Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

FELIETON: Trójpodział zadań i uprawnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przykładzie jednostek sektora finansów publicznych, czyli jak podzielić kompetencje

Teoretycy prawa konstytucyjnego zapisali swoimi wywodami szereg książek, w których wykazali dlaczego władzę należy podzielić na trzy : tzn. na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W niniejszym artykule chcę się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami, których „źródła” należy szukać w środowisku wyższej uczelni.

Z reguły zapytani: kto przeprowadza zamówienia publiczne? Odpowiemy zgodnie: Dział Zamówień Publicznych. Kto jeszcze w tym procesie uczestniczy? Odpowiemy: komisja przetargowa. A czy Państwo słyszeli o jednostce merytorycznej? I tu z jednoznaczną odpowiedzią jest dużo gorzej! Bo przez jednostkę merytoryczną uważa się: Dział Zamówień Publicznych (częściej) lub komisję przetargową (rzadziej). Dlaczego komisja przetargowa to jednostka merytoryczna? Odpowiedź: bo są tam fachowcy! Czyli odpowiedź w oparciu o wykładnię literalną: fachowiec jest to ktoś merytorycznie przygotowany do realizacji konkretnych zadań lub funkcji.

Czy komunalna spółka gminna zobligowana jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Jeżeli tak, to których i w jakich okolicznościach? - Studium przypadków

Przeprowadźmy rozważania na przykładzie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powołaną przez przykładową Gminę (właścicielkę 100 % udziałów Spółki) w celu rozprowadzania wody pitnej jak również odbioru i unieszkodliwiania ścieków.

Odpowiedź na pierwsze pytanie należy szukać w artykule 3 ust 3 prawa zamówień publicznych (pzp).

Planowanie zamówień publicznych

Często zamawiający zadają sobie pytanie, do czego potrzebny będzie plan zamówień publicznych, czy jego sporządzenie jest konieczne?

Aby właściwie odpowiedzieć na powyżej postawione pytanie należy przede wszystkim uświadomić sobie podstawowe zasady, którymi kierują się zamówienia publiczne. Jedną z ważniejszych zasad, której zrozumienie jest niezbędne do wprowadzenia całego systemu zamówień publicznych, to zasada celowości.

Zasada celowości wskazuje, że zamawiający powinien realizować zamówienia publiczne w sposób celowy i racjonalny, czyli każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zakup realizowany na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy) polega na tym, że zamawiający jest związany celem każdej uruchamianej procedury bądź realizowanego zakupu. Musimy sobie uświadomić, że wydatkujemy środki publiczne i jesteśmy zobowiązani wydatkować je tak jak wyżej zostało wspomniane, w sposób celowy i racjonalny.

Analiza treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynach Zamówień Publicznych a prowo opcji

Oto fragment treści pewnego ogłoszenia na dostawę komputerów dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia oraz części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, które ukazało się w TED pod numerem 2005/S 61-058867 i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13845 w 2005r., który mnie zastanowił.

W ogłoszeniu zmawiający podał, że przedmiotem zamówienia są dwie części:

-cz. I - dostawa 130 sztuk komputerów stacjonarnych PC,

-cz. II - dostawa 300 sztuk komputerów przenośnych.

W rubryce 2.2) ogłoszenia druku ZP-200: Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:

Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku aukcji elektronicznej

Aukcja elektroniczna zdobywa coraz większą popularność wśród zamawiających. Także wykonawcy chwalą ten tryb udzielania zamówień, doceniając przede wszystkim jego przejrzystość. Jednak stosowanie prawa zamówień publicznych w zakresie aukcji elektronicznej sprawia problemy.

Przewidziana w art. 94 ust. 2 prawa zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm. - w skrócie pzp) możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia z wykonawcą innym niż ten, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie ma zastosowania do aukcji. Zgodnie z tym przepisem, gdy wykonawca, który złożył najlepszą ofertę, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego jej wykonania, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w postępowaniu.

Przesyłanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej

Przygotowanie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga określenia pewnych zasad postępowania. Zasady te należy zawrzeć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zapisy, jakie powinna zawierać SIWZ są określone w Art. 36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakładając, że dopuszczamy dokumenty elektroniczne w postępowaniu powinniśmy również zdefiniować zasady ich użycia. Poniżej zostaną przedstawione zapisy prawa wskazujące jakie elementy powinniśmy zamieścić w SIWZ oraz w innych dokumentach związanych z postępowaniem.

Treść ogłoszenia jako podstawa do wniesienia protestu

Termin na wniesienie protestu został określony w art. 180 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wynosi 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. (Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.) wykonawca może wnieść Protest do zamawiającego wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z tym co stanowi ustawa protest na zapisy (lub brak zapisów) ogłoszenia wykonawca może wnieść w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia.

Przetarg ograniczony – procedura podstawowa ograniczona – część I

(regulacja prawna zawarta w art. 47 – 53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych - Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

Wybór trybu przetargu ograniczonego nie nakłada na zamawiającym żadnych obowiązków, które warunkowałby jego zastosowanie. Inna rzecz, gdy musi przestrzegać zapisów ustawowych, jeżeli już korzysta z tego trybu. Nie występują, bowiem żadne przesłanki ustawowe ograniczające jego wybór. Różnica między trybem przetargu ograniczonego i trybem przetargu nieograniczonego polega jedynie na dwuetapowości postępowania w tym pierwszym. Oba te tryby podlegają tym samym rygorom przepisów Prawa zamówień publicznych (dalej zwane Pzp) w sprawie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żądania wadium, dokumentów i oświadczeń, określeniu warunków udziału, kryteriów wyboru oferty, terminów, wartości szacunkowej zamówienia itd. zależnie od wysokości progu finansowego wartości zamówienia podanego w euro.

Przetarg ograniczony – procedura podstawowa ograniczona – część II

Istotą mojego artykułu jest natomiast wskazanie przede wszystkim na te elementy, które mogą być dyskusyjne lub budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających jak i wykonawców, co do ich wykorzystania w danym postępowaniu przetargowym.

Należy pamiętać, że każde postępowanie stanowi odrębne działanie i czynności zamawiającego, które nigdy nie mają związku z innym przeprowadzonym już postępowaniem, choć można by wnioskować, że jest to, to samo lub podobne przedsięwzięcie.

Świadczenie umowne, a treść oferty Wykonawcy i SIWZ

Bezsporne jest, iż ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) nie definiuje w żadnym ze swoich przepisów pojęcia świadczenia, dlatego prawnie uzasadnione jest poprzez jej art.14 sięgnięcie do dorobku orzecznictwa i doktryny prawa cywilnego, w szczególności do art. 353 kc i nast. Pojęcie świadczenia odnosi się do powinnego, zgodnego z treścią zobowiązania zachowania dłużnika . Od tego pojęcia należy odróżnić przedmiot świadczenia, którego dotyczy in casu zachowanie dłużnika. A zatem jednym słowem należy podkreślić, iż przedmiotem świadczenia będzie np. przedmiot sprzedaży, rzecz wynajęta, kwota pieniężna wydawana na podstawie umowy pożyczki itp.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie