Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne dla praktyków kompleksowo – z uwzględnieniem ostatnich zmian i interpretacji"

Prowadzący: Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2017-12-04
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Toruń, sala konferencyjna Hotelu Gromada, ul. Żeglarska 10, godz. 9.30-15.30
Informacje o prowadzącym:
Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.



Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie – przepisy niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – dyrektywy unijne – metody wykładni obowiązujących przepisów prawa. Praktyczne znaczenie zasad udzielania zamówień publicznych.
 2. Ustawy „nie stosuje się”- wyłączenia przedmiotowe a zamówienia do 30.000 euro.
 3. Obowiązek podziału zamówienia na części – łączenie zamówień różnego rodzaju – praktyczne konsekwencje niewłaściwego wyboru rodzaju zamówienia. Brak podziału zamówienia na części a naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Uzasadnienie braku podziału zamówienia.
 4. Opis przedmiotu zamówienia – zasady postępowania:
  • Bezpośrednie i pośrednie naruszenie zasady uczciwej konkurencji przez opis przedmiotu zamówienia,
  • Znaki towarowe, patenty, pochodzenie – kiedy można stosować,
  • Wymagania w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę a kryteria oceny ofert – praktyczne skutki zapisów specyfikacji. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna a zatrudnienie na umowę o pracę. Kształt formularza ofertowego – jak uniknąć błędów.
  • Klauzule społeczne w zakresie realizacji opisu przedmiotu zamówienia i ich wpływ na kształt specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Zaskarżenie opisu przedmiotu zamówienia do KIO – konsekwencje dla procedury.
 5. Szacunkowa wartość zamówienia – bezpieczne metody postępowania, praktyczne podstawy uzasadnienia braku łączenia szacunkowej wartości zamówienia, w tym zamówień wpółfinansowanych ze środków UE.
 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  • Warunki udziału i dokumenty jakich może żądać zamawiający – skutki żądania dokumentów „nadmiernych”,
  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia – prawa i obowiązki zamawiającego – kie-dy można żądać zaświadczenia z ZUS/US.
  • Jednolity europejski dokument zamówienia – które przesłanki wykluczenia są obowiązkowe.
  • Limit znaków w ogłoszeniu a obowiązki ustawowe zamawiającego – sposoby postępowania - wytyczne.
  • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – ocena doświadczenia wykonawcy nabytego w ramach konsorcjum.
 7. Wadium – prawa i obowiązki zamawiającego. Niewniesienie a wniesienie wadium w nieprawidłowej formie. Wadium wnoszone przez konsorcjum – niezbędne zapisy specyfikacji.
 8. Podwykonawstwo:
  • Zakres żądanych informacji. Skutki niewskazania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu ofertowym.
  • Ograniczenie podwykonawstwa a poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 9. Komunikacja z wykonawcami – elektronizacja zamówień publicznych.
 10. Kryteria oceny ofert:
  • Cena 60% - opis sposobu obliczenia ceny,
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert:
   • Kryteria niemierzalne – zasady stosowania,
   • Kryteria mierzalne a zasada gospodarności wydatkowania środków publicznych – dla-czego unikać kryteriów pozornych.
   • Opis sposobu przyznawania punktów za poszczególne kryteria oraz definicje kryteriów oceny ofert.
 11. Weryfikacja kompletności specyfikacji pod kątem formalno-prawnym – metody postępowania. Planowanie zamówień publicznych – czas niezbędny na przeprowadzenie procedury.
 12. Procedura „prosta” i „odwrócona” – podobieństwa i różnice:
  • Weryfikacja rażąco niskiej ceny, oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – zakres czynności zamawiającego.
  • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – czy należy badać wszystkie oświadczenia.
  • Oświadczenie „wstępne” a „oświadczenia i dokumenty potwierdzające” – zakres badania w procedurze prostej i odwróconej.
 13. Zamówienie z wolnej ręki w przypadku braku rozstrzygnięcia procedury otwartej.
 14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
 15. Umowa a opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu – system naczyń powiązanych w zamówieniach publicznych;
 16. Zamówienia dodatkowe a wynagrodzenie ryczałtowe.
 17. Odwołanie do krajowej izby odwoławczej – praktyczne skutki dla prowadzonej procedury.



Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.




Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
690,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 850,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.



Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie