Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

„Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową – od opisu i oszacowania przedmiotu zamówienia do realizacji umowy.”

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2017-09-13
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Rzeszów, sala konferencyjna Hotelu Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych, Prawo budowlane

Zakres:
 1. Wprowadzenie. Wybrane przepisy Prawa budowlanego oraz ich bezpośredni wpływ na realizację procedury zamówienia publicznego.
 2. Przygotowanie postępowania: planowanie, opis i szacowanie przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych oraz usług projektowych.
 3. Obowiązek powołania „zespołu projektowego” do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dla robót budowlanych i usług o wartości równej lub przekraczającej 750 000 euro.
 4. Dokument SIWZ w przypadku zamówień na dokumentację projektową. Wady w zakresie dokumentacji projektowej oraz ich konsekwencje w dalszej procedurze.
 5. Warunki udziału w postępowaniu w przypadku zamówień na roboty budowlane: Zasady doboru oraz specyfika warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy; Pozytywne i negatywne warunki udziału w postępowaniu w nowym stanie prawnym; Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu; Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki prawne dla dalszej procedury; Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji); Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Katalog oświadczeń wymaganych od wykonawców potwierdzających spełnienie warunków w przypadku zamówień gdzie nie ma zastosowania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; Dobór warunków udziału w przypadku konsorcjów; Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału; Wadium i problemy związane z jego wniesieniem, zwrotem, zatrzymaniem. Wadium wnoszone przez podmiot trzeci; Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych.
 6. Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w praktyce: zastrzeganie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia; korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo; korzystanie przez kilku wykonawców z potencjału jednego podmiotu; wymogi formalne odnośnie zobowiązania podmiotu trzeciego – błędy; skutki prawne zaistnienia podstawy do wykluczenia podmiotu trzeciego dla oferty wykonawcy.
 7. Kryteria oceny ofert: kryteria jakościowe, kosztowe i funkcjonalne w przypadku robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz w przypadku wyboru inwestora zastępczego; kryteria dotyczące kwalifi-kacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia; kryteria dyskryminujące – w jaki sposób uniknąć ich stosowania w zamówieniach – przykłady dobrych praktyk w tym zakresie?
 8. Rażąco niska cena – badanie rażąco niskiej ceny i rażąco niskiej składowej ceny w przypadku robót budowlanych.
 9. Gwarancja i rękojmia w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane.
 10. Oferta w postępowaniu: żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu od wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną a możliwość wezwania wszystkich wykonawców do złożenia dokumentów – zasady bezpiecznego postępowania; uzupełnianie dokumentów w po-stępowaniu – dokumenty podlegające uzupełnieniu; terminy uzupełniania dokumentów a problematyka ich ważności; uzupełnianie dokumentów w postępowaniu bez wezwania.
 11. Realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – zmiany w umowach: umowa o roboty budowlane w kodeksie cywilnym oraz Prawie budowlanym i Ustawie PZP; dokumentowanie czynności na po-szczególnych etapach realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją; zachowanie tożsamości przedmiotu zamówienia w stosunku do oferty na etapie realizacji umowy; podwykonawstwo na etapie realizacji umowy; sytuacje sporne na etapie umowy; przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego; Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w przypadku zamówień na roboty budowlane – Dyrektywa UE oraz Ustawa PZP; Roboty zamienne oraz zaniechane – praktyka stosowania przepisów; Zasady udzielania zamówień na roboty budowlane bez stosowania przepisów ustawy PZP.
 12. Wzory umów opracowywane przez Urząd Zamówień Publicznych – wzór umowy na wykonanie obiektów liniowych.
 13. Środki odwoławcze w praktyce: terminy, koszty oraz wnoszenie odwołania dla zamówień poniżej progów unijnych i praktyczne konsekwencje tej zmiany.
 14. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Od 1 czerwca 2017 roku zostały zmienione między innymi regulacje k.c. i zapisy ustawy pzp (Dz.U.2017.933 z dnia 2017.05.12). Wcześniejsze zmiany w przepisach ustawy pzp i aktów wykonawczych mocno zmieniły zasady i sposób przygotowania i prowadzenia postępowania na roboty budowlane. Zamawiający przygotowując się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w obecnym stanie prawnym ma narzucone nowe obowiązki, wymagania, które są szczególnie ważne w przypadku robót budowlanych.

Ponadto 12 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które jest sygnałem, że wprowadzane do siwz możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej wymagają podstawowej analizy tej regulacji.

Motto szkolenia: „Przyjdź na to szkolenie, gdy chcesz usystematyzować swoją wiedzę oraz dowiedzieć się, jakie popełniasz błędy lub gdzie popełniają je inni”.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie