Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

OKIEM EKSPERTA: Pięć miesięcy obowiązywana znowelizowanej ustawy - Prawo zamówień publicznychZnowelizowana ustawa – Prawo zamówień publicznych obowiązuje od 25 maja 2006 roku. Jak znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych po pięciu miesiącach stosowania oceniają eksperci? Czy nowelizacja systemu zamówień publicznych usprawniła wydatkowanie publicznych pieniędzy?

Zapytaliśmy ekspertów o opinie w tej sprawie .....
Jacek Jerka - prawnik, w poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Uczestniczył w pracach nad ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

(...)Trudno jednoznacznie oceniać zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest to spowodowane krótkim okresem czasu, jaki upłynął od dnia wejścia w życie nowych regulacji, a niektóre z nich mogą być ocenione z perspektywy nie krótszej niż jednego roku. Mam tu na myśli przede wszystkim przyznanie wszystkim zamawiającym uprawnienie zawierania umów ramowych lub też udzielania zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów, gdzie praktycznie niemożliwym było uzyskanie wiedzy i doświadczeń pozwalających na formułowanie obiektywnych opinii co do zalet lub wad nowych sposobów udzielania zamówień publicznych.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO

Znowelizowana 7 kwietnia 2006 roku ustawa – Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w istotny sposób rozszerzyła katalog czynności podlegających obowiązkowemu udostępnieniu. Ciężarem obowiązków informacyjnych został obarczony zamawiający to on informuje, poczynając od zawiadamiania o planowanych zamówieniach, a kończąc na informacji o udzieleniu zamówienia.Szybki, tani a co ważne skuteczny dostęp do informacji o potencjalnym zamówieniu przyświecał zmianom wprowadzonym do sytemu ogłoszeń nowelizacją ustawy. Wydaję się że najistotniejszą zmianą w tej materii jest zobligowanie zamawiających do stworzenia nowoczesnej platformy informacji o ogłaszanych zamówieniach, a mianowicie własnej strony internetowej, gdzie w miejscu wyodrębnionym dla zamówień publicznych zwanym „profilem nabywcy” zamawiający winien czynić zadość obowiązkowi jawności udzielania zamówień publicznych.

CZY NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM TO BEZPIECZNY TRYB PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIENIA NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH?Zamówienie na zagospodarowanie terenów zielonych to specyficzne zamówienie często występujące w zakładach opieki zdrowotnej. Uporządkowanie terenu wokół szpitala przysporzyć może wielu kłopotów, choćby z opisem przedmiotu zamówienia, terminami i tak prozaicznym problemem jakim jest okres wegetacji roślin. Nie trudno jest sobie wyobrazić, że wcześniej czy później każdy zamawiający stanie przed takim dylematem. Co wtedy zrobić, jaki tryb zastosować i jak opisać przedmiot zamówienia.? Jak wiadomo ustawa narzuca ścisłe zasady opisu przedmiotu zamówienia:

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Załóżmy, że siedziba zamawiającego położona jest w starym, pięknym parku, gdzie rośnie wiele starych krzewów i drzew, jest dużo trawników. Postępowanie zamawiającego powinno zacząć się od ustalenia przedmiotu zamówienia oraz innych specyficznych dla tego zamówienia cech charakterystycznych. Nie jest to jednak proste przy założeniu, że należy ustalić:

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ SWOJE PRAWA PO NOWELIZACJI USTAWY?część II - Postępowanie odwoławcze i skargowe

Jak stwierdziliśmy ostatnio – znowelizowana ustawa – Prawo zamówień publicznych wprowadziła rewolucyjne zmiany do systemu środków ochrony prawnej. Coraz głośniejsze stają się głosy , że nowelizacja wprowadziła zmiany w samej filozofii stosowania środków ochrony prawnej. Jakie nowości czyhają na nas przy wnoszeniu środków ochrony prawnej? Czy nowe rozwiązania sprawdzą się w życiu? W tym tygodniu przyjrzymy się postępowaniu odwoławczemu i skargowemu. Czy nowe rozwiązania wprowadzone do postępowania odwoławczo – skargowego przyspieszą rozstrzyganie ciągnących się latami sporów?Postępowanie odwoławcze (art.184 – 193)

Odwołanie to środek ochrony prawnej, przysługujący od oddalenia lub odrzucenia protestu. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Celem wniesienia odwołania jest uzyskanie wyroku kształtującego obowiązki zamawiającego.

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ SWOJE PRAWA PO NOWELIZACJI USTAWY?część I - Postępowanie protestacyjne

Szybsze postępowania, łatwiejszy dostęp do pieniędzy unijnych, tańsze i prostsze zasady prowadzenia przetargów, odformalizowanie systemu - to tylko nieliczne z haseł które towarzyszyły nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Obecnie jedno jest pewne: obowiązująca od 25 maja 2006 roku ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jak i nowe akty wykonawcze do ustawy rewolucyjnie zmieniają system zamówień publicznych w kraju.

Ogromną nowością są rozwiązania wprowadzone do systemu protestacyjno-odwoławczego. Od 25 maja 2006 roku w zamówieniach do 60 000 euro protest jest jedynym środkiem prawej ochrony wykonawcy. Jakie jeszcze nowości czyhają na nas przy wnoszeniu środków ochrony prawnej? Czy nowe rozwiązania sprawdzą się w życiu? W tym tygodniu przyjrzymy się postępowaniu protestacyjnemu po nowelizacji systemu zamówień publicznych.

Art. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi:

„Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie”

Środkom ochrony prawnej poświęcony został niezmiennie Dział VI znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 179 – 198).

CZY ZANIŻENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MOŻE PROWADZIĆ DO ZAWARCIA NIEWAŻNEJ UMOWY?

Wartość zamówienia według zapisu w protokole wynosiła 240 000,00 PLN, zatem nie przekroczyła równowartości kwoty 60 000 euro. W tym miejscu należy przypomnieć przepis art. 32 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Jak wynika z zestawienia faktur zamawiający zapłacił wykonawcy kwotę od zawarcia umowy do jej zakończenia 402 000,00 (bez VAT) zł. Mając na uwadze, że wartość zamówienia znacznie przekracza równowartość kwoty 60 000 euro zamawiający nie zastosował następujących przepisów ustawy:

Liczba unijnych przetargów nieustannie rośnie

Analizując unijne statystyki trudno nie zauważyć, że rynek zamówień publicznych stanowi poważny bodziec rozwoju unijnej gospodarki. Warto wspomnieć, że w ostatnim dziesięcioleciu w państwach członkowskich wydatki na zamówienia publiczne wyniosły rocznie ok. 720 miliardów euro, co stanowi ponad 11,5% PKB całej Unii. W maju 2006 roku mija druga rocznica ratyfikowania przez Polskę Traktatu akcesyjnego. Polska jako pełnoprawny członek Wspólnoty z roku na rok zwiększa swój udział w europejskim rynku, nie boimy się dużych przetargów. Coraz odważniej funkcjonujemy w jednolitym obszarze celnym 25 krajów, na Rynku Wewnętrznym obejmującym 450 mln ludzi. W 2005 roku nasz kraj zajął trzecią pozycję na liście państw członkowskich najczęściej ogłaszających przetargi na rynku wspólnotowym.

Na gruncie prawa wspólnotowego podstawowe przeszkody w utworzeniu wspólnego rynku zostały zlikwidowane w momencie zniesienia barier celnych. Układ ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 25 marca 1957 roku stworzył jednocześnie fundamentalne zasady, stanowiące podstawę rozwoju szczegółowego prawodawstwa, orzecznictwa i polityki w zakresie zamówień publicznych. Tendencją obecnych regulacji prawnych Unii Europejskiej jest m.in. zapewnienie otwartego, publicznego i równego dostępu do zamówień a także nieskrępowanego dostępu do zamówień dla przedsiębiorców z innych państw członkowskich w tym Polski.

Dokument z czasem traci na ważności

Oferent biorący udział w postępowaniu składa zwykle kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS. Jednak ważność tych dokumentów jest ograniczona w czasie.

Firma PPHU Roman Piechota ze Skierniewic wystartowała w zeszłym miesiącu w przetargu na wymianę pokrycia dachowego na budynkach Nadleśnictwa w Skierniewicach. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Niestety oferta Piechoty nie była najtańsza – wygrała inna firma. A że oferent był dociekliwy udał się do zamawiającego i sprawdził ofertę zwycięzcy. Okazało się, że kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest z 2004 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W związku z tym Piechota natychmiast złożył protest na czynności zamawiającego i zażądał powtórzenia oceny ofert. Zamawiający widać przyznał się do błędu ponieważ uznał protest i raz jeszcze zbadał oferty. Tym razem zwycięzcą okazał się Piechota.

FELIETON: Jak to nowi chcieli się wykazać

Kiedy nastały nowe rządy wiadomym było, że zmieni się prawo, wszak już w czasie wyborów wodzowie sztabu wyborczego głośno o tym mówili. Powstała nawet specjalna drużyna Urząd Antykorupcyjny co na straży prawa i porządku publicznego ma stanąć. Okazuje się bowiem, że lud w naszym kraju krnąbrny i jak tylko zwietrzy interes, już gotowy łapówki wręczać. Nie jest tajemnicą, że najgrubsze koperty krążą pod stołem, gdy rzecz idzie o przetargi. Bo jak wódz małej gminy wydaje pieniądze, to przecież nie swoje. Biedaczysko mało zarabia i jak ktoś chce mu się odwdzięczyć za przysługę jakże ma odmówić. A że wzrok często wodzów zawodzi, zawsze mogą w razie kontroli rzecz, że są niewinni, że to od nadmiaru obowiązków, że oni nie wiedzieli. Postanowił więc wódz Kazimierz zmienić prawo zamówień publicznych.

Nie tylko wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) został już złożony w Sejmie. Jest on wynikiem przyjęcia Dyrektywy nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 31 marca 2004 r. Jednocześnie ponad roczna praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych wykazała, iż konieczne są również inne zmiany.

Jedną z nich jest proponowany do wprowadzenia w tekście Prawa zamówień publicznych art. 91 ust. 3a, który ma w założeniu rozwiązać problem związany z uczestnictwem wykonawców z innych państw Unii w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych w Polsce. Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy z dnia 7 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, pewne transakcje prowadzą do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. W efekcie podatek VAT musi zostać rozliczony w Polsce przez zamawiającego jako nabywcę. Cena wykonawcy mającego siedzibę w innym niż Polska kraju Wspólnot Europejskich podatku VAT nie zawiera, co powoduje problemy w odniesieniu do porównania jego oferty z ofertami polskich wykonawców.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie