Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne rok po nowelizacji – praktycznie i z przykładami. Nowe rozporządzenie dotyczące środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2017-11-22
Czas trwania: 3 dni
Miejsce: Ustka, ul. Wczasowa 4, Hotel Grand Lubicz ***** Uzdrowisko Ustka
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
Dzień I – środa, 22 listopada:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia, 13.00-14.00 - przerwa obiadowa, od godz. 17.00 - część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami, od godz. 20.30 - kolacja integracyjna

 1. Aktualny stan prawny – ustawa pzp i przepisy wykonawcze.
 2. Wartość zamówienia – zasady obliczenia/gotowe rozwiązania: dostawa i usługa, robota budowlana, wpływ ustalonej wartości zamówienia na dalsze elementy proceduralne (przykładowo: rażąco niska cena – art. 90 ustawy pzp, unieważnienie postępowania).
 3. Opis przedmiotu zamówienia – elementy kluczowe:
  • Wymagania zakreślone zapisami ustawy pzp i aktów wykonawczych
  • Uczciwa konkurencja – oferty „równoważne” - jak sprawdzić i jakie zapisy wprowadzić do siwz?
  • Dodatkowe wymagania wynikające z praktycznego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.
 4. Kryteria oceny ofert - cykl życia produktu – 60%:
  • Praktyczne przykłady – zestawienia. Obowiązek uwzględnienia w kryteriach oceny ofert – opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia.
  • Koszt cyklu życia – stosowanie „obowiązującej normy 60%”. Jak zastosować kryterium oceny ofert aby cena przekraczała 60% - przykładowe rozwiązania.
  • Kryteria oceny ofert: poza/cenowe przedmiotowe (jakość, koszt, funkcjonalne, środowiskowe) oraz podmiotowe (kwalifikacje, doświadczenie kadry).
  • Jakie przykładowe kryteria oceny ofert wprowadzić, gdy przedmiotem zamówienia jest: dostawa, usługa czy robota budowlana (3 przykładowe rozwiązania dla każdego przedmiotu) – gotowe do wprowadzenia do siwz w trybie przetargu nieograniczonego.
  Dzień II – czwartek, 23 listopada:

  8.00-10.30 śniadanie, 10.00 – 18.00 – zajęcia, 14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa, od godz. 17.00 – część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami, od godz. 20.30 – kolacja

 5. Warunki wykonania zamówienia- projekt wzór umowy
  • Podstawowe elementy umowy – na co zwrócić uwagę.
  • Opis przedmiotu zamówienia w umowie – zasady sprawdzenia i zmiany.
  • Termin wykonania – odbiór / faktura / protokoły i nieprawidłowości.
  • Odstąpienie od umowy – kary umowne
  • Specyfika robót budowlanych – dodatkowe wymagania i obowiązki.
 6. Warunki udziału w postępowaniu – wykluczenia na przykładach rozwiązania zawartego w siwz - oddziel-nie procedura o wartości do i pow. kwot unijnych – art. 11 ust 8 - ćwiczenia warsztatowe.
  • Jak budować warunki udziału w postępowaniu, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa, a jak gdy usługa lub robota budowlana.
  • Jak wprowadzić do procedury elementy wykluczenia wykonawcy z postępowania, te obowiązkowe (art. 24 ust. 1) i te fakultatywne (art. 24 ust. 5).
  • Podwykonawca w procedurze przygotowania siwz – schemat postępowania.
  • Udostępnienie zasobów innego podmiotu – ćwiczenia warsztatowe. Jakie dokumenty w postępowaniu o róż-nych wartościach zamówienia (kwoty progowe unijne)?
  • JEDZ – dokument wymagany w procedurze zamówień publicznych i problemy z jego wypełnieniem przez wy-konawców i późniejszą jego oceną przez zamawiających – ćwiczenia.
 7. Ogłoszenie o zamówieniu – zwiększenie znaczenia tego elementu procedury w trybie przetargu nieograniczonego- warsztaty polegające na analizie przykładowych ogłoszeń z aktualnie prowadzonych postępowań.
 8. Wszczęcie procedury w trybie przetargu nieograniczonego – elementy proceduralne do terminu składania ofert.
  • Jak prawidłowo ogłosić procedurę – czy wcześniej upublicznić ogłoszenie w siedzibie czy w …?
  • Pytania i odpowiedzi, żądanie wyjaśnień – zmiany w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. Kiedy jest to obowiązek, a kiedy możliwość?
  • Czy wizja lokalna lub zebranie wykonawców jest możliwa w obecnym stanie prawnym i jak ją wprowadzić do procedury?
 9. Składanie ofert i czynności związane z ich otwarciem i upublicznieniem.
  • Dokumentowanie złożenia oferty w terminie i po terminie składania ofert – wadium.
  • Odczytanie „zamiarów” – art. 86 ust 3 i czynności związane z otwarciem ofert.
  • Upublicznienie informacji z otwarcia ofert.
  • Elementy jawności ofert, składanych oświadczeń i dokumentów.
 10. Procedura badania i oceny ofert – ćwiczenia warsztatowe.
  • Schemat postępowania po złożeniu ofert do czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „odwróconej” (zastosowanie art. 24aa ust 1).
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „klasycznej”.
  • Badanie i oceny ofert w procedurze „mieszanej” (zastosowanie art. 26 ust 2f).
  • Procedura żądania wyjaśnień/poprawa treści oferty (rażąco niska nie tylko cena, błędy w ofertach i omyłki – tezy wyroków KIO).
  • Najczęściej występujące sytuacje i problemy z ich rozwiązaniem (złożenie przez wykonawcę wszystkich do-kumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu do oferty, obowiązek informowania o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, ….).
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązkowe czynności i procedura.
  • Czynność unieważnienia postępowania – elementy składowe.


  Dzień III – piątek, 24 listopada:

  do godz. 10.00 śniadanie, 9.00 - 11.30 - zajęcia, do godz. 11.30 – II śniadanie i wykwaterowanie uczestników.


 11. Środki ochrony prawnej – odwołanie do KIO.
  • Czynności od złożenia odwołania do rozstrzygnięcia w KIO - zamawiający.
  • Jakie czynności powinien wypełnić wykonawca składając odwołanie – schemat postępowania.
  • Technika praktycznego podejścia do procedury odwoławczej – możliwość wycofania się z podjętych wcześniej decyzji, przygotowanie argumentów i materiałów dowodowych.
  • Przykładowe tezy wyroków KIO – sprzeczności w wyrokach na które trzeba zwrócić uwagę.
 12. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Od 1 czerwca 2017 roku zostały zmienione między innymi regulacje k.c. i zapisy ustawy pzp (Dz.U.2017.933 z dnia 2017.05.12). Wcześniejsze zmiany w przepisach ustawy pzp i aktów wykonawczych mocno zmieniły zasady i sposób przygotowania i prowadzenia postępowania. Zamawiający przygotowując się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w obecnym stanie prawnym ma narzucone nowe obowiązki, wymagania, które są szczególnie ważne w przypadku robót budowlanych.

Ponadto już od 12 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które jest sygnałem, że wprowadzane do siwz możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej wymagają podstawowej analizy tej regulacji.

Motto szkolenia: „Przyjdź na to szkolenie, gdy chcesz usystematyzować swoją wiedzę oraz dowiedzieć się, jakie popełniasz błędy lub gdzie popełniają je inni”.

Uczestnicy:
Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby poznać ogólne i szczegółowo składniki przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają:
 • praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowania oparta na praktyce,
 • usystematyzowany zbiór informacji/materiałów pozwalający przygotowywać i prowadzić postępowanie,
 • możliwość poznania i rozwiązania dyskusyjnych kwestii dotyczących procedur zamówień publicznych.

Metodologia:
Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych z prezentacją licznych przykładów. Dodatkowo zajęcia wspomagane będą prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (17) 85 33 777, (22) 22 52 842 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
1.980,-zł

Cena zawiera:
Cena obejmuje koszt materiałów, certyfikaty ukończenia kursu, opiekę koordynatora szkolenia, pełne wyżywienie, hotelowy parking dla klientów przyjeżdżających samochodami, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Opcje:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 1.980,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 2.435,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1-osobowego: 500,- zł (odpowiednio z VAT 590,00). Dopłata do noclegu z 21 na 22 listopada: 300,- zł (VAT zw.) lub 370,- zł (stawka VAT 23%) OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.090,- zł (oraz odpowiednio 1.430,- zł w tym VAT 23%) - cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. RABATY: Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie. Dodatkowe informacje – tel. 22/225 28 42, 17/ 85 33 777 oraz 801 889 888. Uwaga: Istnieje możliwość WSTĘPNEJ REZERWACJI miejsc na szkoleniu – drogą telefoniczną lub ze strony internetowej www.noweprzetargi.pl.
Hotel Grand Lubicz ***** położony w malowniczej Ustce w odległości zaledwie 500 m od brzegu morza, oferuje najwyższy standard wypoczynku. Obiekt położony na obszarze 2,5 ha, jest największym i najlepiej wyposażonym kompleksem tego typu na Wybrzeżu. Niewiele miejsc w tym rejonie może poszczycić się podobnym standardem. Grand Lubicz ***** oferuje komfortowe noclegi, w przepięknie urządzonych pokojach. Wszystkie pokoje zostały urządzone w nowoczesnej stylistyce, zaprojektowanej z myślą o zapewnieniu komfortu i dobrego samopoczucia gościom. Design oraz wyposażenie pokoi z pewnością sprostają najbardziej wymagającym gustom. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, telefon, telewizor LCD, mini bar, szybkie bezprzewodowe łącze internetowe, szyfrowo zamykany sejf, suszarkę do włosów, szlafrok oraz czajnik. Noclegi w hotelu przy plaży uatrakcyjni pobyt w strefie Spa & Wellness lub relaks w gabinetach masażu, na basenie czy w fantastycznym dwupoziomowym hotelowym aquaparku. Kompleks wodnej rozrywki w hotelu Grand Lubicz ***** obejmuje – na parterze: basen sportowy, basen rekreacyjny o powichrzeni niemal 500 m kw. ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką oraz leżankami wodno-powietrznymi, trzy 12-osobowe wanny z hydromasażem, brodzik, saunę fińską, łaźnię; na piętrze: basen rekreacyjny z basenem zewnętrznym o powierzchni niemal 400 m kw.


Zobacz miejsce szkolenia na mapie

Zobacz dojazd: Odwiedź stronę internetową hotelu Grand Lubicz ***** http://www.grandlubicz.pl/

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie