Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Ekonomika postępowania najważniejsza

.................................................

Otrzymaliśmy dotację z funduszu unijnego na wykonanie instalacji elektrycznej oraz innych prac zaliczanych do robót budowlanych . Z otrzymanych środków nie możemy wykonać remontu obiektu budowlanego (zostało to wykreślone z wniosku) w związku z tym chcemy wykonać te prace remontowe z własnych pieniędzy, nadmieniam, że dotyczy to tego samego obiektu budowlanego.

Czy w opisanym stanie faktycznym należy sumować wartość tych robót, procedura ze środków otrzymanych została już wszczęta i opiewa na kwotę znacznie przewyższającą 60 tys. euro, natomiast procedura na remont obiektu jeszcze nie została ogłoszona i opiewa na kwotę nie przekraczającą 60 tys. euro.

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Z punktu widzenia przepisów Prawa zamówień publicznych można potraktować obydwa zamówienia oddzielnie. Nie jest jednak właściwym, aby w rzeczywistości dzielić prace na dwa etapy i oddzielnie wykonywać instalację elektryczną, a następnie inne prace - remontowe.

Dzielenie zamówienia

.................................................

Czy chcąc zakupić kawę, herbatę i ciastka za kwotę 40 tys. zł brutto za całość, muszę traktować to jako jedno zamówienie? Czy mogę dokonać tych zakupów oddzielnie - każdy z produktów jako oddzielne zamówienie?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisanej sytuacji nie zalecam podzielenia zamówienia. Na gruncie przepisów o sposobie obliczania wartości zamówienia, a także o zakazie dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych takie działanie może spowodować zarzut naruszenia przepisów.

Umowa zlecenia a prawo zamówień publicznych

.................................................

Czy przy zatrudnieniu pracownika, do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendium dla studentów, należy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoba ta zatrudniona jest na umowę zlecenie gdzie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 200 zł. Umowa zawarta jest na 2 lata.

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisywanej sytuacji dochodzi do zawarcia cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług w typie umowy zlecenia. Przy tego typu zamówieniach nie ma żadnych wyłączeń stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenie wskazane w treści art. 4 pkt 4 ustawy dotyczy jedynie umów zakresu prawa pracy.

Zamówienie na usługi szkoleniowe a realne niebezpieczeństwo naruszenia przepisów

.................................................

W chwili obecnej przygotowujemy dwa projekty, które wezmą udział w konkursie na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeżeli zostaną one zaakceptowane to zaczniemy realizację każdego z nich. Projekt X (w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego) skierowany jest do osób poniżej 25 roku życia projekt Y (w ramach Działania 1.3 SPO RZL) do osób powyżej 25 roku życia. Każdy z projektów przewiduje, że jedną z form wsparcia dla osób bezrobotnych będą szkolenia. W ramach projektu X kwota przeznaczona na realizację szkoleń to 237.300,00 złotych (58.638,92 euro), a w ramach projektu Y 234.650,00 złotych (57.984,09 euro).

Czy wyżej opisana sytuacja pozwala na ogłoszenie dwóch przetargów: jednego na realizację projektu w ramach działania 1.2 i drugiego w ramach działania 1.3, każde poniżej 60.000 euro?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Sprawa jest istotnie delikatna, ponieważ dotyczy ewentualnego naruszenia przepisów o zakazie dzielenia zamówienia z wszelkimi tego konsekwencjami.

Klauzula waloryzacyjna w umowie

.................................................

Czy w umowie na dostawy, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego, można zawrzeć klauzulę: ”strony ustalają, że wartość przedmiotu zamówienia może ulec zwiększeniu o 20% lub zmniejszeniu bez ograniczeń”

Wybór menedżera projektu w trybie przetargowym

.................................................

Zamawiający organizując postępowanie na wybór menedżera projektu oczekuje, aby menadżer działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego m.in. przygotował i przeprowadził procedury przetargowe na wybór przyszłych wykonawców robót (planowane 3 postępowania o wartości powyżej 60.000 euro każde na różne zakresy i rodzaje robót; zadania objęte dofinansowaniem z funduszy UE)?

Kto powinien powołać komisję przetargową do przeprowadzenia tych postępowań w świetle zapisów art. 15 ust. 2 i art. 21 ust.1 Prawa zamówień publicznych? Czy wymagane jest odrębne pełnomocnictwo dla menadżera projektu do wykonania określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, czy umocowanie takie może być zawarte w umowie z menadżerem, która to umowa będzie zawierała również inne obowiązki menedżera związane z realizacją przyszłych kontraktów, np. nadzór inwestorski, rozliczenia finansowe itp.?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Powołanie komisji przetargowej należy do wyłącznych prerogatyw kierownika zamawiającego. Jedynymi osobami, którym kierownik może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, są pracownicy zamawiającego. Mówi o tym art. 18 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - sprawa etyki

.................................................

Czy może zostać podpisana umowa zlecenie na świadczenie usług prawniczych z osobą, która jest już zatrudniona w urzędzie (jest naczelnikiem wydziału) ale zrzekła się prawa do podpisywania decyzji w imieniu starosty. Osoba ta ma własną kancelarie prawną oraz jest naczelnikiem w urzędzie?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Z punktu widzenia przepisów Prawa zamówień publicznych nie ma żadnych przeszkód. O ile ta sama osoba nie będzie przygotowywała postępowania, nie będzie podlegała wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Kiedy umowa traci ważność?

.................................................

Wykonawca składając ofertę załączył do niej postanowienie o wpisie do KRS zamiast żadnego przez Zamawiającego aktualnego odpisu z właściwego rejestru jako dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił temu Wykonawcy zamówienia i zawarto umowę o zamówienie publiczne. Czy ta umowa jest ważna?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Z punktu widzenia przepisów Prawa zamówień publicznych umowa pozostaje ważna do momentu uznania jej za nieważną przez sąd powszechny.

Nieuzyskanie dotacji jako przesłanka unieważnienia przetargu?

.................................................

Jednostka budżetowa chce ogłosić przetarg, nie ma jednak żadnych pieniędzy na sfinansowanie zamówienia, czeka na dotacje. Czy gdy nie uzyskamy dotacji możemy unieważnić przetarg? Czy w SIWZ możemy umieścić klauzulę: nieuzyskanie środków przez zamawiającego będzie skutkować unieważnieniem postępowania przetargowego?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienione są w treści art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Protest bez uzasadnienia faktycznego

.................................................

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania przetargowego została podana jedynie podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez podania uzasadnienia faktycznego. Wniesiony protest został przez nas oddalony , obecnie jesteśmy przed rozprawą. Czy takie uchybienie może stanowić podstawę do nakazania nam powtórzenia czynności?

Protestujący zarzucił nam naruszenie art.91 ust.1 , art.92 i art.93 ust.1 pkt 4. W powyższym zawiadomieniu podaliśmy jednocześnie informacje o wykluczeniu z postępowania pozostałych uczestników postępowania ( wykluczenie pozostałych uczestników było następstwem zrealizowania wcześniejszego wyroku arbitrów dotyczącego przedmiotowego postępowania- również z odwołania tego samego protestującego).

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Sam brak w treści rozstrzygnięcia protestu może stanowić podstawę do jego uzupełnienia, jednak merytorycznie istotny jest stan faktyczny - a nie to co zawarte było w rozstrzygnięciu. Podczas rozprawy Arbitrzy oceniać będą całość materiału dowodowego i na tej podstawie podejmą rozstrzygnięcie.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie