Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Błędy w podanej cenie oferty

.................................................

W zorganizowanym przez nas przetargu, przetarg nieograniczony do 60tys. euro na usługę, wykonawca w formularzu ofertowym podał zamiast ceny za pełny okres usługi, cenę oferty jako jednostkową dla usługi. W sposób następujący:

„cena wynosi: 4270zł w tym podatek vat: 770zł - wartość netto: 3500zł”

W innym punkcie podał jako jednostkową wartość netto usługi 3500zł. Załączył również pismo informujące, że jego oferta wynosi 4270zł brutto za jeden miesiąc usługi. W SIWZ zamawiający wskazał sposób obliczenia ceny:


(12 x miesięczna jednostkowa wartość netto usługi) + VAT = cena

Czy zamawiający w takiej sytuacji może poprawić taką pomyłkę na podstawie art.88 pkt.1 lit.a? Czy nie będzie to zmiana złożonej oferty, przez chociażby zmianę VAT-u, czy wręcz ceny w sposób niedozwolony?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Rozbieżność polega na tym, iż wartość 3500 zł została niewłaściwie podana jako cena jednostkowa, gdzie jednostką jest jeden miesiąc świadczenia usługi. Błędna zaś jest cena oferty, która winna opiewać na wartość stanowiącą iloczyn 12 miesięcy i ceny jednostkowej.

Realiazacja zadań własnych gminy

.................................................

Gmina w ramach wdrażania ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki odpadów zaplanowała: zakup pojemników (szacowana wartość 7.576 EURO); prace dostosowawcze istniejącej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (zakład budżetowy podległy gminie) w zakresie modernizacji istniejących elementów bazy na boksy do gromadzenia posegregowanych odpadów - wartość kosztorysowa - 8.102 EURO); zakup belownicy do prasowania zebranych selektywnie śmieci - szacowana wartość - 5.469 EURO).
Suma tych zadań jest zatem niższa niż 60.000 euro. Gmina dla realizacji zadań własnych, w tym między innymi w ramach gospodarki odpadami posiada zakład budżetowy (zakład posiada w swoim statucie właściwe zapisy), któremu chce zlecić powyższe zadanie. Środki jakie gmina zamierza przeznaczyć na ten cel pochodzić będą z dochodów własnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (25% dotacji i 75% pożyczki). Mając powyższe na uwadze pragnę zapytać, czy w świele obowiązujących przepisów gmina może zlecić realizację tego zadania własnemu zakładowi budżetowemu bez przeprowadzania procedur przetargowych w ramach jego działalności statutowej, a jeżeli nie to czy poszczególne elementy (zakup pojemników, zakup belownicy, dostosowanie bazy zakładu) można traktować jako osobne zadania?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych zależy w opisywanym przypadku od tego, czy "zlecenie" zadań zakładowi budżetowemu przez gminę będzie miało postać cywilnoprawnej umowy odpłatnej.

Opis przedmiotu zamówienia przy realizacji projektów unijnych

.................................................

W związku z realizacją różnych projektów unijnych, czy Beneficjent powinien łączyć ze sobą przedmioty zamówienia i rozpatrywać problem ich realizacji w zgodzie z ustawą –Prawo zamówień publicznych kompleksowo, czy można traktować zamówienia osobno dla poszczególnych projektów skoro każdy z nich ma swój budżet?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Prawo zamówień publicznych zawiera w swej treści przepisy zobowiązujące zamawiających do łącznego szacowania wartości zamówień jedynie w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo.

Precyzyjny lecz zgodny z prawem opis przedmiotu zamówienia

.................................................

Mam problem z doprecyzowaniem przedmiotu zamówienia na materiały eksploatacyjne, tak by wykonawca dostarczył taki toner do drukarki czy odpowiednią folię do faxu. Wykonawcy robią wszystko i za wszelką cenę starają się zaoferować zamienniki. Wyroki arbitrów jak np. ten z 22 kwietnia 2005 (sygn. akt UZP/ZO/0-761/05) rozstrzygają na korzyść wykonawców.

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Problem dotyka szerszego zagadnienia uczciwej konkurencji, do którego odnosi się szereg przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym także przepisy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia. Ustawodawca stara się bowiem uniemożliwić takie praktyki zamawiających, które prowadziłyby do wskazania określonych wyrobów.

Jaki tryb wybrać?

.................................................

W jakim trybie powinnam przeprowadzić postępowanie w sprawie zawarcia umowy na: dostawy gazu dostawy wody i odprowadzanie ścieków?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych zależy w opisywanym przypadku od tego, czy "zlecenie" zadań zakładowi budżetowemu przez gminę będzie miało postać cywilnoprawnej umowy odpłatnej.

Zasadność wyboru trybu

.................................................

Organizacja pozarządowa, z którą gmina zawarła umowę na realizację zadania dotację w wysokości 60.000,00 zł miała otrzymać w dwóch transzach. Za pierwszą transzę (30.000,00 zł) miała kupić sprzęt sportowy. Zgodnie z zawartą umową organizacja zobowiązana była do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Organizacja zastosowała tryb zapytania o cenę i sfinalizowała zakup. Przeprowadzona kontrola podważyła zasadność wyboru trybu zamówienia stwierdzając naruszenie art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych i w wyniku tego drugiej transzy dotacji nie przekazano. Umowa wygasła z dniem 28 października br. Jakie są zatem konsekwencje naruszenia art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych ?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zasadniczą konsekwencją wynikającą z przeprowadzonej kontroli jest nie przekazanie drugiej transzy dotacji. Jeśli zaś chodzi o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), to konsekwencją może być uznanie za nieważną umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę.

Warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do personelu

.................................................

W postępowaniu przetargowym dla zamówienia o wartości przekraczającej 60 000 euro, którego przedmiotem były roboty budowlane, obejmujące roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej: sanitarnej i elektrycznej w SIWZ w następujący sposób zostały określone warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do personelu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia (kierownik budowy: uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby ),

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawca był zobowiązany złożyć następujące dokumenty: "Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadaniatakich uprawnień,
b) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.


Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym powinien wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Pzp a następnie odrzucić jego ofertę, jeżeli w ofercie złożył na formularzu: ,,wykaz osób i podmiotów..." jedynie informację o kierowniku budowy i załączył jego uprawnienia budowlane i zaświadczenie z właściwej izby? Załączone uprawnienia budowlane potwierdzały przygotowanie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Wiadomo, że osoba wymieniona w wykazie posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Tym samym fakt ten pozwala pokusić się o opinię, iż zamawiający ma powód wykluczenia wykonawcy z postępowania.

W warunkach udziału w postępowaniu wskazano dość ogólnikowo, iż osoba pełniąca funkcję kierownika robót powinna posiadać uprawnienia budowlane. Nie określono przy tym w jakiej specjalności. Mając więc na uwadze, iż roboty dotyczą każdej ze specjalności, wskazanie osoby posiadającej jedynie uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej było podstawą do wykluczenia wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.

Konsekwencje błędu w ofercie częściowej

.................................................

Wykonawca w ofercie przetargowej, (dopuszczalne były oferty częściowe), w jednym z trzech pakietów popełnił błąd: zamiast 200 sztuk produktu wpisał 20 sztuk - i w ten sposób dokonał wyliczeń do oferty cenowej. Zamawiający odrzucił całość oferty (wszystkie trzy pakiety) wyłącznie ze wzglądu na ten błąd. Czy miał do tego prawo? Czy nie powinien odrzucić pakietu z błędem, natomiast pozostałe pakiety powinny być dopuszczone do przetargu?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisanej sytuacji, działanie zamawiającego należy ocieniać jako niewątpliwie wadliwe. Otóż, zgodnie z treścią art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej. Z kolei w ust. 3 przywoływanego przepisu ustawodawca jednoznacznie wskazuje, iż oferty składane na poszczególne części zamówienia należy oceniać oddzielnie - jako oferty dotyczące danych części zamówienia.

Jak poprawnie opracować plan zakupów

.................................................

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jak należy prawidłowo opracować plan zakupów na materiały budowlane, kwaterunkowe i środki czystości w myśl ustawy o zamówieniach publicznych. Jednostka Wojskowa jako oddział gospodarczy otrzymuje jakieś pieniądze z budżetu. Następnie następuje podział budżetu na poszczególne jednostki podległe między innymi dla nas dla WAKu. Dostajemy jakąś część tych pieniędzy. W ramach tego rozdzielnika planujemy zakupy na poszczególny asortyment np. farby, tarcica, zawory, uszczelki, sedesy, umywalki, śruby, i inne różne materiały budowlane. Czy możemy zrobić zakupy na te poszczególne materiały z zachowaniem podziału tematycznego we własnym zakresie czyli do wysokości środków przyznanych dla WAK, czy musimy skumulować zakupy z innym pododdziałem , jeśli np. oni też kupują jakieś farby czy śrubki?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Po pierwsze należy wyjaśnić, czy WAK jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną posiadająca samodzielność finansową. Jeśli tak jest, to zgodnie z treścią art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wartości zamówień udzielanych przez WAK można szacować oddzielnie od innych zamówień zamawiającego

Sposób obliczania ceny – ujęcie w SIWZ

.................................................

Ostatnio w naszej jednostce była przeprowadzana kontrola po wnikliwej analizie przeprowadzonej przez organ kontrolujący otrzymaliśmy protokół pokontrolny. Zarzucono nam iż nie zamieściliśmy w SIWZ elementu o którym mowa w art. 36 ust. 16, tj. opisu sposobu obliczenia ceny. Nie do końca zgadzamy się z tym. Co powinno się znaleźć w tym podpunkcie specyfikacji, by uznano ją za prawidłową?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Przez "opis sposobu obliczenia ceny", o którym mowa w treści art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) należy rozumieć informację dla wykonawców w jaki sposób mają obliczyć cenę składanej przez siebie oferty.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie