Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Zmiana postanowień zawartej umowy

Jednostka budżetowa ogłosiła przetarg, wybrała ofertę najkorzystniejszą i zawarła umowę na wykonanie boiska, które w znacznej części miało zostać sfinansowane ze środków unijnych. W trakcie realizacji zadania okazało się, że środki co prawda zostaną przyznane lecz zamiast 2 mln zł zostanie przyznane 70 tys. zł.

Czy w takiej sytuacji zamawiający może zmienić (zmniejszyć) zakres robót przewidzianych do wykonania ze względu na nie uzyskanie dotacji (oczywiście za zgodą wykonawcy)?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zgodnie z powyższym przepisem, w zaistniałej sytuacji zamawiający ma prawo aneksować umowę poprzez zmniejszenie zakresu robót. Opisany stan faktyczny pozwala bowiem stwierdzić, że zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Realizacja zadań gminy przez ich spółki komunalne

Chcemy zlecić własnej spółce zarządzanie nieruchomościami w mieście. Wartość zamówienia przekracza 2 000 000 zł w skali roku. W akcie powołującym spółkę nie są wymienione zadania dla wykonania których została ona powołana, owe zadania są wskazane dopiero w statucie spółki. Precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 roku pozwala gminom powierzyć realizację ich zadań spółkom gminnym, w których posiadają 100% udziałów bez przetargu. Niestety, opublikowane uzasadnienie wyroku prezentuje koncepcję powierzenia zadania bez zawarcia umowy, nie wskazując sposobu finansowania zadań przez gminy. Czy znane jest jednoznaczne stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w tej sprawie - opinia Urzędu zamieszczona na stronie internetowej jest niejasna i nie rozstrzyga zaistniałego problemu.

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Wyrok wskazany w pytaniu, chociaż wydany w czasie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych, odnosi się do ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych. W związku z tym, do tez zawartych w tym wyroku należy podchodzić ostrożnie.

Dzielenie zamówienia

.................................................


Czy opracowanie projektów architektonicznych: wykonanie projektu parkingu z małą architekturą w firmie - koszt wykonania projektu około 15 000 zł; wykonanie projektu przebudowy piętra w budynku - koszt projektu ok. 17 000 zł

należy potraktować łącznie jako przedmiot zamówienia powyżej 6 000 euro? Czy też nie ma konieczności łączenia gdyż każdy z projektów dotyczy różnych przedmiotów zamówienia?
.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Aby nie narazić się na zarzut dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, należy rozważyć przede wszystkim: rodzaj świadczeń które mają być przedmiotem umowy ich przewidywalność (np. umieszczenie w planie finansowym) możliwość udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy (np. czy do wykonania usług wymagane są te same uprawnienia).

Jeżeli więc przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy o tożsamym charakterze (takie same lub bardzo podobne) lub podział jest zasadny z przyczyn technologicznych, organizacyjnych lub gospodarczych, konieczność ich przeprowadzenia wyniknęła zanim wszczęto pierwsze postępowanie oraz istnieje możliwość zlecenia wykonania zamówienia jednemu wykonawcy, należy łącznie szacować takie zamówienie.


Jaki tryb?

.................................................


Muszę dokonać zakupu serwerów określonego typu. Muszą to być serwery typu HP DL 320 jako, że tego typu serwery pracują już u nas w systemie obsługi. Jeden z tych serwerów będzie jako zapas. Jeżeli cokolwiek się uszkodzi w aktualnie pracujących to możemy szybko zastąpić uszkodzoną cześć zapasem z nowych . Nie chcąc się narazić na naruszenie ustawy i mogące wyniknąć z tego tytułu protesty chciałabym zastosować tryb zapytania o cenę. Zakup jest do 60 000 euro. Przyjmuję tez drugą opcje - przetarg nieograniczony z podaniem nazw producenta ale z wyjaśnieniem, ze serwery będą służyły do zapewnienia ciągłości pracy sytemu obsługi, który to system aktualnie jest obsługiwany przez serwery tego samego typu. Jaki tryb wybrać w opisanej sytuacji aby kupić to co chcemy i nie narazić się na protesty?
.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zapytanie o cenę można stosować, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Powszechność dostępu polega na szerokim rynku towarów lub usług danego typu, natomiast standardy jakościowe wskazują na powtarzalny i typowy charakter dostaw lub usług. Wydaje się, że postępowanie na zakup serwerów może być prowadzone w trybie zapytania o cenę.


Wykonawca firma zagraniczna

.................................................


Tryb udzielenie zamówienia: zapytanie o cenę. Przedmiotem postępowania jest dostawa. Do udziału w postępowaniu chcemy zaprosić firmy rodzime jak i zagraniczne. Jak powinien wyglądać formularz cenowy, formularz oferty oraz wzór umowy dla firm zagranicznych? Czy wpisujemy tam kwotę netto i kwotę brutto? Czy w wypadku firm mających siedzibę poza granicami kraju - VAT wynosi 0%?


.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, jeżeli wykonawca zagraniczny złożyłby ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zatem ocenić, czy do takiej sytuacji może potencjalnie dojść na gruncie naszego prawa podatkowego


Czy ogłoszenia dotyczące tego samego postępowania musza byc tożsame co do treści?

.................................................


Organizuję przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości 25 tys. euro. Zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ogłoszenie o zamówieniu muszę zamieścić w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Dodatkowo Art. 40 ust. 1 nakazuje opublikować ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Zakres informacji zawartych w tych dwóch ogłoszeniach jest różny. Co więcej treść ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej jest znacznie bogatsza niż tego publikowanego w portalu internetowym Urzędu. Czy ogłoszenie dotyczące tego samego postępowania może się aż tak różnić?


.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający podaje: przedmiot zamówienia; kryteria oceny ofert; termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:


Omyłki rachunkowe

.................................................


Czy w kosztorysie ofertowym stanowiącym element oferty wolno dokonywać poprawek omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny na podstawie art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Zdarza się, że wartość pozycji kosztorysowej nie odpowiada iloczynowi ilości jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej ( kalkulacja uproszczona). Jeżeli zamawiający poprawi wartość pozycji zgodnie z art. 88 ust.1 lit.a, to nowa suma pozycji kosztorysowych jest inna niż w kosztorysie ofertowym. Czy wolno wtedy zamawiającemu poprawić sumę pozycji kosztorysowych na podstawie art. 88 ust. 2 lit. a i w efekcie poprawić cenę oferty?

Jeżeli przytoczony wyżej tok postępowania jest błędny, to oznacza, że w przypadku robót budowlanych z ceną opartą o kosztorys ofertowy, każdy błąd w kosztorysie ofertowym w przemnożeniu ilości jednostek przedmiarowych przez cenę jednostkową skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6.


.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Przepis art. 88 Prawa zamówień publicznych ma zastosowanie do obliczenia ceny oferty. Jeśli takie obliczenie znajduje się w kosztorysie ofertowym, tak jak w opisywanym przykładzie, to należy takie omyłki w kosztorysie poprawiać.


Zamówienie uzupełniające

.................................................

Czy należy uznać za zamówienie uzupełniające dobudowanie w hali sportowej, sali do gry w tenisa stołowego ?

Nadmieniam, że w trakcie budowy hali sportowej podjęto decyzję o dobudowaniu sali do gry w tenisa nad szatniami usytuowanymi w tejże hali. W tym miejscu zgodnie z projektem miał być dach i zakończenie pracy w tej części na tym poziomie. W projekcie też nie ma tej sali tenisowej. Dobudowa wykraczałaby poza projekt . W SIWZ jest zapis o udzieleniu zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 . Inwestor upiera się przy swojej decyzji , czy nie będzie to naruszało przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych? Inspektor nadzoru twierdzi, że nie jest to zamówienie uzupełniające a inwestor że jest kto ma rację ?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Na podstawie treści zapytania należy stwierdzić, iż dobudowanie sali do gry w tenisa stołowego nie można traktować jako zamówienia uzupełniającego, jeśli informacji o nim nie było w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zamówienia podstawowego - budowy hali sportowej.


Jedna oferta w przetragu nieograniczonym - konsekwencje

.................................................

Organizacja uzyskała dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "X", w ramach realizacji tego projektu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację usługi koordynatora projektu oraz przetarg nieograniczony na realizację usług osoby ds. merytorycznych. W dniu dzisiejszym mija termin składania ofert, jak do tej pory spłynęło po jednej ofercie na obydwa przetargi, czy w związku z tym przetarg jest ważny, i należy dokonać wyboru usługodawcy według tej jednej oferty która spełnia kryteria zawarte w SIWZ, czy też należy unieważnić przetarg?.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W trybie przetargu nieograniczonego wystarczy jedna prawidłowa oferta


Etyczne wątpliwości

.................................................

Braliśmy udział w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Naszym jedynym konkurentem była Firma „X”, która przegrała cenowo. Czy właściciel firmy „X”, która występowała w przetargu na wykonawstwo może po przegranej zostać inspektorem nadzoru nad w/w robotami ? Czy istnieją przepisy które zakazujące takich praktyk zamawiającemu?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Opisywana sytuacja nie jest naganna z punktu widzenia przepisów prawa.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie