą prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (17) 85 33 777, (22) 22 52 842 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


UWAGA: Dla wpłat dokonanych w 2017 roku (uznanie rachunku) – fakturę wystawiamy z datą grudzień 2017

Cena:
1.890,-zł

Cena zawiera:
Cena obejmuje koszt materiałów, certyfikaty ukończenia kursu, opiekę koordynatora szkolenia, pełne wyżywienie, hotelowy parking dla klientów przyjeżdżających samochodami, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Opcje:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 1.890,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 2.325,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1-osobowego: 500,- zł (odpowiednio z VAT 570,00). Dopłata do noclegu z 23 na 24 stycznia: 250,- zł (VAT zw.) lub 300,- zł (stawka VAT 23%) OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.090,- zł (oraz odpowiednio 1.430,- zł w tym VAT 23%) - cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe, certyfikaty. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. RABATY: Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie. Dodatkowe informacje – tel. 22/225 28 42, 17/ 85 33 777 oraz 801 889 888. Uwaga: Istnieje możliwość WSTĘPNEJ REZERWACJI miejsc na szkoleniu – drogą telefoniczną lub ze strony internetowej www.noweprzetargi.pl.


Hotel "Dwa Księżyce"*** -uroczy hotel, utrzymany w stylu śródziemnomorskiej willi. Zlokalizowany w odległości 250 m od zabytkowego kazimierskie-go rynku. Przy hotelu znajduje się parking dla gości hotelowych oraz gustownie urządzony ogród. Z okien pokoi hotelowych dostrzec można panoramę Wisły, okolice Janowca, kazimierską Farę, zamek oraz basztę. Doskonała kuchnia, profesjonalna obsługa hotelowa oraz jedyna w swoim rodzaju atmosfera sprawiają, ze każdy pobyt w tym miejscu staje się niezapomniany. . Dodatkowe informacje o hotelu znajdą Państwo na stronie internetowej www.dwaksiezyce.com.pl

DOJAZD SAMOCHODEM: : Kazimierz Dolny znajduje się w odległości około 30 km od Lublina. Dojazd od strony Łodzi – drogą nr 12 do Puław, dalej drogą 824 do Kazimierza Dolnego (około 12 km). Od strony Warszawy – drogą nr 17 w kierunku Lublina. Następnie 15 kilometrów drogą nr 12 do Puław, dalej drogą 824. Od strony Krakowa – drogą nr 79 do Zwolenia, stamtąd drogą nr 12 do Puław, dalej drogą nr 824.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ: : bardzo dogodne połączenia busami (co około 30 min.) z dworca głównego PKS w Lublinie oraz z dworca w Puławach. UWAGA: bezpośrednie połączenia busami na trasie Warszawa-Kazimierz Dolny..

Z Warszawy kursują busy bezpośrednio do Kazimierza.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie