Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne od A do Z – praktycznie i z przykładami – warsztat dla osób przygotowujących postępowanie i członków komisji przetargowych. Nowe rozporządzenie dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2017-09-28
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Toruń, sala konferencyjna Hotelu Gromada, ul. Żeglarska 10, godz. 9.30-15.30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Aktualny stan prawny – ustawa pzp i przepisy wykonawcze.
 2. Wartość zamówienia – zasady obliczenia/gotowe rozwiązania: dostawa i usługa, robota budowlana, wpływ ustalonej wartości zamówienia na dalsze elementy proceduralne (przykładowo: rażąco niska cena – art. 90 ustawy pzp, unieważnienie postępowania).
 3. Opis przedmiotu zamówienia – elementy kluczowe
  • Wymagania zakreślone zapisami ustawy pzp i aktów wykonawczych
  • Uczciwa konkurencja – oferty „równoważne” - jak sprawdzić i jakie zapisy wprowadzić do siwz?
  • Umowa o pracę – wymagania i obowiązki w trakcie składania oferty, jej badania i realizacji umowy (opinie i tezy wyroków KIO) – przykładowe rozwiązania.
  • Badanie ofert pod kątem oferowanego przedmiotu zamówienia – kiedy poprawić omyłkę (art. 87 ust 2 pkt 3), a kiedy odrzucić ofertę (art. 89 ust 1 pkt 2)?
  • Opinie, interpretacje i tezy wyroków KIO?
  • Dodatkowe wymagania wynikające z praktycznego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy.
 4. Kryteria oceny ofert - cykl życia produktu – 60%.
  • Praktyczne przykłady – zestawienia. Obowiązek uwzględnienia w kryteriach oceny ofert – opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia.
  • Koszt cyklu życia – stosowanie „obowiązującej normy 60%”. Jak zastosować kryterium oceny ofert aby cena przekraczała 60% - przykładowe rozwiązania.
  • Kryteria oceny ofert: poza/cenowe przedmiotowe (jakość, koszt, funkcjonalne, środowiskowe) oraz podmiotowe (kwalifikacje, doświadczenie kadry).
  • Jakie przykładowe kryteria oceny ofert wprowadzić, gdy przedmiotem zamówienia jest: do-stawa, usługa czy robota budowlana (3 przykładowe rozwiązania dla każdego przedmiotu) – gotowe do wprowadzenia do siwz w trybie przetargu nieograniczonego.
 5. Warunki wykonania zamówienia- projekt wzór umowy.
  • Podstawowe elementy umowy – na co zwrócić uwagę.
  • Opis przedmiotu zamówienia w umowie – zasady sprawdzenia i zmiany.
  • Termin wykonania – odbiór / faktura / protokoły i nieprawidłowości.
  • Odstąpienie od umowy – kary umowne
  • Specyfika robót budowlanych – dodatkowe wymagania i obowiązki.
  • Oferta i zobowiązania tam podjęte w stosunku do siwz / realizacji umowy.
  • Inne elementy projektu /wzoru umowy.
 6. Warunki udziału w postępowaniu – wykluczenia na przykładach rozwiązania zawartego w siwz - oddzielnie procedura o wartości do i pow. kwot unijnych – art. 11 ust 8 - ćwiczenia warsztatowe.
  • Jak budować warunki udziału w postępowaniu, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa, a jak gdy usługa lub robota budowlana.
  • Jak wprowadzić do procedury elementy wykluczenia wykonawcy z postępowania, te obowiązkowe (art. 24 ust. 1) i te fakultatywne (art. 24 ust. 5).
  • Podwykonawca w procedurze przygotowania siwz – schemat postępowania.
  • Udostępnienie zasobów innego podmiotu – ćwiczenia warsztatowe. Jakie dokumenty w postępowaniu o różnych wartościach zamówienia (kwoty progowe unijne)?
  • JEDZ – dokument wymagany w procedurze zamówień publicznych i problemy z jego wypełnieniem przez wykonawców i późniejszą jego oceną przez zamawiających – ćwiczenia.
 7. Pozostałe elementy siwz istotne dla prowadzenia procedury w trybie przetargu nieograniczone-go: sposób kontaktu – porozumiewania się z wykonawcą, wadium – zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, środki ochrony prawnej, wymagania i obowiązki wykonawcy przed zawarciem umowy, sposób obliczenia ceny.
 8. Ogłoszenie o zamówieniu – zwiększenie znaczenia tego elementu procedury w trybie przetargu nieograniczonego- warsztaty polegające na analizie przykładowych ogłoszeń z aktualnie prowadzonych postępowań.
 9. Wszczęcie procedury w trybie przetargu nieograniczonego – elementy proceduralne do terminu składania ofert.
  • Jak prawidłowo ogłosić procedurę – czy wcześniej upublicznić ogłoszenie w siedzibie czy w …?
  • Pytania i odpowiedzi, żądanie wyjaśnień – zmiany w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. Kiedy jest to obowiązek, a kiedy możliwość?
  • Czy wizja lokalna lub zebranie wykonawców jest możliwa w obecnym stanie prawnym i jak ją wprowadzić do procedury?
 10. Składanie ofert i czynności związane z ich otwarciem i upublicznieniem.
  • Dokumentowanie złożenia oferty w terminie i po terminie składania ofert – wadium.
  • Odczytanie „zamiarów” – art. 86 ust 3 i czynności związane z otwarciem ofert.
  • Upublicznienie informacji z otwarcia ofert.
  • Elementy jawności ofert, składanych oświadczeń i dokumentów.
 11. Procedura badania i oceny ofert – ćwiczenia warsztatowe.
  • Schemat postępowania po złożeniu ofert do czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „odwróconej” (zastosowanie art. 24aa ust 1).
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „klasycznej”.
  • Badanie i oceny ofert w procedurze „mieszanej” (zastosowanie art. 26 ust 2f).
  • Procedura żądania wyjaśnień/poprawa treści oferty (rażąco niska nie tylko cena, błędy w ofertach i omyłki – tezy wyroków KIO).
  • Najczęściej występujące sytuacje i problemy z ich rozwiązaniem (złożenie przez wykonawcę wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu do oferty, obowiązek in-formowania o odrzuceniu oferty lub wykluczeniu wykonawcy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, ….).
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązkowe czynności i procedura.
  • Czynność unieważnienia postępowania – elementy składowe.
 12. Środki ochrony prawnej – odwołanie do KIO.
  • Czynności od złożenia odwołania do rozstrzygnięcia w KIO - zamawiający.
  • Jakie czynności powinien wypełnić wykonawca składając odwołanie – schemat postępowania.
  • Technika praktycznego podejścia do procedury odwoławczej – możliwość wycofania się z podjętych wcześniej decyzji, przygotowanie argumentów i materiałów dowodowych.
  • Przykładowe tezy wyroków KIO – sprzeczności w wyrokach na które trzeba zwrócić uwagę.
 13. Zawarcie umowy i jej realizacja – ćwiczenia warsztatowe.
  • Zawarcie umowy i spełnienie wymagań przez wykonawcę przed jej podpisaniem.
  • Rozpoczęcie realizacji umowy – obowiązek monitorowania sposobu jej realizacji (umowa o pracę, umowy o podwykonawstwo, udostępnienie zasobów, …). Obowiązkowy nadzór w przypadku usług i robót budowlanych.
  • Zmiany do umowy – aneksy. Zasady oceny prawidłowych i nieprawidłowych zmian. Uzasadnienia dokonywanych czynności.
  • Zakończenie realizacji umowy – odbiory/płatności a podwykonawstwo (szczególnie w przypadku umów o roboty budowlane).
  • Gwarancja i rękojmia – podstawowe wymagania i szczegóły które warto znać i pamiętać.
 14. od godz. 15:30 do godz. 18:00 - Panel dyskusyjny „do wyczerpania tematu” po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego: W pierwszej kolejności pytania i odpowiedzi uczestników z sali, później praca indywidualna z osobą dostarczającą materiał (bez dostępu / uczestnictwa innych osób – uczestników szkolenia).Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Od 1 czerwca 2017 roku zostały zmienione między innymi regulacje k.c. i zapisy ustawy pzp (Dz.U.2017.933 z dnia 2017.05.12). Wcześniejsze zmiany w przepisach ustawy pzp i aktów wykonawczych mocno zmieniły zasady i sposób przygotowania i prowadzenia postępowania. Zamawiający przygotowując się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w obecnym stanie prawnym ma narzucone nowe obowiązki, wymagania, które są szczególnie ważne w przypadku robót budowlanych.

Ponadto już od 12 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które jest sygnałem, że wprowadzane do siwz możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej wymagają podstawowej analizy tej regulacji.

Motto szkolenia: „Przyjdź na to szkolenie, gdy chcesz usystematyzować swoją wiedzę oraz dowiedzieć się, jakie popełniasz błędy lub gdzie popełniają je inni”.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
780,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 780,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 960,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie