Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

W jaki sposób rozstrzygnąć kwestię braku zaległości podatkowych w przetargu nieograniczonym?

Planuję wziąć udział w przetargu nieograniczonym ale mam pewne kłopoty z uregulowaniem zaległości podatkowych. Dopiero za miesiąc będę miała stosowne środki finansowe pozwalające na ich zapłacenie. Zamawiający poinformował mnie, że jeśli nie dołączę do swojej oferty zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, to wezwie mnie do jego uzupełnienia.

PYTANIE: Czy to prawda, że wystarczy, jeśli nie będę miała zaległości na dzień wystawienia zaświadczenia, który może mieć miejsce po upływie terminu na składanie ofert, ale przed terminem ich uzupełnienia?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Po dniu 11 czerwca 2007 roku, tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U z dnia 11 maja 2007 roku Nr 82, poz. 560) decydujące znaczenie ma końcowa data terminu wyznaczonego do uzupełnienia dokumentów.


Czy możemy zaakceptować umowę cesji i dokonywać płatności na konto podwykonawcy?

Zamówienia na roboty budowlane udzielono firmie, spełniającej wszystkie warunki udziału w postępowaniu (podmiotowe i przedmiotowe) a następnie firma ta (wykonawca) zwróciła się z prośbą o zaakceptowanie podwykonawcy, na co wyraziliśmy zgodę. Następnie wykonawca i podwykonawca zawarli pomiędzy sobą umowę cesji wierzytelności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w której to umowie znalazły się zapisy, iż zamawiający, na mocy tejże umowy , będzie dokonywał rozliczeń z podwykonawcą m.in. dokona przelewu na konto podwykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez tego podwykonawcę, potwierdzonej przez wykonawcę.

PYTANIE: Czy możemy zaakceptować taką umowę cesji i dokonywać płatności na konto podwykonawcy, skoro w wyniku wygranego postępowania zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wykonawcą i to wykonawca jest stroną w tym postępowaniu?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Zgoda na cesję zależy tylko i wyłącznie od woli zamawiającego. Akceptacja umowy i dokonywanie płatności bezpośrednio podwykonawcy nie będzie naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że umowa nie pozbawia wykonawcy odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę.


Problem "szybkich" zakupów

Ogłosiliśmy przetarg na zakup żywności do stołówki szkolnej w formie zapytania o cenę. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się 28.01.2007 roku. Obecna umowa regulująca kwestię zakupu żywności obowiązuje do 31.01.2007 roku. Nową umowę możemy podpisać dopiero po odczekaniu terminu na ewentualne złożenie protestu. Proszę o pomoc jak możemy dokonywać zakupów do czasu podpisania nowej umowy? Czy możemy realizować zamówienie z wolnej ręki?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Aby można było zastosować tryb z wolnej ręki, musi zaistnieć któraś z przesłanek wymienionych w art. 67 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przesłanką umożliwiającą "szybkie" zakupy jest wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć (art. 67. ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).


Sporządzenie kosztorysu ofertowego

Zamawiający zawarł w SIWZ informację, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. W związku z tym wykonawca w kosztorysie ofertowym umieścił jako jeden ze składników kosztów pozycję: „czynny obiekt (utrudnienia) 10% wartości netto całego zamówienia”.

PYTANIE: Czy wykonawca miał do tego prawo i na jakiej podstawie?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie zawierała ograniczeń w sposobie sporządzania kosztorysu ofertowego (np. przy wynagrodzeniu kosztorysowym zastrzeżenie braku możliwości zmieniania pozycji z przedmiaru robót), to wykonawca ma prawo umieścić dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym, a co za tym idzie brak jest podstaw prawnych do odrzucenia jego oferty lub wykluczenia go z postępowania.

Modyfikacja treści SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert

Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.01.2007 roku. Na chwilę obecną duża ilość pytań odnośnie SIWZ powoduje konieczność zmiany SIWZ. W związku z powyższym przedłużony zostanie termin składania ofert o 7 dni.

PYTANIA: Czy w przypadku kolejnych pytań, które np. wpłyną w dwa dni po ogłoszeniu przedłużenia składania ofert zmuszeni jesteśmy znowu przedłużyć termin składania ofert o kolejne 7 dni? Czy kolejne zmiany SIWZ muszą każdorazowo skutkować przedłużeniem składania ofert o kolejne (minimum) 7 dni?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Nie każda modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert tylko wtedy, gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Umowa na usługi telekomunikacyjne

Pod koniec lat 80-tych zawarto umowy z TP S.A. i zakupiono kilkanaście numerów telefonów. Umowy zawierano na dwa lata a nastepnie je przedłużano. Ostatni termin wygasł 31.12.2005 roku i zwróciliśmy się w styczniu 2006 roku do TP S.A. o przedłużenie tych umów. Niestety z powodu opieszałości TP S.A. podpisanie aneksów przeciągnęło się i doszło do tego już po wejściu w życie nowelizacji. Umowy przedłużono do końca 2007 roku.

PYTANIE: Czy postąpiono prawidłowo?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Niestety przedstawiona sytuacja nie jest prawidłowa. Jeśli przedłużenie umowy nastąpiło po 25 maja 2006 roku, to może się pojawić całkiem uzasadniony zarzut. De facto mamy w opisanym stanie faktycznym do czynienia z nowym zamówieniem, którego udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca - osoba fizyczna

Jako jednostka zarządzająca nieruchomościami zlokalizowanymi w całym województwie zatrudniamy tzw. administratorów obiektów na umowę zlecenie. Umowa ta polega na wykonywaniu drobnych prac konserwatorskich, sprzątaniu, dozorowaniu.

PYTANIE: Jak przeprowadzić postępowanie na wykonywanie takich usług, skoro wykonawcami są osoby fizyczne. Jak wykonawcy poświadczają spełnianie warunków art 22 i art 24 Pzp i jakich dokumentów od nich żądać?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Katalog żądanych dokumentów należy traktować elastycznie, tzn. akceptować pewne braki, jeśli dana osoba nie jest w stanie przedłożyć danego dokumentu, jeśli nie podlega na przykład obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Przetarg nieograniczony na usługę "Rezerwacja, zakup, i dostarczanie biletów lotniczych wraz z obowiązującymi ubezpieczeniami oraz rezerwacja hoteli wraz z pośrednictwem w uzyskiwaniu wiz do krajów europejskich i pozaeuropejskich dla pracowników"

Jednostka zamierza zorganizować przetarg nieograniczony na usługę "Rezerwacja, zakup, i dostarczanie biletów lotniczych wraz z obowiązującymi ubezpieczeniami oraz rezerwacja hoteli wraz z pośrednictwem w uzyskiwaniu wiz do krajów europejskich i pozaeuropejskich dla pracowników jednostki w roku 2007". Przygotowanie tego przetargu nastręcza dużych trudności. Jedynym kryterium oceny ma być cena, jednak ze względu na brak w chwili obecnej danych dotyczących liczby wyjazdów, a nadto krajów docelowych nie możemy tego podać w opisie przedmiotu zamówienia. Sytuacja taka powoduje niemożność ustalenia wartości przygotowywanej umowy i poprawnej oceny ofert. Oczywiście istnieje możliwość ustalenia cen jednostkowych na oferowane usługi. Będą to jednak ceny jednostkowe. Jak wtedy oceniać oferty? Jaką wartość zamówienia i wartość najkorzystniejszej oferty podać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia? Czy jest to możliwe bez znajomości konkretnej liczby podróży, liczby osób w nich uczestniczących, krajów docelowych?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

W opisanym przypadku można pokusić się o twierdzenie, iż zamówienie związane z każdorazowym wyjazdem jest odrębnym zamówieniem. O prawidłowości takiego założenia decydować jednak będzie na ile w rzeczywistości wyjazdy te są nie do przewidzenia.

Kto będzie zamawiającym?

Powiat organizuje przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności powiatu w swoich jednostkach organizacyjnych. Uchwałą Zarządu, zgodnie z art.16 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych wyznaczono starostwo powiatowe jako jednostkę właściwą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia mienia powiatu. W załączniku do uchwały wymieniono wszystkie jednostki organizacyjne uczestniczące w postępowaniu. Znalazł się tam również zakład opieki zdrowotnej. Przetarg składa się z dwóch części: część pierwsza dotyczy starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych (tu płatnikiem będzie powiat), część druga dotyczy zakładu opieki zdrowotnej (w tym przypadku płatnikiem ma być ZOZ). Zorganizowanie jednego wspólnego postępowania będzie znacznie korzystniejsze dla zamawiającego. Czy w przypadku ZOZ-u. wystarczy wspomniana uchwała Zarządu, czy też konieczne będzie spisanie odrębnego dokumentu pomiędzy ZOZ-em, a starostwem - powierzenia (art. 15, ust.2 ustawy)? Kto w przypadku pierwszej części zamówienia będzie zamawiającym, a kto w przypadku drugiej części? Czy w trakcie postępowania będzie konieczne wyodrębnienie ZOZ-u, czy może postępowanie przeprowadzić dla obu części jeden zamawiający czyli starostwo powiatowe i kto w przypadku obu części będzie podpisywał umowy?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Skoro Zarząd Powiatu miał władztwo do wyznaczenia starostwa jako jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz innych podległych jednostek - w tym i zakładu opieki zdrowotnej - to należy uznać, iż żadne dodatkowe porozumienia nie są potrzebne.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na godz. 10:00. Wykonawca skorzystał z usług poczty kurierskiej. O godz. 08:15 pracownik poczty skontaktował się telefonicznie z pracownikami kancelarii wyznaczonej do odbioru ofert i nie zastał w tym czasie nikogo, pozostawił więc awizo z informacją, że przesyłka jest do odebrania w Urzędzie Pocztowym. Wobec powyższego zamawiający uznał ofertę za wniesioną po terminie, gdyż nie została skutecznie dostarczona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i poinformował wykonawcę, że zostanie ona zwrócona bez otwierania po terminie przewidzianym na wniesienie protestu zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE: Czy Zamawiający postąpił słusznie uznając ofertę wykonawcy za wniesioną po terminie?

.................................................

ANALIZA i ROZWIĄZANIE

Działanie zamawiającego należy ocenić jako właściwe. Na wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty we wskazanym przez zamawiającego miejscu. Jeżeli oferta do zamawiającego nie dotarła, zmuszony jest on do jej zwrócenia bez otwierania. Nie ma przy tym znaczenia w jaki sposób doszło do tego, iż oferta nie została doręczona. W szczególności zamawiający ...

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie