Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Przedłużenie ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą

.................................................

Po wyborze oferty wpłynęły dwa protesty. Zamawiający poinformował Wykonawców o treści i zarzutach zawartych w protestach i wezwał Wykonawców do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający określił wykonawcom, iż wadium ma być przedłużone do 12 stycznia 2006 roku, a dowód jego wniesienia należy złożyć lub przesłać do 8 grudnia 2005 roku do godz. 15:00. Jeden z wykonawców odpisał, że ważność wadium wniesionego z ofertą wygasa 5 stycznia 2006 roku i na pewno przed końcem tego okresu przedłoży nowy dokument wniesienia wadium. Nie zdąży tego jednak zrobić do 8 grudnia 2005 roku. Czy tego wykonawcę należy wykluczyć z postępowania czy też nie?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zamawiający popełnił błąd. Należało wskazać, że termin wniesienia uzupełniającego wadium powinno mieć miejsce do 5.01.2006 roku a nie do 8.12.2006 roku Zamawiającemu do 5 stycznia 2006 roku niepotrzebne jest nowe wadium, "gdyż stare "jest obowiązujące do tej daty. Taki sposób postępowania może zostać uznany za naruszenie art. 7.1 ustawy pzp. W chwili obecnej jakakolwiek decyzja – to możliwy problem i spór.

Wybór banku obsługującego budżet gminy - nieprawidłowości

.................................................

Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli naszego urzędu, zarzuciła nam, że wybór banku obsługującego budżet gminy (w ogólnym tego słowa znaczeniu) był niewłaściwie dokonany. Mówiąc wprost nakazano nam dokonać wyboru banku za pomocą jednego z trybów wynikających z Ustawy – Prawo zamówień publicznych (powołano się na ustawę o finansach publicznych). Ustawa ta owszem nakazuje stosowanie się, ale tylko do przepisów ustawy Pzp. I owszem, my ze swej strony zastosowaliśmy się do tych przepisów, ponieważ dokonaliśmy m.in. w pierwszej kolejności oszacowania wartości zamówienia i wyszło nam, że nawet gdyby bank pobierał 1 zł od każdego przelewu to rocznie koszt obciążenia budżetu z tytułu obsługi wynosiłby 8 500 zł! (abstrahując od tego, że w trakcie obowiązywania bieżącej umowy na taką obsługę, koszt ten wynosi 0 zł!) Biorąc pod uwagę powyższe, rada gminy podjęła uchwałę, że urząd ma dokonać wyboru w trybie zapytania o cenę. i już. Dziś rano upłynął termin składania ofert. I tu pojawił się kolejny problem - wpłynęła tylko jedna oferta! Musieliśmy zatem unieważnić postępowanie, ale teraz pytanie - czy złożona oferta powinna zostać otwarta? (zważywszy, że przyszła na otwarcie osoba reprezentująca jednego z wykonawców!) Kolejna trudność pojawiła się już po unieważnieniu postępowania. Z uwagi na fakt, iż jedynym bankiem zainteresowanym przetargiem, był inny niż ten, który dotychczas prowadził nam obsługę pojawiło się zagrożenie, że będziemy potrzebowali długiego okresu czasu na zmianę umów, numerów rachunków etc. W tej sytuacji nie mamy czasu na ogłaszanie przetargu nieograniczonego, bo w najlepszym razie umowę moglibyśmy podpisać w zasadzie w przeddzień świąt. I teraz pytanie - czy wobec tych wszystkich okoliczności możemy dokonać wyboru w trybie zamówienia z wolnej ręki, powołując się na przesłankę w myśl art. 67 ust. 1 pkt 3?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisanej przez Pana sytuacji rzeczywiście doszło do kuriozalnego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma Pan rację stojąc na stanowisku, że ustawa o finansach publicznych odnosi się do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jako takich, a nie do obowiązku stosowania trybów udzielania zamówień w każdym przypadku. Przy wartości zamówienia, o której Pan pisze, przepisów Prawa zamówień publicznych nie stosuje się z mocy jego art. 4 pkt 8. Mając powyższe na uwadze, wybór trybu zapytania o cenę nie był właściwy, czego potwierdzeniem jest sytuacja w jakiej się Państwo znaleźliście.

Sprzeczność w wymogach zawartych w SIWZ?

.................................................

Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu polegający na zatrudnieniu osób bezrobotnych do realizacji zamówienia. Następnie w dziale określającym dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określono, że na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca ma złożyć deklarację o zatrudnieniu (lub nie zatrudnieniu) osób bezrobotnych. W dalszej części SIWZ zawarto zapis, że nie zatrudnienie tychże osób nie spowoduje odrzucenia oferty, a w punkcie poświęconym kryteriom oceny ofert uczyniono z tego zapisu jedno z kryteriów oceny ofert i zapisano, że nie zatrudnienie osób bezrobotnych do realizacji zamówienia spowoduje uzyskanie w tym kryterium 0 punktów. Czy taką konstrukcję SIWZ można uznać za prawidłową? Czy zamawiający konstruując specyfikację istotnych warunków zamówienia może z zapisu dotyczącego zatrudnienia osób bezrobotnych do realizacji zamówienia jednocześnie czynić warunek udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Art. 22. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mówi że Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, jednocześnie wymieniając 4 podstawowe warunki które musi spełnić Wykonawca:

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie