Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Problem z podpisami

.................................................

Oferta, która jak najbardziej została sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ została złożona przez spółkę jawną mającą dwóch właścicieli . Wątpliwość budzi skuteczność złożonych podpisów na dokumentach będących integralną częścią oferty i wymaganych przez Zamawiającego. Dokumenty zostały różnorako podpisane . Cześć dokumentów zawiera imienne pieczątki współwłaścicieli i podpisy, pozostałe dokumenty zostały podpisane przez jednego wspólnika na pieczątce imiennej a drugi złożył swój podpis (nieczytelny) tylko na pieczątce firmowej. Czy oferta w ten sposób podpisana przez właścicieli jest prawidłowa?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Z punktu widzenia prawidłowości złożenia podpisów, pieczęci imienne na każdym dokumencie nie mają znaczenia.

Wykluczenie wykonawcy

.................................................

Wątpliwość budzi możliwość uczestnictwa wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodność treści oferty z treścią siwz

.................................................

TRYB: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY: Komunikacja miejska

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Części zamienne do autobusów

KRYTERIUM OCENY OFERT: cena(90) i termin dostawy(10)

W formularzach brak jest miejsca na podanie terminu dostawy. Pojawia się on jedynie we worze umowy, którego nie uzupełniono. Oferta więc nie zawierała terminu dostawy. Otwarcie ofert nastąpiło 26 kwietnia 2006 roku. Był na nim nasz pracownik i poinformował nas, że nie podaliśmy terminu, więc nasza oferta nie będzie brana pod uwagę. Startowało 4-ech wykonawców, a tylko jedna oferta nie zawierała błędów (dostawcy, który do tej pory zaopatrywał daną jednostkę). Pod wzglądem cenowym nasza oferta była lepsza na 5 zadań spośród 7-iu, na które startowaliśmy (wartość ponad 200 000). Na jedno z zadań startowała tylko nasza firma. Dodatkowo podaję, że Zamawiający wyszczególnił, co powinna zawierać oferta, jakie dokumenty maja być załączone i nie ma tam nic o terminie dostawy. Nie mamy jeszcze oficjalnej informacji na temat wyniku przetargu. Prawdopodobnie (informacja przez telefon) Zamawiający podał "brak możliwości oceny oferty" , podstawa prawna art.89, pkt 2.

PYTANIE: Czy Zamawiający ma prawo nie brać pod uwagę naszej oferty? Czy nasza firma może oprotestować takie postępowanie?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisanej sytuacji problem będzie się ogniskował wokół kwestii zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakup majątkowych praw autorskich do utworu jako przesłanka zastosowania zamówienia z wolnej ręki

.................................................

Czy projektantowi architektonicznemu za odkupienie praw autorskich wykonanego projektu budynku można zapłacić korzystając z art.67 ust.1, pkt. 1b? Projekt ten będzie wykorzystany do przeprojektowania budynku przez innego projektanta. Czy przy zleceniu wykonania projektu na bazie w/w należy sumować koszt wykonania tego projektu z kosztem odkupienia praw autorskich?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zakup majątkowych praw autorskich do danego utworu (w tym przypadku projektu) w pełni wyczerpuje hipotezę normy prawnej zawartej w treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku tryb zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalny.

Problemy z szacowaniem

.................................................

W przetargu na wyposażenie pracowni mechatronicznej w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono kilkanaście pozycji z CPV, z których każda ma inny kod, jedną z nich (najwyższą) jest CPV 302 tj. 181 tysięcy ( poniżej 60 000 EURO) określona w oparciu o art. 34 ust.1 pkt 1, tak jak i pozostałe kody. Czy przy określeniu wartości szacunkowej całego zamówienia sumujemy wszystkie wartości szacunkowe kodów CPV i przeprowadzamy procedurę przetargową powyżej 60 000 EURO, ponieważ suma kwot wyniesie 506 000 PLN, czy bierzemy pod uwagę tylko najwyższą wartość szacunkową kodu CPV 302 tj. 181 000 PLN i przeprowadzamy przetarg poniżej 60 000 EURO?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisanej sytuacji należy wziąć pod uwagę sumę wartości szacunkowych w ramach wszystkich kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

Zamówienie z wolnej ręki na bieżący remont dróg

.................................................

Czy na bieżący remont dróg gminnych pozostających po ostatniej zimie w tragicznym stanie można zastosować zamówienie z wolnej ręki powołując się na okoliczność wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć ?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Nie wydaje się, aby była to właściwa przesłanka. Nie jest niczym nieprzewidywalnym, iż po zimie nasze drogi będą przedstawiały opłakany stan. Tym samym należy uznać, że zamawiający winien był przewidzieć taką okoliczność i wszcząć procedurę w odpowiednim momencie.

Różne terminy zakończenia robót

.................................................

Organizujemy przetarg w którym jest możliwość składania ofert częściowych, lecz terminy zakończenia robót są różne.

1. Jak w druku ZP-200 umieszczonym na stronie UZP mamy wpisać różne terminy, jak jest miejsce tylko na jeden. Czy wystarczy wpisać tylko najdłuższy termin?

2. Jeżeli w ogłoszeniu, siwz i wzorze umowy podamy termin zakończenia np. 2 m-ce od daty podpisania umowy, to czy w umowie podpisywanej już z wykonawcą możemy już po przeliczeniu wpisać konkretną datę?

3. Nowelizacja ustawy Pzp zakłada konieczność umieszczenia siwz na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku naszego przetargu który musimy ogłosić, dokumentacja składa się z 5 segregatorów i wszystkie projekty i mapy były wykonane tylko w wersji papierowej. Czy na stronie możemy umieścić tylko siwz, wzór oferty wraz z załącznikami i wzór umowy bez projektów?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to proponuję wpisać najdłuższy przewidywany termin.

W odpowiedzi na drugi zasygnalizowany problem stwierdzam, że nie jest wskazane, aby zawarta umowa różniła się w treści od wzoru umowy załączonego do specyfikacji.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

.................................................

Na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych zostało złożone 7 ofert. Oferta z najkorzystniejszą ceną z powodów formalnych została odrzucona. Pozostałe oferty cenowo przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta została podana przy otwarciu ofert.

Czy Zamawiający po odrzuceniu najtańszej (najkorzystniejszej) oferty może unieważnić przetarg bez sprawdzania pozostałych złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym ? Czy najpierw zawiadamiamy wszystkich oferentów o odrzuceniu oferty najtańszej z powodu błędów formalnych a następnie zawiadamiamy wszystkich oferentów o unieważnieniu przetargu?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zamawiający winien dokonać sprawdzenia każdej ze złożonych ofert. Konieczne jest bowiem zbadanie, czy nie zachodzą również inne przesłanki unieważnienia postępowania - dla przykładu brak ważnych ofert. Co więcej, tylko wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty będą mogli następnie ewentualnie podważać wynik postępowania w postępowaniu protestacyjnym.

Zaświadczenia z US

.................................................

Złożyliśmy ofertę jako spółka cywilna w przetargu nieograniczonym. Zamawiający żądał m.in. zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami. Mając na uwadze, iż spółka cywilna jest traktowana jako konsorcjum wykonawców /wspólników/ i tylko oni są uważani za przedsiębiorców, a nie sama spółka, do oferty załączyliśmy zaświadczenia wystawione oddzielnie na każdego wspólnika. Zamawiający odrzucił ofertę z powodu braku zaświadczenia wystawionego dodatkowo na samą spółkę. Czy zamawiający miał do tego prawo ?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Po analizie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71 poz. 645) należy stwierdzić, iż zamawiający miał prawo do odrzucenia Państwa oferty z tego tytułu. Dlaczego?

Problemy z VAT

.................................................

W jaki sposób należy porównywać ceny ofert wykonawców zagranicznych (nie płacących podatku VAT w Polsce), z cenami wykonawców krajowych zawierającymi podatek VAT?

Czy doliczanie, wyłącznie dla porównania i oceny ofert, podatku VAT do ofert wykonawców zagranicznych, nie będzie w swej istocie stosowaniem "preferencji krajowych"? Czy porównanie ofert w opisany sposób nie spowoduje zapłacenia ceny wyższej, niż można by było zapłacić porównując faktyczne ceny ofert, a w konsekwencji naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W chwili obecnej Prawo zamówień publicznych milczy na ten temat. Warto jednak przyjrzeć się, w jaki sposób ustawodawca odnosi się do tego problemu w projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Otóż, zgodnie z planami, na zamawiającym ciążył będzie obowiązek doliczenia podatku od towarów i usług do ceny przedstawionej przez wykonawcę zagranicznego. Dopiero taka powiększona cena będzie mogła być porównana z ofertami wykonawców krajowych. Mówić o tym będzie art. 91 ust. 3a znowelizowanej ustawy. Odnosi się on co prawda jedynie do dostaw, jednakże w drodze analogii będzie można stosować go także do usług lub robót budowlanych, o ile zajdzie taka potrzeba.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie