Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Dyrektywy Unijne
Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polskie prawo zamówień publicznych przewiduje stosowanie dyrektyw unijnych od dnia naszej akcesji.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze dyrektywy unijne z zakresu zamówień publicznych, niezbędne do właściwego poakcysyjnego stosowania procedur zamówień. Dla ułatwienia zamieszczamy teksty ujednolicone dyrektyw unijnych ze wskazaniem aktów je nowelizujących.


Dyrektywa Rady z 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (93/38/EWG) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 98/4/WE z

tekst tej dyrektywy uwzględnia zmiany wprowadzone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 roku (98/4/WE)
tekst tej dyrektywy uwzględnia zmiany wprowadzone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 roku (98/4/WE)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności jego art. 57 ust. 2 zdanie ostatnie, oraz art. 66, 100 A i 113,

uwzględniając wniosek Komisji1,

we współpracy z Parlamentem Europejskim2,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3,

a także mając na uwadze co następuje:

1. należy podjąć kroki zmierzające do stopniowego ukończenia tworzenia rynku wewnętrznego do 31 grudnia 1992 r.; rynek wewnętrzny jest obszarem bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

2. zgodnie z art. 30 i 59 Traktatu nie można ograniczać swobodnego przepływu towarów oraz oferowania usług związanych z zamówieniami na dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji;

3. przepisy art. 97 Traktatu Euroatom zabraniają stosowania jakichkolwiek ograniczeń opartych na przynależności państwowej w stosunku do przedsiębiorstw podlegających jurysdykcji państw członkowskich, jeżeli przedsiębiorstwa te chcą uczestniczyć w budowie instalacji nuklearnych o charakterze naukowym lub przemysłowym lub świadczyć odpowiednie usługi wewnątrz Wspólnoty;

4. cele te wymagają także skoordynowania procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w tych sektorach;

5. Biała Księga w sprawie utworzenia rynku wewnętrznego zawiera program działań oraz harmonogram otwierania rynków zamówień publicznych w sektorach, które są obecnie wyłączone z zakresu dyrektywy Rady 71/305/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane4 oraz dyrektywy Rady 77/62/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy5;

6. Biała Księga w sprawie utworzenia rynku wewnętrznego zawiera program działań oraz harmonogram otwierania rynku zamówień na usługi;

7. wśród wyłączonych sektorów znajdują się sektory związane z zaopatrywaniem w wodę, energię i usługi transportowe oraz, w zakresie obowiązywania dyrektywy 77/62/EWG, sektor telekomunikacji;

8. głównym powodem wyłączenia tych sektorów był fakt, iż podmioty świadczące te usługi w pewnych przypadkach podlegają prawu publicznemu, a w innych prawu prywatnemu;

9. potrzeba zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku oraz uczciwej równowagi w stosowaniu zasad zamówień w tych sektorach, wymaga, aby podmioty, które mają być nimi objęte, były zdefiniowane według innego kryterium aniżeli ich status prawny;

10. ponieważ w tych czterech sektorach problemy związane z zamówieniami są podobnej natury, mogą być one potraktowane w jednym akcie;

11. jednym z głównych powodów, dla których podmioty działające w tych sektorach nie dokonują zakupów na podstawie konkurencji obejmującej cały obszar Wspólnoty, jest zamknięty charakter rynków, na których działają, z uwagi na szczególne lub wyłączne prawa nadane przez władze krajowe, dotyczące dostaw, zaopatrzenia lub obsługi sieci zapewniających usługi, o których mowa, wykorzystywania danego obszaru geograficznego w szczególnym celu, dostarczania lub obsługi sieci telekomunikacji publicznej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych dla celów publicznych;

12. inną ważną przyczyną braku konkurencji obejmującej obszar całej Wspólnoty w tych dziedzinach jest możliwość wpływania, w rozmaity sposób, przez władze państwowe, na działania tych podmiotów, włączając w to zaangażowanie kapitałowe i posiadanie reprezentacji w ich organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych;

13. niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do działalności podmiotów działających poza sektorami gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji ani do podmiotów należących do tych sektorów, jednakże działających w warunkach bezpośredniej konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony;

14. wskazane jest, aby podmioty te stosowały wspólne zasady dotyczące procedur udzielania zamówień w zakresie swej działalności związanej z gospodarką wodną; niektóre z tych podmiotów były objęte dotychczas, w zakresie ich działalności w dziedzinie inżynierii wodnej, nawadniania i osuszania gruntów lub kanalizacji i oczyszczania ścieków, dyrektywami 71/305/EWG oraz 77/62/EWG;

15. jednakże zasady zamówień publicznych na dostawy towarów nie są odpowiednie do zakupów wody, ze względu na potrzebę sprowadzania wody ze źródeł znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym będzie ona używana;

16. jeżeli spełnione zostaną szczególne warunki, eksploatacja obszaru geograficznego w celu poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla lub innych paliw stałych może być przedmiotem alternatywnych rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie tego samego celu, to jest udzielenia zamówień; Komisja powinna zapewnić uzgodnienie tych warunków przez państwa członkowskie, wprowadzające te alternatywne rozwiązania;

17. Komisja zapowiedziała, iż zaproponuje środki zmierzające do usunięcia do końca 1992 r. przeszkód w transgranicznej wymianie energii elektrycznej; zasady zamówień na dostawy towarów nie umożliwiają usunięcia istniejących w sektorze energetycznym przeszkód w zakupie energii i paliw; w konsekwencji nie jest właściwe włączenie tych zakupów do zakresu niniejszej dyrektywy, aczkolwiek należy mieć na uwadze, iż wyłączenie to zostanie powtórnie rozważone przez Radę przy uwzględnieniu raportu i propozycji Komisji;

18. rozporządzenia 3975/87/EWG6 i 3976/87/EWG7, jak również dyrektywa 87/601/EWG8 i decyzja 87/602/EWG9 mają na celu zwiększenie konkurencji pomiędzy podmiotami oferującymi usługi w zakresie publicznego transportu lotniczego i dlatego nie jest właściwe włączanie tych podmiotów do zakresu niniejszej dyrektywy, jakkolwiek sprawa ta winna być rozważona w późniejszym terminie, w świetle rozwoju wolnej konkurencji;

19. przy istniejącej już konkurencji w transporcie wodnym na obszarze Wspólnoty, nie byłoby wskazane, by większość zamówień w tym sektorze podlegała szczegółowym procedurom; działalność firm eksploatujących promy morskie powinna być kontrolowana; pewne usługi rzeczne i przybrzeżne, świadczone przez władze publiczne nie powinny być w dalszym ciągu wyłączone z dyrektyw 71/305/EWG oraz 77/62/EWG;

20. należy ułatwiać stosowanie przepisów, odnoszących się do działań nie objętych niniejszą dyrektywą;

21. zasady udzielania zamówień na usługi powinny być jak najbliższe zasadom udzielania zamówień na roboty budowlane i dostawy, o których mowa w niniejszej dyrektywie;

22. należy unikać przeszkód w swobodnym przepływie usług; usługodawcami mogą być osoby fizyczne lub prawne; niniejsza dyrektywa nie narusza krajowych przepisów o warunkach wykonywania działalności lub zawodu, o ile przepisy te są zgodne z prawem wspólnotowym;

23. w celu stosowania przepisów proceduralnych oraz dla kontroli, sferę usług najlepiej można opisać przez podział na kategorie, nawiązujące do poszczególnych pozycji wspólnego nazewnictwa; załączniki XVI A oraz XVI B do niniejszej dyrektywy odwołują się do nazewnictwa CPC (wspólna klasyfikacja produktów) Narodów Zjednoczonych; nazewnictwo to mogłoby w przyszłości zostać zastąpione terminologią Wspólnoty; w związku z tym należy przewidzieć możliwość odpowiedniego dostosowania nazewnictwa CPC z załączników XVI A oraz XVI B;

24. świadczenie usług jest objęte niniejszą dyrektywą jedynie wtedy, gdy następuje ono w wyniku udzielenia zamówienia; świadczenie usług na innej podstawie, takiej jak ustawy, rozporządzenia lub umowa o pracę nie jest objęte niniejszą dyrektywą;

25. zgodnie z art. 130 F Traktatu wspieranie badań i rozwoju przyczynia się do wzmacniania naukowych i technologicznych podstaw przemysłu europejskiego, a otwarcie rynków zamówień publicznych służyć będzie temu celowi; udział w finansowaniu programów badawczych nie powinien podlegać niniejszej dyrektywie; nie są objęte niniejszą dyrektywą zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe inne niż te, których wyniki stanowią wyłączną własność zamawiającego przeznaczoną do wykorzystania w prowadzeniu działalności własnej, o ile swiadczenie usług jest w całości opłacane przez zamawiającego;

26. umowy dotyczące nabycia, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub praw do nich wykazują cechy powodujące, iż stosowanie do nich przepisów o zamówieniach nie jest właściwe;

27. usługi arbitrażowe lub mediacyjne są zazwyczaj świadczone przez osoby lub organizacje, zatwierdzone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany przepisami o udzielaniu zamówień;

28. umowy dotyczące emisji, sprzedaży, kupna i transferu papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nie są objęte niniejszą dyrektywą;

29. niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do zamówień uznanych za tajne, mających związek z podstawowymi interesami obronnymi państwa lub udzielonych zgodnie z innymi regułami określonymi przez obowiązujące umowy międzynarodowe lub przez organizacje międzynarodowe;

30. udzielanie zamówień wyłącznym wykonawcom określonych usług może być w pewnych warunkach całkowicie lub częściowo wyłączone z niniejszej dyrektywy;

31. zasady niniejszej dyrektywy nie mogą naruszać międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty lub państw członkowskich;

32. właściwe jest wyłączenie niektórych zamówień na usługi, udzielanych przedsiębiorstwu powiązanemu, którego zasadnicza działalność w zakresie usług polega w większym stopniu na świadczeniu ich grupie przedsiębiorstw, której jest członkiem, niż oferowaniu ich na rynku;

33. pełne stosowanie niniejszej dyrektywy powinno być w okresie przejściowym ograniczone do udzielania zamówień na te usługi, odnośnie których jej przepisy umożliwią pełne wykorzystanie możliwości rozwoju handlu transgranicznego; zamówienia na inne usługi powinny być kontrolowane przez pewien okres, zanim można będzie przyjąć pełne stosowanie niniejszej dyrektywy; należy stworzyć instrument kontroli; winien on równocześnie umożliwić zainteresowanym dostęp do odpowiednich informacji;

34. odpowiednie przepisy Wspólnoty o wzajemnym uznawaniu dyplomów, zaświadczeń i innych dowodów formalnych kwalifikacji mają zastosowanie, jeżeli warunkiem udziału w procedurze udzielania zamówienia lub w konkursie jest udowodnienie określonego wykształcenia poprzez przedłożenie stosownego świadectwa;

35. towary, roboty budowlane i usługi powinny być opisywane poprzez odniesienie do specyfikacji europejskich; w celu zapewnienia, iż towar, robota czy usługa spełniają wymogi użytkowe przewidziane przez zamawiającego, takie odniesienie może być uzupełnione o specyfikacje, które nie zmieniają istoty rozwiązania lub rozwiązań technicznych ustalonych w specyfikacji europejskiej;

36. zasady równoważności i wzajemnego uznawania krajowych norm, specyfikacji technicznych i metod produkcji można stosować w dziedzinach do których ma zastosowanie niniejsza dyrektywa;

37. przedsiębiorstwa Wspólnoty winny mieć możliwość ubiegania się o zamówienia na usługi w krajach trzecich; Wspólnota powinna podejmować kroki zapobiegające jakimkolwiek ograniczeniom, prawnym lub faktycznym, dostępu do tych zamówień; w pewnych warunkach powinna istnieć możliwość podejmowania kroków na rzecz otwarcia dostępu przedsiębiorstw z kraju trzeciego do zamówień na usługi objęte niniejszą dyrektywą lub w stosunku do ofert pochodzących z tego kraju;

38. zamawiający, ustalając w porozumieniu z oferentami terminy składania ofert, winni stosować się do zasad równego traktowania; w braku takiego porozumienia niezbędne jest przyjęcie odpowiednich przepisów;

39. należałoby wprowadzić większą precyzję w określaniu wymogów dotyczących ochrony i warunków pracy stosowanych w państwie członkowskim, w którym prace mają być wykonane;

40. należałoby uzgodnić krajowe przepisy dotyczące rozwoju regionalnego, które powinny być brane pod uwagę przy udzielaniu zamówień publicznych, z celami Wspólnoty oraz podporządkować je zasadom Traktatu;

41. zamawiający nie powinni mieć możliwości odrzucenia ofert o rażąco niskich cenach, zanim nie zażądają pisemnego wyjaśnienia podstawowych elementów oferty;

42. w pewnym zakresie powinny być preferowane oferty z obszaru Wspólnoty w sytuacji, gdy przedstawione zostały równoważne oferty z krajów trzecich;

43. niniejsza dyrektywa nie powinna negatywnie wpływać na pozycję Wspólnoty we wszelkich obecnych lub przyszłych negocjacjach międzynarodowych;

44. w wyniku takich międzynarodowych negocjacji stosowanie niniejszej dyrektywy powinno być rozszerzone na oferty pochodzące z krajów trzecich na mocy decyzji Rady;

45. zasady, które mają być stosowane przez zainteresowane podmioty, powinny stanowić układ odniesienia dla rzetelnej praktyki gospodarczej i pozostawić im maksimum elastyczności;

46. dla zrównoważenia tej elastyczności, jak również w interesie wzajemnego zaufania należy zapewnić przynajmniej minimalny poziom przejrzystości przepisów oraz przyjąć odpowiednie metody dla monitorowania stosowania niniejszej dyrektywy;

47. niezbędne jest przystosowanie dyrektyw 71/305/EWG oraz 77/62/EWG w celu ustalenia jasno określonych zakresów zastosowania; zakres dyrektywy 71/305/EWG nie powinien być ograniczany z wyjątkiem zamówień w sektorach wodnym i telekomunikacji; zakres dyrektywy 77/62/EWG nie powinien być ograniczany z wyjątkiem pewnych zamówień w sektorze wodnym; zakres dyrektyw 71/305/EWG i 77/62/EWG nie powinien być jednakże rozciągany na zamówienia udzielane przez przewoźników lądowych, powietrznych, morskich, przybrzeżnych i rzecznych, którzy mimo prowadzenia działalności gospodarczej - przemysłowej czy handlowej - wchodzą w skład administracji państwowej; pewne zamówienia, udzielane przez przewoźników lądowych, powietrznych, morskich, przybrzeżnych i rzecznych, wchodzących w skład administracji państwowej, mające na celu jedynie wykonanie usług publicznych powinny zostać objęte niniejszą dyrektywą;

48. niniejsza dyrektywa powinna być ponownie przeanalizowana w świetle nowych doświadczeń;

49. otwarcie dostępu do zamówień w sektorach objętych niniejszą dyrektywą może niepomyślnie wpłynąć na gospodarkę Królestwa Hiszpanii; trudności Republiki Greckiej i Republiki Portugalskiej będą jeszcze większe; dlatego wskazane jest, aby kraje te otrzymały odpowiednio więcej czasu na wdrożenie niniejszej dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

TYTUŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej dyrektywy:

1. "Organami publicznymi" są organy państwowe, samorządowe, instytucje prawa publicznego lub stowarzyszenia złożone z jednego lub większej liczby takich organów lub instytucji prawa publicznego.

Dany podmiot uważa się za instytucję prawa publicznego, jeżeli:

- został ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie powszechnym, nie mających charakteru przemysłowego lub handlowego,

- posiada osobowość prawną,

oraz

- jest finansowany, w przeważającej części przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego; albo jeżeli jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo jeżeli ponad połowę składu jego organu kierowniczego, zarządzającego lub nadzorczego stanowią osoby mianowane przez organy państwowe, samorządowe, lub inne instytucje prawa publicznego;

2. "Przedsiębiorstwem publicznym" jest każde przedsiębiorstwo, na które organy publiczne mogą wywierać bezpośrednio bądź pośrednio dominujący wpływ poprzez bycie właścicielem, zaangażowanie finansowe lub poprzez zasady określające jego działanie. Domniemywa się istnienie dominującego wpływu organów publicznych, jeżeli organy te:

- posiadają większość kapitału udziałowego tego przedsiębiorstwa,

lub

- kontrolują większość głosów przypadających na akcje emitowane przez to przedsiębiorstwo,

lub

- mogą powoływać ponad połowę składu organu kierowniczego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębiorstwa;

3. "Przedsiębiorstwem powiązanym" jest każde przedsiębiorstwo, którego roczne sprawozdania finansowe są skonsolidowane ze sprawozdaniami zamawiającego, zgodnie z wymogami siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z 13 czerwca 1983 r., opartej na art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu EWG, dotyczącej skonsolidowanych sprawozdań finansowych10 lub, w przypadku podmiotów, które nie podlegają niniejszej dyrektywie, każde przedsiębiorstwo, na które zamawiający może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ w rozumieniu ust. 2 lub które może wywierać dominujący wpływ na zamawiającego, lub które wspólnie z zamawiającym podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa z uwagi na własność, zaangażowanie finansowe lub reguły określające jego działanie;

4. "Zamówieniami na dostawy, roboty lub usługi" są zamówienia o charakterze majątkowym, zawierane na piśmie pomiędzy jednym z zamawiających, o których mowa w art. 2 a dostawcą, wykonawcą lub usługodawcą, których przedmiotem jest:

a) w przypadku zamówienia na dostawy, kupno, kupno na raty, dzierżawa, najem lub leasing z opcją kupna lub bez;

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane, wykonanie albo wykonanie i zaprojektowanie, albo realizacja, za pomocą jakichkolwiek środków, budowli lub obiektów z zakresu inżynierii lądowej, o których mowa w załączniku XI. Zamówienia te mogą ponadto obejmować dostawy i usługi niezbędne do ich wykonania;

c) w przypadku zamówień na usługi, jakikolwiek przedmiot inny niż te, o których mowa w lit a) i b), z wyłączeniem:

i) umów, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich; niniejszej dyrektywie podlegają jednak umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy;

ii) umów, których przedmiotem są usługi telefoniczne, teleksowe, telefoniczne usługi przywoławcze, usługi radiotelefoniczne lub satelitarne;

iii) umów, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze;

iv) umów, których przedmiotem jest emisja, sprzedaż, nabycie lub transfer papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych;

v) umów dotyczących nawiązania stosunku pracy;

vi) umów, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe- oprócz umów, których wyniki stanowią wyłączną własność zamawiającego i które zostały zamówione w celu prowadzenia jego własnej działalności, pod warunkiem, iż usługa jest w całości opłacona przez zamawiającego.

Zamówienia, które obejmują dostarczenie usług i dostaw są uważane za zamówienia na dostawy, jeżeli całkowita wartość dostaw jest większa od wartości usług objętych zamówieniem;

5. "Umową ramową" jest umowa pomiędzy jednym z zamawiających, o których mowa w art. 2 lit. a), a jednym lub większą liczbą dostawców, wykonawców lub usługodawców, której celem jest ustalenie warunków, dotyczących zamówień, które mają zostać udzielone w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do cen oraz, o ile dotyczy, przewidywanych ilości;

6. "Oferentem" jest dostawca, wykonawca lub usługodawca, który składa ofertę, zaś "kandydatem" podmiot, który ubiega się o zaproszenie do udziału w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej; usługodawcami mogą być osoby fizyczne lub prawne, w tym również zamawiający w rozumieniu art. 2;

7. "Procedurami otwartymi, ograniczonymi i negocjacyjnymi" są procedury udzielania zamówień stosowane przez zamawiających, w których:

a) w przypadku procedur otwartych - oferty mogą składać wszyscy zainteresowani dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy;

b) w przypadku procedur ograniczonych - oferty mogą składać jedynie kandydaci zaproszeni przez zamawiającego;

c) w przypadku procedur negocjacyjnych - zamawiający sam wybiera dostawców, wykonawców i usługodawców i negocjuje warunki umowy z jednym lub kilkoma z nich;

8. "Specyfikacjami technicznymi" są wymogi techniczne, w szczególności zawarte w dokumentacji zamówienia, określające cechy robót, materiału, produktu, dostawy lub usługi, umożliwiające obiektywny opis robót, materiału, produktu, dostawy lub usługi, w taki sposób, aby spełniły cel wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne mogą obejmować poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa, lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi, dostawie lub usłudze w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. W przypadku robót budowlanych mogą one także obejmować reguły projektowania i kosztorysowania, warunki testowania, inspekcji i przyjęcia robót oraz techniki lub metody konstrukcyjne oraz wszelkie inne warunki techniczne, których spełnienia zamawiający może zażądać zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi przepisami w odniesieniu do ukończonych robót i do materiałów lub prac cząstkowych, które one obejmują;

9. "Normą" jest specyfikacja techniczna przyjęta przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego lub ciągłego stosowania, której przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe;

10. "Normą europejską" jest norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "norma europejska" (EN) lub "dokument harmonizacyjny" (HD), zgodnie ze wspólnymi regułami tych organizacji lub przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), zgodnie z jego własnymi regułami, jako "europejska norma telekomunikacyjna (ETS)";

11. "Wspólną specyfikacją techniczną" jest specyfikacja techniczna ustanowiona zgodnie z procedurą uznawaną w państwach członkowskich, w celu zapewnienia jednolitego jej stosowania we wszystkich państwach członkowskich i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich;

12. "Europejskim zezwoleniem technicznym" jest aprobująca ocena techniczna zdatności produktu do użycia w konkretnym celu, wydana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jej zastosowania i wykorzystania, jak to jest określone w dyrektywie Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie przybliżania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących efektów robót budowlanych11. Europejskie zatwierdzenia techniczne wydawane są przez organ zatwierdzający, powołany w tym celu przez dane państwo członkowskie;

13. "Specyfikacją europejską" jest wspólna specyfikacja techniczna, europejskie zezwolenie techniczne lub norma krajowa wdrażająca normę europejską;

14. "Publiczną siecią telekomunikacyjną" jest infrastruktura, która umożliwia przenoszenie sygnałów pomiędzy określonymi punktami końcowymi sieci za pomocą przewodów, poprzez mikrofale, środkami optycznymi lub innymi środkami elektromagnetycznymi;

"Punktem końcowym sieci" jest każde fizyczne przyłącze i techniczna specyfikacja dostępu do niego, które stanowi część publicznej sieci telekomunikacyjnej i jest niezbędne do dostępu i skutecznego porozumiewania się przy użyciu tej sieci;

15. "Usługami telekomunikacji publicznej" są usługi telekomunikacyjne, których świadczenie państwa członkowskie powierzyły odrębnie jednej lub kilku jednostkom telekomunikacyjnym;

"Usługami telekomunikacyjnymi" są usługi, których świadczenie polega w całości lub w części na transmitowaniu i ukierunkowywaniu sygnałów w publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą procesów telekomunikacyjnych, za wyjątkiem emisji radiowej i telewizyjnej;

16. "Konkursami" są procedury krajowe, z nagrodami lub bez, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie planu lub projektu, wybranego przez sąd konkursowy, przede wszystkim w dziedzinie planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa lub przetwarzania danych.


Strona nr: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie