Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"KRYTERIA OCENY OFERT, WYMOGI I WARUNKI UDZIAŁU, WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY – problemy oraz strategie działania Zamawiającego i Wykonawcy."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2017-06-20
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Rzeszów, sala konferencyjna Hotelu Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych po zmianach.
 2. Zagadnienia problemowe i nieprawidłowości w obszarach:
  • warunków udziału w postępowaniu – opis oceny spełnienia – wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie: uprawnień do wykonywania określonej działalności, sytuacji ekonomiczno-finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej;
  • doboru warunków udziału dla usług społecznych i innych zamówień zastrzeżonych;
  • kryteriów selekcji i zasad ich stosowania w praktyce do weryfikacji możliwości realizacji zamówienia;
  • doboru kryteriów oceny ofert w tym pozacenowych - wpływ kryteriów subiektywnych/obiektywnych oraz ich wag na ocenę rzetelności i celowość wydatkowania środków publicznych;
  • wykorzystania zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty po zmianach;
  • decyzji zamawiającego w przypadku niespełnienia przez podmiot trzeci warunków udziału lub kryteriów selekcji;
  • odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i podmiotu trzeciego;
  • zasad oceny spełnienia warunków udziału / kryteriów selekcji przez konsorcjum – zasady sumowania wiedzy i potencjału członków konsorcjum;
  • stosowania regulacji w zakresie podwykonawstwa;
  • uzupełnienia dokumentów i oświadczeń;
  • wykluczenia wykonawcy w szczególności możliwości wykluczenia przez zamawiającego wykonawcy na każdym etapie postępowania;
  • stosowania mechanizmu samooczyszczenia i oceny spełnienia przez wykonawców warunków samooczyszczenia – ocena naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem lub ocena podjęcia środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych w celu zapobiegania dalszym nieprawidłowościom;
  • wypełniania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
  • stosowania procedury odwróconej;
  • badania i oceny ofert – problem błędu w obliczeniu ceny / oszacowaniu kosztu lub innej omyłki, rażąco niskiej ceny, oferty naruszającej zasady uczciwej konkurencji - zmiany w zakresie procedury badania rażąco niskiej ceny;
  • wadium – prawidłowości jego złożenia / udokumentowania;
  • postępowania z ofertą złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania lub niezaproszonego do udziału w postępowaniu lub nieważnej na mocy odrębnych przepisów;
  • stosowania zasady konkurencyjności w przypadku braku konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • - praktyka działania wykonawcy w przypadku wychwycenia błędów.
 3. Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – korekty finansowe - zmiany.
 5. Najnowsze rozstrzygnięcia KIO w stanie prawnym po nowelizacjach z 2016 roku.
 6. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
 7. Konsultacje indywidualne z prowadzącym połączone z dyskusją.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie