Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - szkolenie przygotowujące do wejścia w życie nowych rozwiązań"

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska
Data rozpoczęcia: 2017-05-22
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Wrocław, sala konferencyjna Hotelu Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Małgorzata Czartoryska - prawnik prowadzący własną praktykę prawniczą, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), NIK, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Specjalista z dziedzin: informacja publiczna, postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne.Dział:
Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres:
 1. Wprowadzenie - najnowsze zmiany w przepisach KPA - ogólna charakterystyka - cele nowelizacji.
 2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
  • korzystnej interpretacji,
  • pewności prawa,
  • równości,
  • współdziałania organów dla dobra postępowania,
  • polubownego rozstrzygania spraw spornych
  • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności ( prawomocność decyzji administracyjnej).
 3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
 4. Bezczynność organu w postępowaniu- nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postę-powania - ponaglenie:
  • procedura rozpoznania ponaglenia
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.
 5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa - definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie so-boty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
 6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.
 7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
 8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa ( rozstrzyganie wąt-pliwości na korzyść strony postępowania - odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
 9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
 10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administra-cyjnego – mediacja:
  • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne
  • wielość stron,
  • możliwość zawarcia ugody,
  • wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  • koszty postępowania.
 11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej - umowa administracyjna między stroną a organem administracji.
 12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
  • art. 79a k.p.a. - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej;
  • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
 13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa.
 14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie- nowe elementy w decyzji - NO-WOŚĆ- tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.
 15. Dyskusja – Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia, do udziału w którym Państwa zachęcamy, jest Dnia 11 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó-rych innych ustaw trafiła do podpisu Prezydenta RP. Tak szerokiej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego nie było od lat. Teraz gdy znany jest jej ostateczny kształt zapraszamy na szkolenie, które powinno zainteresować każdego, kto na co dzień styka się z procedurą administracyjną.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Zobacz na mapie dojazd do miejsca szkolenia

Cena:
295,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 295,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 365,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie